เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อีสานกลางโชว์มหกรรมข้าวร้อยแก่นสารสินธ์ สานพลังเครือข่ายสร้างเศรษฐกิจฐานราก

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อีสานกลางโชว์มหกรรมข้าวร้อยแก่นสารสินธ์ สานพลังเครือข่ายสร้างเศรษฐกิจฐานราก

ในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม พ. ศ. 2559 เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ร้อยแก่นสารสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมข้าวร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ ลานข้าวเหนียวเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ในงานนี้ได้มีการออกร้านนิทรรศการของสมาชิกเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งการโชว์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว โดยการสนับสนุนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มาจากโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ซึ่งสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ให้การสนับสนุน

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559ได้รับเกียรติจากท่านปลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของสมาชิกเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์และได้เห็นพัฒนาการของกลุ่มเกษตรกรที่มีการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สร้างมาตรฐานสินค้าของเครือข่ายและเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดต่างประเทศ

 นายสุริยันต์ สุริยะโชติกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ว่า เพื่อที่จะได้เปิดช่องทางการตลาดให้กับเครือข่ายของพวกเราแล้วก็เป็นการรวมตัวของ แนะนำสินค้าที่ได้แปรรูปเป็นนวัตกรรมตัวใหม่นำเสนอตัวสินค้ากลุ่มลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปได้รับรู้ว่ามีสินค้าอะไรบ้าง และยังเป็นการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐซึ่งในอดีตการทำงานค่อนข้างที่จะขาดการเชื่อมโยงกัน ในโครงการนี้เราจึงต้องการให้เกิดการบูรณาการทั้งหน่วยงานราชการและเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการตลาด การผลิต และ บริษัทประชารัฐประจำจังหวัด อีกด้วย

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ