ทีมยุวชนอาสา ม.อ.หาดใหญ่ Workshop การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน

ทีมยุวชนอาสา ม.อ.หาดใหญ่ Workshop การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมยุวชนอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2566 ได้จัดกิจกรรม Workshop การตลาดวิสาหกิจชุมชน ณ คณะคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยทีมยุวชนอาสาและที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 10 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.สุนันทา เหมทานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในการให้องค์ความรู้เรื่องการตลาดยุคใหม่ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมในโครงการให้ความรู้ “การตลาดสำหรับวิสาหกิจชุมชน” จากกิจกรรมทำให้ทีมยุวชนอาสามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการตลาดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเพื่อผลิตสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงประเด็น และส่งผลให้ทีมยุวชนอาสานำองค์ความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมเรื่องการตลาดอย่างยั่งยืนต่อไป 

สำหรับผู้ที่สนใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนสถานีอู่ตะเภา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เพจยุวชนอาสา PSU Hat Yai หรือหมายเลขโทรศัพท์ 088-3875615 , 098-7097671 (คุณอิรฟาน, คุณซีน ทีมยุวชนอาสา) 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ