หยุดโครงการอุตสาหกรรมจะนะฯ แสดงเจตนาพัฒนาสู่ความมั่นคงยั่งยืน บนฐานศักยภาพที่มีอยู่จริง

หยุดโครงการอุตสาหกรรมจะนะฯ แสดงเจตนาพัฒนาสู่ความมั่นคงยั่งยืน บนฐานศักยภาพที่มีอยู่จริง

ภาพ: แลต๊แลใต้

แถลงการณ์เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเรื่อง หยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะและร่วมกันแสดงเจตนาการพัฒนาอำเภอจะนะ ไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน บนฐานศักยภาพที่มีอยู่จริง

ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 นี้ เพื่อต้องการเดินหน้าโครงการโดยไม่สนใจฟังเสียงประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากนิคมอุตสาหกรรม 16,700 ไร่ ในพื้นที่ 3 ตำบล อำเภอจะนะ ทั้งที่พวกเราได้แสดงเหตุผลมาอย่างต่อเนื่องว่า โครงการนี้มีความไม่ชอบธรรมในหลายประการ อย่างเช่น

1. การเริ่มต้นโครงการนี้ได้ใช้อำนาจของรัฐบาล และของ ศอ.บต. ดำเนินการอย่างรวบรัดขั้นตอน โดยการอนุมัติโครงการ พร้อมอนุมัติงบประมาณเบื้องต้น 18,000 กว่าล้านบาทก่อน แล้วมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายหลัง อันถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่สวยงาม และไม่สามารถยอมรับได้ แต่กลับอ้างถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่ตนเองสร้างขึ้น(พิธีกรรม) ดังที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับโครงการ ซึ่งโครงการคือนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับประเทศ แต่ไม่ให้สนใจรับฟังความคิดเห็นประชาชนชาวจังหวัดสงขลาทั้งหมด แต่จำกัดไว้เฉพาะพื้นที่ 3 ตำบลเท่านั้น และคนที่ไม่เห็นด้วยในพื้นที่นี้จะถูกปิดกั้นด้วยเช่นกัน

2. เห็นได้ชัดว่าโครงการนี้คือการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน โดยการใช้ ศอ.บต. ซึ่งกุมอำนาจการบริหารราชการและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกลไกขับเคลื่อน และได้ใช้วิธีการพิเศษที่ไม่สนใจขั้นตอนตามกฎหมายปกติเพื่อจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้ได้ และยังอ้างถึงความเจริญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ผลประโยชน์หลักจะตกอยู่กับทุนเฉพาะกลุ่มและนายหน้าซื้อขายที่ดินเท่านั้น

3. โครงการนี้จะสร้างความเสียหายกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาลในอนาคต และเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของชายหาดอย่างรุนแรง อันรวมถึงสภาพอากาศจากมลพิษโรงงานจำนวนมาก และน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่ทะเล ที่จะทำลายระบบนิเวศโดยรวมของทะเลจังหวัดสงขลา อันเป็นแหล่งสัตว์น้ำทะเลที่สำคัญของพวกเรา และจะนำมาซึ่งความยากลำบากในการดำรงชีวิตปกติของประชาชนในชุมชนทั้ง 3 ตำบล ของอำเภอจะนะอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

พวกเราไม่ต้องการอยู่ในความขัดแย้งใดๆ ที่ ศอ.บต. กำลังสร้างขึ้น โดยการจับมือกับกลุ่มทุนเหล่านั้นทำการแบ่งแยกแล้วปกครองพวกเรา ทั้งที่ ศอ.บต. คือองค์กรรัฐที่ต้องทำหน้าที่จัดการความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หมดหายไป ซึ่งทุกคนรับทราบดี แต่ครั้งนี้เห็นได้ถึงความผิดปกติขององค์กรนี้อย่างชัดเจน เสมือนเป็นผู้สร้างความขัดแย้งเสียเอง

เวลาที่ผ่านมาพวกเราได้พยายามเรียกร้องให้รัฐบาล บาลทบทวนโครงการนี้ด้วยเหตุและผล อันรวมถึงการการยกเลิกเวทีในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ออกไปก่อน แล้วมาสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแท้จริงเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอจะนะบนฐานศักยภาพที่มีอยู่ แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นขอประกาศอีกครั้งว่าเราไม่เห็นด้วยกับโครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” โอกาสนี้เราขอเชิญชวนพี่น้องชาวจะนะ ชาวจังหวัดสงขลา และพี่น้องประชาชนทั่วไป ร่วมอันแสดงออกต่อโครงการนี้ร่วมกับพวกเราอย่างถึงที่สุด และให้ร่วมกันแสดงเจตนาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอำเภอจะนะไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนอย่างแท้จริง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน.

จึงแถลงมาเพื่อทราบ

ด้วยความเชื่อมั่น

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น

วันที่ 11กรกฏาคม 2563

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ