ISAN SUMMER CAMP 2024 ‘Short film ที่จริงใจ’ รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม ด่วน!! 10 ทีม

ISAN SUMMER CAMP 2024 ‘Short film ที่จริงใจ’ รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม ด่วน!! 10 ทีม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) Creative Economy Agency (Public Organization) ร่วมกับเครือข่ายองค์กร และฝ่ายพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารพลเมือง สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ Thai PBS ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนักสร้างสรรค์ ISAN SUMMER CAMP เปิดรับสมัครเยาวชนที่สนใจเรียนรู้การคิด ออกแบบ และบอกเล่าเรื่องราวของอีสานอย่างสร้างสรรค์ผ่านทักษะการผลิตสื่อที่หลากหลาย( Multi-Platform)เพื่อบ่มเพาะเยาวชนนักสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคอีสาน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นกระบวนการสำคัญ อันจะนำไปสู่การคิด พัฒนา เพื่อสรรสร้างให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ ทั้ง ระดับบุคคล ชุมชน สังคม กลุ่มเด็กเยาวชนคืออีกทรัพยากรบุคคลที่จะมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศทุกมิติ ที่หากได้รับการสนับสนุนในการยกระดับพัฒนาศักยภาพการออกแบบ และคิดอย่างสร้างสรรค์จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสิ่งใหม่เพื่อนำไปสู่การสังคมคุณภาพร่วมกัน

ISAN SUMMER CAMP 2024 ‘Short film ที่จริงใจ’ เปิดรับสมัครเยาวชนในภาคอีสาน ที่มีอายุ 15-18 ปี ร่วมกิจกรรมค่ายการผลิตและถ่ายทำหนังสั้นเพื่อบอกเล่าความเป็นอีสานผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ ภายใต้โจทย์ “อีสานซ่ำเพี่ย” พร้อมเรียนรู้กับวิทยากรมืออาชีพที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ผ่านการลงมือทำจริงทุกขั้นตอนตลอดกิจกรรม ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2567 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรและร่วมแสดงผลงานในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 (Isan Creative Festival 2024) และดิจิทัลแพลตฟอร์มของ Thai PBS

สถานที่จัดกิจกรรม

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ขอนแก่น

ระยะเวลากิจกรรม

 • 16 กุมภาพันธ์  – 16 มีนาคม 2567  ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
 • 25 มีนาคม 2567  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีม
 • 1 เมษายน 2567 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
 • 5 เมษายน 2567 ปฐมนิเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Online Zoom meeting
 • 26-28 เมษายน 2567 กิจกรรมค่าย ISAN SUMMER CAMP 2024 ‘Short film ที่จริงใจ’
 • 1 พฤษภาคม  – 15 มิถุนายน 2567 พัฒนาผลงานส่งเข้าประกวดและแสดงผลงานในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 (Isan Creative Festival 2024)
 • 30 มิถุนายน 2567 ประกาศผลการประกวด 3 รางวัล ในเทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2567 (Isan Creative Festival 2024)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้สมัครเป็นเยาวชนอายุ 15-18 ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคอีสาน โดยมีสมาชิกทีมละ 1-4 คน
 2. ผู้สมัครมีทักษะการผลิตสื่อ ได้แก่ ถ่ายคลิปวีดีโอ ภาพ นิ่ง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดต่อได้
 3. ผู้สมัครมีทักษะการเขียนเล่าเรื่องอย่างง่าย เช่น เรื่องสั้น,บทความ และสนใจการผลิตภาพยนต์สั้น
 4. ผู้สมัครมีอุปกรณ์ในการผลิตสื่อเบื้องต้น เช่น กล้อง ไมโครโฟนและคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อ และแสดงความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดกระบวนการ
 5. ผู้สมัครมีเจตจำนงที่จะเรียนรู้ประเด็นสังคมในพื้นที่ภาคอีสานและเปิดใจพัฒนาศักยภาพร่วมกับผู้อื่นโดยจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการของกิจกรรมอย่างครบขั้นตอน
 6. ผู้สมัครสามารถลงพื้นที่เพื่อผลิตงานและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ผลงานเสร็จสิ้นและสามารถเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้สนใจส่งใบสมัครและตัวอย่างผลงานเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2567 ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
 2. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมพัฒนาศักยภาพในกิจกรรมISAN SUMMER CAMP 2024 ‘Short film ที่จริงใจ’ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
 3. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตจากวิทยากร และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาชิ้นงานตลอดช่วงการผลิต รวมถึงการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาแนวทางในการทำงานร่วมกัน
 4. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดเวลาที่ครบทุกขั้นตอน ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่าย มีการปรึกษาหารือในเรื่องของการปรับพัฒนาผลงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ให้ผลงานเสร็จสิ้นและเป็นไปตามการเผยแพร่สู่สาธารณะจริง
 5. การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของคณะจัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ