โครงการการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC

โครงการการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC”
          กลุ่มเป้าหมาย
          ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
          – อุตสาหกรรมอาหาร
          – อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
          – อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร
          – อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุอาหาร
          – อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
          กิจกรรมในโครงการ
          – อบรมหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่ตลาด AEC” เพื่อให้ความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
          ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

          หัวข้ออบรม
          – กลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ไทยในยุค AEC
          – ยกระดับมาตรฐานการผลิต เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่การแข่งขันในอาเซียน
          – ฝ่าวิกฤตค่าแรง ลดต้นทุนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          – นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยงานวิจัยแบบ food structuring concept
          – มาตรการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรและอาหารไทยเพื่อการแข่งขันใน AEC
          – เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
          – แหล่งทุนสนับสนุนผู้ประกอบการไทย เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม
          – อบรม workshop ด้านการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตด้วยระบบ Automation และเทคนิคการจำลองงานทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
          – เยี่ยมชมสถานประกอบการต้นแบบที่มีมาตรฐานการผลิตครบวงจร และชมแนวทางการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต
          – การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ กับนักธุรกิจ นักลงทุน หรือกลุ่มผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน ผ่านเครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือ อาทิ สภาหอการค้าไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สวทช. ฯลฯ
ช่องทางการสมัคร
          – ดาวน์โหลดใบสมัครในแบบฟอร์ม A1/57 ที่ www.decc.or.th
          – ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://goo.gl/nLev4L
          – ดูรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.decc.or.th/content.php?id=294
          – สอบถามรายละเอียด Facebook: www.fb.com/decc.cae โทร. 02-564-6310 ต่อ 117 อีเมล์ marketing@decc.or.th

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ