ผนึก 4 พลัง ร่วมขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

ผนึก 4 พลัง ร่วมขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

ระหว่างวันที่  7-8 กันยายน 2559  ตำบลหนองแคนนำโดยนายประเสริฐ แสนตลาด กำนันตำบลหนองแคน นายหนูจันทร์ ฝางขันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน นายทวีศักดิ์  ศรีสุธัญญวงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน  นางสาวภัทรา สีทับ นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงาน และตัวแทนผู้นำชุมชน ได้เข้าร่วมเวทีบันทึกความร่วมมือการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีหน่วยงานหลักในร่วมการบูรณาการในพื้นที่ ประกอบไปด้วยสถาบันพัฒนาองค์กร องค์การมหาชน (พอช.) กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  จากวิสัยทัศน์พันธกิจ และทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทั้ง 4 หน่วยงานมีความหมายเดียวกันจึงได้กำหนดเป้าหมายร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้เกิดท้องถิ่นต้นแบบเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 900 หมู่บ้าน 90 ตำบลกระจายตัวใน 90 อำเภอ 77 จังหวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา ทั้ง 4 หน่วยงานจึงได้จัดทำบันทึกความร่วมมือที่มีการหนุนเสริมชุมชนท้องถิ่นให้ดำเนินการกิจกรรมดังต่อไปนี้

1  พัฒนาและบูรณาการการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบลโดยเน้นกระบวนการที่ต้องทนเก็บเองวิเคราะห์เองและใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนด้านสังคมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ

2  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนดูแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3  เพิ่มขีดความสามารถของแกนนำและบุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

4 พัฒนาตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งเพื่อใช้ในกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถการพึ่งตนเองของชุมชนในทุกระดับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการนำใช้ในกระบวนการประเมินผลการพัฒนาชุมชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5  สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดชุมชนท้องถิ่นต้นแบบการพัฒนาเชิงบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในแต่ละระดับ การสร้างเศรษฐกิจฐานรากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการความมั่นคงทางอาหาร

6 ให้มีคณะทำงานร่วมเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนและดำเนินการเสร็จตามเจตนารมณ์ดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมในช่วงระยะไม่เกิน 3 ปี

    การบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงาน 4 หน่วยงาน ร่วมลงนามดังนี้

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย  นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย นายสมพร ใช้บางยาง  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายธวัชชัย ฟักอังกูร  ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

   เวทีในครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

 
 

 

สว่าง สุขแสง

รายงาน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ