อุบลฯ ลงนาม MOU บูรณาการภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลฯ ลงนาม MOU บูรณาการภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน ภาคียุทธศาสตร์และภาคีและพื้นที่ปฏิบัติการ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ขับเคลื่อนงานร่วมกัน ในประเด็น การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล และประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ภายใต้โครงการ การบูรณาการภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 หน่วยงานจัดการที่มีจุดเน้นสำคัญจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การบูรณาการภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ เรื่อง การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล และประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย ณ ห้องอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่าง หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์และพื้นที่ปฏิบัติการ โครงการการบูรณาการภาคีเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี, มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี, คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 10, ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, ศึกษาธิการภาค 14, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และพื้นที่ปฏิบัติการ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอวารินชำราบ อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอนาตาล อำเภอเขมราฐ อำเภอเดชอุดม และอำเภอบุณฑริก รวม 55 องค์กร/หน่วยงาน

นายแพทย์สุรพร ลอยหา ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดเวทีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กล่าวว่า 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่และมีประชากรจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ที่สำคัญนั้น คือปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปัญหาพัฒนาการเด็กไม่สมวัย เช่น พบว่าเด็กมีไอคิว (IQ) ที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ผมหวังว่าการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์และพื้นที่ปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ประสานเชื่อมโยงและสนับสนุนภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันกับเพื่อนประเด็นสาธารณะ การสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม นำไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบสู่การขยายผลระดับจังหวัด

ทั้งนี้ใน 2 ประเด็น ได้มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนร่วมกัน คือ

ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล มีการพัฒนาโครงการในพื้นที่ ทั้งหมด 21 โครงการ/พื้นที่  โดยมีเป้าหมายร่วมกัน ในการมุ่งลดปริมาณขยะร้อยละ 2 หรือ 28 ตันต่อวัน ของจังหวัดอุบลราชธานี / มุ่งลดปริมาณขยะร้อยละ 50 ของปริมาณขยะทั้งหมดในพื้นที่เป้าหมาย /มุ่งให้เกิดกลไก พชอ.และพชต. ในการหนุนเสริมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล /มุ่งให้มีแผนการจัดการขยะและปฏิกูลในพื้นที่ /มุ่งให้มีครัวเรือนคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะร้อยละ 50 /มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประเด็นในระดับจังหวัด และ /มุ่งให้ภาคียุทธศาสตร์จังหวัดและภาคีระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนและขยายผล Model ในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลให้สู่วงกว้างมากขึ้น

ประเด็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย มีการพัฒนาโครงการในพื้นที่ ทั้งหมด 18 โครงการ/พื้นที่ มีเป้าหมายร่วมกัน ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของจังหวัดอุบลราชธานีให้สมวัยร้อยละ 85 / มุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่เป้าหมายให้มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 90 / มุ่งส่งเสริมให้เกิดการคัดกรองเด็กปฐมวัยในพื้นที่เป้าหมายร้อยละ 100 /มุ่งส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นติดตามเด็กปฐมวัยในพื้นที่เป้าหมายร้อยละ 100 /มุ่งส่งเสริมให้เกิดระบบการส่งต่อเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้าไปยังคลีนิคส่งเสริมพัฒนการร้อยละ 100 /มุ่งสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประเด็นในระดับจังหวัด และ /มุ่งให้ภาคียุทธศาสตร์จังหวัดและภาคีระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนและขยายผล Model ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยให้สู่วงกว้างมากขึ้น

นักข่าวพลเมือง | สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


ขอขอบคุณ ภาพข่าวจาก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ