องศาเหนือ : เวที ‘ฮอม’ ฮอมกำกึดแป๋งนโยบายสาธารณะ ข้อเสนอพัฒนาเมืองเจียงใหม่ ครั้งที่ 2

องศาเหนือ : เวที ‘ฮอม’ ฮอมกำกึดแป๋งนโยบายสาธารณะ ข้อเสนอพัฒนาเมืองเจียงใหม่ ครั้งที่ 2

อีกครั้งกับที่ภาคประชาชน กลุ่ม เชียงใหม่ฮอม จัดตั้งเวที ‘ฮอม’ ข้อเสนอพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เวทีสาธารณะครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ณ ลานข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ หลังจากที่ภาคประชาชนได้มีข้อเสนอการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน 5 ด้าน คือ ขนส่งสาธารณะ เศรษฐกิจ ฝุ่นควันไฟป่า ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเมือง 

เมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อจะได้เห็นว่าข้อเสนอเหล่านั้นถูกนำไปเป็นนโยบายของผู้สมัครแต่ละทีมเพียงใด และมีคำถามเพิ่มเติมจากคนมาร่วมอย่าง เช่น ปัญหาเร่งด่วนของเมืองที่ต้องเร่งแก้ไข หรือเรื่องของการป้องกันการคอร์รัปชัน เพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกตัวแทน

ในครั้งนี้มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเข้าร่วมเวทีเสวนาทั้งหมด 6 ท่านได้แก่

  • หมายเลข 1 นายพรชัย จิตรนวเสถียร กลุ่มเฮาฮักกันเจียงใหม่
  • หมายเลข 2 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม
  • หมายเลข 3 นายชาตรี เชื้อมโนชาญ กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่
  • หมายเลข 4 นายธีรวุฒิ แก้วฟอง คณะก้าวหน้า
  • หมายเลข 5 นายกฤษณะ พรหมบึงรำ กลุ่มรักเชียงใหม่ 51
  • หมายเลข 6 นายภวฤทธิ์ กาญจนเกตุ กลุ่มทางเลือกใหม่

จากคำถามที่รวบรวมจากภาคประชาชน ผู้สมัครทำการจับฉลากคำถาม และลำดับการตอบเพื่อความความยุติธรรม กติกาแต่ละท่านสามารถตอบคำถามได้คนละ 3 นาที โดยมีประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดคุย

คำถามที่ 1 การแก้ปัญหา 3 อันดับแรกของเมืองเชียงใหม่

เนื่องจากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ทำให้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโดยเฉพาะเมืองท่องเทียวอย่างจ.เชียงใหม่ ทำให้หลายท่านมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปากท้องชาวบ้าน สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาดีดังเดิม

คำถามที่ 2 ถ้าท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีจ้ะแก้ไขปัญหาของเมืองเชียงใหม่ประเด็นเดียวเรื่องไหนลงรายละเอียด

สืบเนื่องจากปัญหาข้อที่หนึ่ง ทำให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ตามมาด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง PM2.5 ที่สร้างปัญหาให้กับผู้อาศัยอยู่ในจ.เชียงใหม่

คำถามที่ 3 สร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบเรื่องของพีเอ็ม 2.5 ได้อย่างไร

ผู้สมัครหลายท่านเห็นตรงกันว่าผู้คนที่อาศัยในตัวเมืองมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษของ PM2.5 เป็นอย่างดี แต่ปัญหาคือข้อมูลที่ส่งไปไม่ถึงชุมชนห่างไกล จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น สร้างระบบการแจ้งเตือน รวมถึงการบรรจุเข้าหลักสูตรของเด็กเพื่อสร้างความตระหนักรู้

คำถามที่ 4 หลักประกันสุขภาพเทศบาล กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล จะเชื่อมโยงกับงบและจะใช้อย่างไร

การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ผู้สมัครทุกท่านให้ความสำคัญในการออกแบบงบประมาณและปรับเปลี่ยนนโยบายให้เข้ากับบริบทชุมชนที่แตกต่างกัน

คำถามที่ 5 ถ้าท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับท่านจะมีวิธีการปราบปรามคอรัปชั่นได้อย่างไร

การเข้าถึงฐานข้อมูลที่เป็น open data จะช่วยให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบ เกิดความโปร่งใส ร่วมกันร้องเรียนได้ในกรณีไม่ชอบมาพากล และอีกข้อสำคัญคือต้องเริ่มต้นจากไม่เลือกผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่มาจากคอรัปชั่น

หลังจากที่จบการถาม-ตอบข้อสงสัยจากประชาชน ทีมงานนักข่าวภาคพลเมืองได้มีการเข้าไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับทีมเชียงใหม่ฮอมและประชาชนที่มาเข้าร่วมเพื่อฟังความคิดเห็นต่อเวทีครั้งนี้

แพรวพร สุขัษเฐียร หนึ่งในทีมงานเชียงใหม่ฮอมกล่าวว่า “คิดว่าทุกคนก็มีนโยบายที่อยากจะพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้ดีขึ้น แต่ก็จะมีความแตกต่างกันเรื่องความเร่งด่วนของแต่ละทีม ที่เห็นตรงกันก็คือเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ซึ่งเราก็รู้สึกดีใจว่าทุกทีมไม่ว่าจะเป็นใครที่จะเข้าไปก็จะมีภาคประชาชนอยู่ หรือจะเป็นเรื่องของการจัดการงบประมาณที่โปร่งใสขึ้น ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกัน เพราะที่ผ่านมาในการเข้าถึงข้อมูลหรือการทำงานร่วมอาจจะมีบ้างแต่ยังไม่ได้เข้มข้น แต่ก็เห็นว่าทิศทางที่เราจะได้น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเราก็เชื่อว่าภาคประชาสังคมอย่างพวกเราก็ยินดีจะทำงานกับทีม”

“ถ้าถามเป็นการส่วนตัวก็สนใจในเรื่องของเศรษฐกิจ ว่าศิลปะวัฒนธรรมจะเอามาสร้างเศรษฐกิจที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่ได้อย่างไร เห็นผู้สมัครอะไรท่านแต่พูดถึงก็เลยคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่จะนำพาให้เชียงใหม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ด้วย” ความคิดเห็นอีกด้านจากอ.นฤมล วันทนีย์ หนึ่งในทีมงานเชียงใหม่ฮอม

ทางด้านประชาชนที่ได้เข้าร่วมฟังได้กล่าวถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ว่า เราก็ขอคนที่ทำงานจริงจัง ไม่คอร์รัปชัน เข้าถึงประชาชนรากหญ้า ที่สำคัญไม่เลือกปฏิบัติ สิ่งนี้สำคัญที่สุดสำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล

เวที “ฮอม – นโยบายพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 2” เป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคประชาชนที่ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งต่อถึงผู้นำท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและตรงต่อความต้องการของประชาชน

อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะบรรลุได้ต่อเมื่อทุกท่านไปไปร่วมกันใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคมนี้ หรือหากใครไม่สามารถเข้าร่วมได้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ Application Smart Vote โดยต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21 – 27 มี.ค.64 หรือหลังเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย.63

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ