The 4th Phayao Learning City Forum & Hackathon The Champion: คนสร้างฝันเมืองพะเยา

The 4th Phayao Learning City Forum & Hackathon The Champion: คนสร้างฝันเมืองพะเยา

          ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันอีกหลากหลายรายการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา วัด เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและชุมชน ให้เกิดความใกล้ชิดและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการแสวงหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการยกระดับพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ สู่ เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน”การแสดงจาก เทศบาลเมืองพะเยา เทศบาลเมืองลำปาง ร่วมกับนักเรียนในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก” การแข่งขันอังกะลุง และการแข่งขันทำอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารกลไกภาคีเครือข่ายและการขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมืออีกด้วย


Phayao Learning City Forum

Phayao Learning City Forum

Phayao Learning City Forum

Phayao Learning City Forum

Phayao Learning City Forum

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ