“ไฟแปลงใหญ่” ข้อท้าทายรัฐ กรณีอุทยานแห่งชาติแม่วะ

“ไฟแปลงใหญ่” ข้อท้าทายรัฐ กรณีอุทยานแห่งชาติแม่วะ

จากข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซากแปลงใหญ่ของ GISTDA พบว่า อุทยานแห่งชาติแม่วะ ติดอันดับ 1 ใน 10 พิกัด ที่มีการเผาไหม้ซ้ำซากมากกว่า 5 ครั้งในรอบ 10 ปี โดยมีจำนวนพื้นที่เผาไหม้ คือ 112,691 ไร่ จากจำนวนพื้นที่ป่าทั้งหมด 364,173 ไร่ อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ไฟป่ายังเกิดขึ้นต่อเนื่องในทุก ๆ ปี

พื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก หรือไฟป่าขนาดใหญ่ หนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดภาคเหนือ ถูกยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติฯ มีการบริหารจัดการและมาตรการชิงเผา คือ เผาตามกำหนดการควบคุมเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าลง แต่ไฟป่ายังลุกลามข้ามไปพื้นที่ป่าอื่น เกิดการเผาข้ามคืน โจทย์สำคัญจึงเป็นเรื่องโครงสร้างในการจัดการแต่ละพื้นที่ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาฝุ่นควัน

เพจ สถานีฝุ่น

ในพื้นที่ 10 อันดับ มีลักษณะร่วมกันคือ เป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ราบหุบเขา หรือแอ่งที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา โดยอุทยานแห่งชาติแม่วะเป็นหนึ่งในนั้น มีดอยตาจี่เป็นยอดเขาสูงสุด มีความสูงประมาณ 1,027 เมตร พื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และดิบแล้ง ในช่วงฤดูฝนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว

เพจ กรมอุทยานแห่งชาติ

จากลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ที่เป็นป่าผลัดใบ แหล่งชีวมวลสำคัญของไฟป่า บวกกับลมมุรสุมที่พัดเข้ามาทำให้อากาศแห้งแล้ง จึงมีแผนการรับมือและป้องกันไฟป่าผ่านมาตรการควบคุมการเผาเด็ดขาด และการสั่งการแบบ Single command จากหน่วยงานหลักสู่เจ้าหน้าที่ภาคสนามเพื่อให้เกิดการจัดการที่เป็นระบบ แต่เหตุการณ์ไฟป่ายังเกิดขึ้นต่อเนื่องซ้ำ ๆ ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ปี 2563 มีจำนวนจุดความร้อน 1,370 จุด พื้นที่เผาไหม้สะสมรวม 1,340,402ไร่

ปี 2564 มีจำนวนจุดความร้อน 5,822 จุด โดยอำเภอเถินเป็นอำเภอที่มีจุดความร้อนมากที่สุด จํานวน 1,141 จุด เกิดมากในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมพื้นที่เผาไหม้สะสม 1,333,835 ไร่

เมื่อดูโครงสร้างการจัดการไฟป่า จะเห็นว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างอำนาจและกฎหมาย หน่วยงานหลักที่ดูแลควบคุมไฟป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทช.) เป็นหน่วยงานระดับกรม 2 แห่งคือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้

โดยอุทยานแห่งชาติแม่วะ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัดด้วยกัน คือ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และอำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง ภายใต้สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแล

นอกจากนี้ มีสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง ในส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ภายใต้กรมป่าไม้เป็นอีกหน่วยงานที่ดูแลจัดการไฟป่า แต่ปัจจุบันกรมป่าได้ถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในการปฏิบัติควบคุมไฟป่า จัดหาเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยงบประมาณของตนเอง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอยู่ในเขตปกครองของอปท. กรมป่าไม้จึงไม่มีอำนาจควบคุมไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

การจัดสรรงบประมาณปี 66 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ตามรายการสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันไฟป่า ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,317 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น 49,181,000 บาท แบ่งเป็น

  1. หมู่ดับระดับเล็ก (อปท.ขนาดเล็ก) กำลังพล 15 นาย 18,700 บาท
  2. หมู่ดับไฟระดับกลสง (อปท.ขนาดกลาง) กำลังพล 30 นาย 37,400 บาท
  3. หมู่ดับไฟระดับใหญ่ (อปท.ขนาดใหญ่) กำลังพล 45 นาย 56,100 บาท

ขณะเดียวกัน ยังมีข้อท้าทายเนื่องจากอทป. ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการไฟป่ามาก่อน แต่รู้ปัญหาในพื้นที่และอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาฝุ่นยังคงต้องการรูปแบบการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนกับพื้นที่ มีการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานและภาคประชาชนร่วมกัน

อุทยานแห่งชาติแม่วะเป็นเพียง 1 ใน 10 อันดับ ปัญหาไฟแปลงใหญ่ที่ยังคงต้องการแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ หน่วยงานและภาคพลเมือง ในการมองโจทย์ไฟแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากการบริหารจัดการไฟป่าของหน่วยงาน เราต้องมองปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างสำคัญ 3 อย่างด้วยกัน คือ ปัจจัยภูมิประเทศ ที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน แอ่งกระทะ รวมถึงนิเวศของป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดไฟป่า ปัจจัยภูมิอากาศ ทิศทางของลมมุรสุมในแต่ละช่วง แหล่งกำเนิด จากการทำเกษตร ฝุ่นข้ามแดนและอื่น ๆ

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ ได้จัดประชุมแนวทางการปฏิบัติลาดตระเวนเชิงคุณภาพ SMART PRATROL การบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในเขตรับผิดชอบและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วะทั้ง 5 หน่วย ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทำแผนในการรับมือ ปรับปรุงและแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฟังเสียงประเทศไทย : คนเหนือ ฝุ่น ไฟ

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ