วันที่อยู่อาศัยโลก “ปฏิรูปที่ทำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่น” 15 –16 ต.ค.

วันที่อยู่อาศัยโลก “ปฏิรูปที่ทำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่น” 15 –16 ต.ค.

งานวันที่อยู่อาศัยโลก  ภาคเหนือ
“ปฏิรูปที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนและท้องถิ่น” 
เนื่องใน  วันที่อยู่อาศัยโลก 2553  (WORLD  HABITAT DAY  2010)
วันที่   15 – 16    ตุลาคม  2553
ณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 14 ตุลาคม  2553
17.00น.              เดินทางเข้าที่พัก

วันที่ 15 ตุลาคม  2553
06.30 น. – 08.00น.                     รับประทานอาหารเช้าที่ชุมชน
08.00 น. –  10.00 น.                     แต่ละพื้นที่เดินทางถึงห้องเรียนรู้  4  ห้องเรียนรู้ ได้แก่
                         -ห้องที่ 1   เรื่อง โฉนดชุมชน และการจัดการที่ดินร่วม
                                                   สถานที่ : บ้านห้วยหินลาดใน
– ห้องที่ 2  เรื่อง ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/กฎหมายที่เกี่ยงข้อง/          การพิสูจน์สิทธิ์
     สถานที่ :  อบจ.เชียงราย
– ห้องที่ 3    เรื่อง การจัดการกองทุนชุมชน/ธนาคารที่ดิน/กองทุนระดับตำบล
     สถานที่ :  ศาลาชุมชนราชเดชดำรง   
– ห้องที่ 4    เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิติสู่การจัดการตนเอง/ การจัดสวัสดิการชุมชน / แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
      สถานที่ :  ตลาดนัดชุมชนป่างิ้ว (ฮ่องลี่) 
   10.30 น. –  10.45 น.   แต่ละห้องเรียนรู้พักรับประทานอาหารว่าง
   10.45 น. –  12.00 น.    แต่ละห้องเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ต่อ)
   12.00 น. – 13.00 น.    แต่ละห้องรับประทานอาหารกลางวัน
        13. 00 น. –  14.30 น.    แต่ละห้องเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  / สรุปในแต่ห้องรู้ร่วมกัน
/ เตรียมนำเสนอ
   14.30 น. –  15.00 น.        เดินทางรวมพลที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
15.00 น. – 17.00 น.   แต่ละห้องเรียนรู้นำเสนอ/แลกเปลี่ยน/เติมเต็มองค์ความรู้                              ผลการสรุปการเชื่อมโยง 4 ห้องเรียน
ผู้ดำเนินรายการ  ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคเหนือ
   

17.00 น.  –   18.00 น.   เดินทางเข้าที่พัก
18.00 น.  –  20.00 น.       รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และชมการแสดง
ณ  ตลาดนัดชุมชนป่างิ้ว 
            เปิดงาน โดย    นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
วันที่ 16 ตุลาคม  2553
06.00 น.  –    07.30 น.      รับประทานอาหารเช้า (ที่พัก)
07.30 น.  –    08.30 น.      จัดตั้งขบวน  และร่วมเดินขบวน เพื่อเดินรณรงค์งานสัปดาห์
ที่อยู่อาศัย (ที่สี่แยกประตูเชียงใหม่)  เข้าสู่สวนตุง จ.เชียงราย   
08.30 น. –   09.00 น.       -ผู้ร่วมขบวนเดินทางถึงห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  เพื่อ  ร่วมงานด้านพิธีการ การเปิดงาน “ปฏิรูปที่ดินทำ
กินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนและท้องถิ่น”  เนื่องใน  วันที่อยู่อาศัยโลก 2553  (WORLD  HABITAT DAY  2010) และเดินชมนิทรรศการ
09.00 น. – 10.00 น.                 ประธานเดินทางถึงในพิธี
– การแสดงชุดภาคเมือง/ภาคชนบท 
– กล่าวต้อนรับท่านประธาน
– กล่าวรายงาน
– นำเสนอบทสรุปของผลการดำเนินงานทั้ง 4 ห้องเรียนรู้ ในวันที่ 15 กันยายน 2553  และข้อเสนอในเชิงนโยบาย
 โดย  ผู้แทน สอช. ภาคเหนือ 
            – ประธานกล่าวเปิดงาน/ปาฐกถา
10.00 น. – 10.15 น.       รับประทานอาหารว่าง
10.15 น.  –  12.00 น.      -เวทีบันทึกความร่วมมือ “แนวทางปฏิรูปที่ดินทำกิน และที่อยู่
อาศัยของคนภาคเหนือ”  โดยมีผู้บันทึกความร่วมมือ ดังนี้
1.   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
2.   นายกอบจ.เชียงราย
3.   ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
4.   กรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย
5.   กรมป่าไม้ จังหวัดเชียงราย
6.   ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชียงราย
7.   เทศบาลนครเชียงราย
8.   ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดเชียงราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นสักขีพยาน

– นำเสนอแถลงการณ์  “แนวทางปฏิรูปที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย
ของคนภาคเหนือ”
– กล่าวปิดงาน “ปฏิรูปที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนและ
ท้องถิ่น”  เนื่องใน  วันที่อยู่อาศัยโลก 2553  (WORLD  HABITAT DAY  2010) 
12.00 น. –  13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับ

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ