วราวุธ รมว.พม. เยี่ยมบ้านมั่นคงเมืองย่าโม ย้ำนอกจากมีบ้านแล้วต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกครัวเรือน

วราวุธ รมว.พม. เยี่ยมบ้านมั่นคงเมืองย่าโม ย้ำนอกจากมีบ้านแล้วต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกครัวเรือน

768692

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านมั่นคง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้  ย้ำนอกจากมีบ้านแล้วต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกครัวเรือน พร้อมบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนสอดคล้องกับนโยบาย 5X5 ฝ่าวิกฤตประชากร โดยเฉพาะในหัวข้อที่ 5 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนิเวศที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความมั่นคงของครอบครัว การสนับสนุนการพัฒนานิเวศนับเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและชุมชน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในทุกมิติ

768693
768709

บ้านมั่นคงชนบทในที่ดินส.ป.ก ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่บูรณาการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. ลงพื้นที่โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลปากช่อง ซึ่งดำเนินการโดยสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด   โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลปากช่อง เป็นโครงการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ดำเนินการ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทมีที่ดินที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆ เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง พร้อมเครือข่ายสมาชิกบ้านมั่นคงชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกว่า 200 คน ณ บ้านมั่นคงชนบท ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง (คทช.) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยมีสมาชิกทั้งหมด 85 ครัวเรือน พื้นที่รวมที่ได้รับการจัดสรรจาก ส.ป.ก. แบ่งเป็นแปลงที่อยู่อาศัย 85 แปลง เนื้อที่รวม 85 ไร่ และแปลงที่ทำกิน 85 แปลง เนื้อที่รวม 425 ไร่ นอกจากนี้ยังมีแปลงรวมสำหรับถนน แหล่งน้ำ และอื่น ๆ รวม 513 ไร่ สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและอาชีพของสมาชิก รวมทั้งสิ้น 5,457,000บาท

การดำเนินงานของสหกรณ์เน้นการสร้างชุมชนใหม่ควบคู่กับการทำการเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอปากช่อง และศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี Smart Farm IOT เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ในชุมชนอย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้เน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โครงการนี้มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยและขาดแคลนทรัพยากรสามารถมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพื่อการประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ฃ

768695

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่ของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อเกษตรกรรม สปก. เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ สปก.ต้องบอกว่าพื้นที่ สปก.ปากช่องแห่งนี้เป็นพื้นที่ตัวอย่าง ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอีกหลายๆ พื้นที่ เป็นพื้นที่การทําการเกษตรโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า วันนี้หัวใจของการทําการเกษตรคือ ทําน้อยแต่ได้มาก เป็นการคิดค้นระบบการให้น้ำ ระบบ IoT ระบบอัตโนมัติ  รายได้ที่เพิ่มขึ้น ครอบครัว  มีความอบอุ่น มีความมั่นคง มีความน่าอยู่ นอกจากจะมีเรื่องการเกษตรแล้ว ยังมีการทําโฮมสเตย์เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว และให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับนโยบาย 5X5 ฝ่าวิกฤตประชากร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัว นโยบายนี้เน้นการเสริมพลังวันทำงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถตั้งตัวได้ สร้างและดูแลครอบครัวได้ และพร้อมที่จะสูงอายุอย่างมีคุณภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการสร้างนิเวศ (Eco-system) ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาความมั่นคงของครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว

768696
768698

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขหนี้สินครัวเรือน จำนวน 25 ราย ภายใต้กิจกรรม “รวมทุน รวมใจแก้หนี้”  นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การรดน้ำด้วยระบบเทคโนโลยี Smart Farm IOT การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ภายใต้กิจกรรม “ระบบน้ำเชื่อมใจ” และการปลูกต้นไม้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม. พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันปลูกต้นรวงผึ้งและต้นพะยูง พิธีเปิดและเยี่ยมชมบ้านโฮมสเตย์ ภายใต้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร/โฮมสเตย์ชุมชนก็ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

‘พะไล’ นำร่องการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางเมืองย่าโม

768760
768749


การพัฒนาระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาคจากกรุงเทพมหานครไปยังนครราชสีมา และจากนครราชสีมาไปยังหนองคาย โครงการนี้แบ่งออกเป็นสองระยะ โดยระยะที่ 1 คือช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และระยะที่ 2 คือช่วงนครราชสีมา – หนองคาย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ได้เริ่มโครงการที่สถานีนครราชสีมา โดยมีเส้นทางทั้งสิ้น 356 กิโลเมตรและประกอบด้วย 5 สถานีหลัก ได้แก่ สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดรธานี และสถานีหนองคาย

ในโอกาสนี้  รมว.พม. ได้พบปะกับผู้นำชุมชนและประชาชนชาวริมราง เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการคมนาคมของประเทศ นอกจากนี้ ท่านนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยในการหาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

768754

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พม. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า หรือระบบรางอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายที่อยู่อาศัย หรือมีปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการนี้ นายวราวุธ ได้เสนอแนวคิดในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น

หน้าที่ของกระทรวง พม. หรือกระทรวงใดก็ตาม มีหน้าที่แก้ไขปัญหา ทําอย่างไรให้พี่น้องนั้นมีบ้าน มีอาชีพ มีชุมชนที่อบอุ่น หัวใจสําคัญวันนี้เรามาดูเรื่องบ้านกันก่อน การมีที่พักอาศัยที่มั่นคง จะทําให้การดําเนินชีวิตของพี่น้องนั้นเต็มไปด้วยความมั่นคง รวมไปถึงอุปกรณ์ของพี่น้องคนพิการ จะหาของที่คุณภาพดีมาให้พี่น้องคนพิการได้ใช้ ชาว พม. ทุกคนตั้งใจจะทํางานแก้ไขปัญหา  จะดําเนินการช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ ในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีผมเชื่อว่าคงจะมีหลายนโยบายหลายเรื่องที่นําเอาเข้าในที่ประชุมและเรื่องของพวกเราชาวชุมชนริมรางนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะมีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นี่คือหน้าที่ของพวกเราชาวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกคน นายวราวุธ กล่าวในตอนท้าย

768757

นอกจากนี้ นายก รมว.พม. ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกับมอบทะเบียนบ้าน ของที่ระลึก และทุนสมทบการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ซึ่งรวมถึงพิธีตอกเข็มเอก (เจาะ) เสาเข็มต้นแรกบ้านของนางสาววาริสษา แย้มทอง นอกจากนี้ยังมีการมอบทะเบียนบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค ของที่ระลึก และรถโยกให้กับนางสมจิตร ไพรราม ผู้พิการ เพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

768756

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงเครือข่ายริมรางเมืองย่าโม ด้านสาธารณูปโภค ดำเนินการถมดินปรับพื้นที่ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ และก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนแล้วเสร็จ โดยแผนดำเนินงานต่อจะเป็นการปักเสาพาดสายระบบไฟฟ้าและระบบประปา  ด้านที่อยู่อาศัย ดำเนินการก่อสร้างระยะแรก จำนวน 27 ครัวเรือนแล้วเสร็จ ซึ่งสมาชิกบางส่วนได้ย้าย     เข้ามาอยู่อาศัยแล้ว และกำลังดำเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 2 จำนวน 27 ครัวเรือน โดยแบบบ้านของสมาชิกโครงการเป็นบ้านแถวชั้นเดียวขนาด 5×7 เมตร สิทธิขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประสานงานกับเทศบาลตำบลหัวทะเล เพื่อขอทะเบียนบ้านถาวรให้กับประชาชนในระยะแรก จำนวน 27 ครัวเรือน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ