ประชุมร่วมแก้ปม ‘ที่ดินเลิงนกทา’ ไม่คืบ เหตุบันทึกการประชุมเพี้ยน! จี้เร่งแก้ไข

ประชุมร่วมแก้ปม ‘ที่ดินเลิงนกทา’ ไม่คืบ เหตุบันทึกการประชุมเพี้ยน! จี้เร่งแก้ไข

ตัวแทนคณะทำงานฝ่ายประชาชน ชี้การประชุมคณะทำงานของจังหวัดไม่สามารถได้ข้อยุติเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับผู้เดือดร้อน เหตุบันทึกรายงานการประชุมฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ด้านคณะทำงานจังหวัดรับเร่งแก้ไข

20162809222019.jpg20162809223808.jpg

รายงานโดย: ศรายุทธ ฤทธิพิณ
สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน

 28 ก.ย. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเลิงนกทา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร ตัวแทนเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) ในขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) กว่า 30 คน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาฯ กับนายอำเภอเลิงนกทา เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์/ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างซึ่งทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร ตามข้อเสนอปัญหาของพีมูฟ

ผู้แทนชาวบ้านรายหนึ่ง ในคณะทำงานฝ่ายประชาชน  กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินทำกินซึ่งทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2559 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบตามมติคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์/ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ซึ่งทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร ตามข้อเสนอปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 และให้แต่งตั้งคณะทำงานฯ จ.ยโสธร เพื่อเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแก้ไขปัญหาให้เป็นข้อยุติ 

ตามมติคณะทำงานฯ จ.ยโสธร กรณีตรวจสอบและเพิกถอนที่สาธารณประโยชน์ซึ่งทับซ้อนกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของราษฎร จำนวน 3 แปลง คือ

1.ชุมชนในที่สาธารณประโยชน์โคกปออีกว้าง ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกนกทา จ.ยโสธร

2.ที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์และบ้านร้างสาธารณประโยชน์ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

3.ที่สาธารณะประโยชน์โคกภูพระ ต.กุดเเห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ต่อมาจึงได้มีคำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 1/2559 ลงวันที่ ลงวันที่ 4 ส.ค. 2559  แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาของพีมูฟ อ.เลิงนกทา เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยุติ ตามมติรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2558 และเพื่อให้เป็นไปตามมติการประชุมดังกล่าว ในวันนี้  (28 ก.ย.2559) นายอำเภอเลิงนกทา ประธานคณะทำงานฯ จึงได้เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของพีมูฟ

ผู้แทนชาวบ้านรายเดิม ได้แจ้งถึงผลการประชุม ในครั้งนี้ว่า แนวทางการประชุมไม่สามารถได้ข้อยุติในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนได้ เนื่องจากบันทึกรายงานการประชุมของจังหวัดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 ที่มีกรอบแนวทางการตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาทั้ง 3 แปลง ไว้อย่างชัดเจน ฝ่ายภาคประชาชนจึงเสนอให้คณะทำงานจังหวัดดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมให้เป็นไปตามมติการประชุมในครั้งที่ 1/2558 

ทั้งนี้มติที่ประชุม เห็นควรให้มีการแก้ไข และคณะทำงานจังหวัดจะแจ้งหนังสือกำหนดวาระการประชุมการแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป  อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนในที่ดินทำกินดังกล่าว จะเร่งติดตามทางจังหวัดให้ดำเนินการแก้ไขรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จตรงตามข้อเท็จจริง

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ