เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสานและองค์กรภาคี แถลงการณ์คัดค้าน CPTPP และอนุสัญญา UPOV1991

เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสานและองค์กรภาคี แถลงการณ์คัดค้าน CPTPP และอนุสัญญา UPOV1991

ขอบคุณภาพ : วัชรากร ถุงนอก

(27 เมษายน 2563) เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน และองค์กรภาคี รวม 49 องค์กร ออกแถลงการณ์คัดค้านการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP และอนุสัญญา UPOV1991 ซึ่งจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในวันพรุ่งนี้ 28 เมษายน 2563 พร้อมเสนอให้รัฐบาลถอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP เพราะจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร และการปกป้องอธิปไตยเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรรายย่อย

แถลงการณ์
เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน และองค์กรภาคี
คัดค้านการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP และอนุสัญญา UPOV1991

ตามที่ทีมเศรษฐกิจ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP ซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา UPOV1991 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 นี้

เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน และองค์กรภาคี มีความเห็นสอดคล้องกับองค์กรภาคประชาสังคม หลายองค์กร ที่เล็งเห็นว่า การเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP ทำให้ประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมาย ขยายสิทธิผูกขาดให้แก่บรรษัทเมล็ดพันธุ์ ห้ามเกษตรกรเก็บพันธุ์พืชไปปลูกต่อ ขยายสิทธิผูกขาดจากส่วน ขยายพันธุ์ออกไปรวมถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ขยายระยะเวลาการผูกขาด รวมทั้งลดทอนกลไกการเข้าถึงและ แบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยทางอาหารของประเทศ อย่างร้ายแรง เอื้ออำนวยประโยชน์แก่บรรษัทใหญ่ให้มีอิทธิพลเหนือตลาด ผูกขาดมากยิ่งขึ้นไปอีก

และยังมีประเด็นที่สำคัญและอ่อนไหวอีกหลากหลายประเด็น ทั้ง การยกเลิกมาตรการปกป้องสินค้า เกษตร, การห้ามกำหนดข้อห้ามเกี่ยวกับฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การบังคับให้เข้าร่วมอนุสัญญาระหว่าง ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV1991) ที่ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยชี้ว่าจะทำให้เกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์และมิได้เป็นประโยชน์ต่อนักปรับปรุงพันธุ์และเกษตรกรไทย

เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน และองค์กรภาคี จึงมีความเห็นร่วมกัน และมีข้อเสนอต่อรัฐบาล ดังนี้
1) เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน และองค์กรภาคี มีข้อเสนอให้รัฐบาลถอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP
2) ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร และปกป้องอธิปไตยเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรรายย่อยให้สามารถ เก็บรักษาพันธุ์พืชเพื่อปลูกต่อ และแลกเปลี่ยนอย่างเสรี
3) ไม่เอื้ออำนวยประโยชน์แก่บรรษัทด้านเกษตรและอาหาร และบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติในการ ผูกขาดทางการค้า แต่ควรคำนึง และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองในทุกมิติ
4) เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน และองค์กรภาคี จะติดตามมติ ครม. ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 หากมีความเห็นชอบเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี CPTPP เครือข่ายฯ ดังรายชื่อแนบท้าย จะคัดค้านอย่างถึงที่สุด

เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน และองค์กรภาคี
27 เมษายน 2563

เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคอีสาน และองค์กรภาคี ขอคัดค้าน CPTPP ที่ทำลายการพึ่งตนเองของชุมชน
ทำลายความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางยา ความมั่นคงทางสังคมของคนไทย รัฐบาลต้องไม่นำเข้า ครม.

1.ขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน
2.เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ
3.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนภูมิเวศน์ภูสระดอกบัว
4.เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคอีสาน
5.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
6.สมาพันเครือข่ายเด็กและเยาวชนเมืองธรรมเกษตร
7.สมาคมคนฮักถิ่น
8.เครือข่ายลุ่มน้ำเซบาย
9.เครือข่ายห้วยละโอง
10.เครือข่ายป่าชุมชน จ.อำนาจเจริญ
11.เครือข่ายสวัสดิการชุมชนมหาสารคาม
12.เครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่มนครชัยบุรินทร์
13.เครือข่ายป่าชุมชน จ.อำนาจเจริญ
14.เครือข่ายสวัสดิการชุมชน จ.นครราชสีมา
15.เครือข่ายสวัสดิการชุมชน จ.อำนาจเจริญ
16.เครือข่ายคนฮักแม่น้ำโขง
17.เครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
18.เครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดเจริญราชธานีศรีโสธร
19.เครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดสบายดีวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
20.เครือข่ายองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดสนุก
21.เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจ.ร้อยเอ็ด
22.เครือข่ายบ้านมั่นคงอุบลราชธานี
23.เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์
24.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
25.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
26.ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
27.สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ (สอพ.)
28.สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (สปส.)
29.สถาบันชุมชนอีสาน
30.คณะประสานเครือข่ายองค์กรชุมชน(คปอ.)
31.เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนภาคอีสาน
32.เครือข่ายสวัสดิการชุมชน
33.เครือข่ายที่ดินที่อยู่อาศัยเมืองและชนบท
34.เครือข่ายเศรษฐกิจและทุนชุมชน
35.ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดหนองคาย
36.ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเลย
37.เครือข่ายขบวนสภาองค์กรชุมชนอุบลราชธานีศรีวนาไล
38.ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
39.เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
40.ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
41.เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด
42.เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง
43.สภาพลเมืองสุรินทร์
44.สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์
45.เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
46.สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดหนองบัวลำภู
47.ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่นและเครือข่ายภาคอิสาน
48.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์
49.กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอ่างลำพอกและโบราณสถาน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ