ทีมสื่อพลเมือง ThaiPBS หาเพื่อนร่วมงาน

ทีมสื่อพลเมือง ThaiPBS หาเพื่อนร่วมงาน

สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ThaiPBS รับสมัครงาน 6 อัตรา ดังต่อไปนี้

 1. Public Intelligence Project senior creator นักสร้างสรรค์กิจกรรมปัญญารวมหมู่ 1 อัตรา
  (ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการออกแบบการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถคิดค้นนวัตกรรมการสื่อสาร เลือกใช้เครื่องมือเพื่อการระดมข้อมูล ความรู้ ภายใต้แนวคิดปัญญารวมหมู่ ในประเด็นสาธารณะ)
 • คุณสมบัติ
  • ติดตามข่าวสาร เข้าใจสถานการณ์ทางสังคมมีทักษะและความสามารถในการจัดกระบวนการ
  • สามารถสืบค้น รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อค้นพบสำคัญในรูปแบบรายงาน อินโฟกราฟิก เพื่อนำไปสู่การรับรู้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสาธารณะ
  • สามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และสามารถอ่านข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อมูลเชิงปริมาณ
  • มีความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพเพื่อนำเสนอ และสื่อสารด้วยภาพอย่างน่าสนใจ สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
  • มีประสบการณ์บริหารจัดการโครงการ การจัดกิจกรรม event การจัดการข้อมูล การบริหารข้อมูลเพื่อการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปคือ โปรแกรมจัดการเอกสาร, excel และโปรแกรมพิเศษตามตำแหน่งงาน ,สถิติ, โปรแกรมจัดการข้อมูล, เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล, เครื่องมือ data visualization/visual communication, Power Bi, Tableau, โปรแกรมจัดการแผนที่เบื้องต้น
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • วางแผน บริหาร ออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมปัญญารวมหมู่ บนแพลตฟอร์มสาธารณะ หรือริเริ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน/พลเมืองในการออกแบบนโยบายสาธารณะที่น่าสนใจ ผ่านเครื่องมือแพลตฟอร์มของงานปัญญารวมหมู่ หรือช่องทางอื่นของสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ
  • ประสานงาน ติดตามประเมินผลกระทบโครงการฯกับเครือข่ายสื่อสาธารณะระดับภูมิภาค เครือข่ายสื่อสาธารณะระดับท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อออกแบบผลักดัน/กระตุ้นให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายของภาคพลเมืองอย่างกว้างขวาง หลากหลายตามยุทธศาสตร์เนื้อหาของส.ส.ท.อย่างมีกลยุทธ

หมายเหตุ – จ้างเหมาแบบMan Power ตามระเบียบพัสดุ และปฏิบัติงาน ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร

2.Production Creator 1 อัตรา (รายการคุณเล่าเราขยาย และรายการฟังเสียงประเทศไทย)

 • คุณสมบัติ
  • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งงานที่สมัครอย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการรวมรวมข้อมูล ออกแบบและการวางลำดับเรื่องอย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจ
  • มีทักษะการผลิต ตัดต่อ ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหา และการบริหารการผลิต
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล และสถานการณ์ข่าว เพื่อตีความหมายและออกแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละแพลทฟอร์ม
  • ควบคุม ดีไซน์ การผลิตข่าว และรายการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะและการมีส่วนร่วม เพื่อออกแบบยกระดับเนื้อหาต่อยอดประเด็นที่มาจากเครือข่ายสื่อพลเมือง (รายการคุณเล่า เราขยาย รายการฟังเสียงประเทศไทย)
  • วางแผนการผลิต ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  • สืบค้นข้อมูล พัฒนา เรียบเรียงเนื้อหาผ่านภาพ เสียง ชิ้นงานกราฟิกเพื่อนำมาผลิต ตัดต่อ เรียงร้อยชิ้นงาน ประกอบในรายการได้สอดคล้องและทันสถานการณ์ เผยแพร่แบบทรานส์มีเดีย (On Air On line) บนพื้นที่สื่อหลากหลาย Platform
  • ติดตาม ประเมินผล ความนิยมในการรับชมรายการ (Rating) วิเคราะห์ทิศทางการสร้างสรรค์รายการที่ ทันสมัย ทันกระแสสังคม และต่อยอดเชื่อมโยงผู้ชม จากหน้าจอพัฒนาสู่ Platforms ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดฐานผู้ชมที่มีความนิยมต่อรายการที่รับผิดชอบ
  • ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อออกอากาศ และประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเทปเข้าระบบ และพร้อมทั้งจัดทำรายงานหลังจากเผยแพร่/ออกอากาศ ทุกครั้งที่เสร็จสิ้น
  • กรณีควบคุมการผลิตรายการในสตูดิโอ ดำเนินการส่งงานเข้าระบบ work Flow และประสานงานกับผู้ดำเนินรายการที่ได้รับมอบหมาย
  • ร่วมวางแผนการผลิต ออกแบบ ลงพื้นที่ถ่ายทำ ทั้งในและนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ เปิดหน้าพิธีกรรายการฟังเสียงประเทศไทย

หมายเหตุ – จ้างเหมาแบบMan Power ตามระเบียบพัสดุ และปฏิบัติงาน ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร

3. Production Creator 1 อัตรา (รายการอนาคตประเทศไทย และรายการนักข่าวพลเมือง)

 • คุณสมบัติ
  • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งงานที่สมัครอย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการรวมรวมข้อมูล ออกแบบและการวางลำดับเรื่องอย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจ
  • มีทักษะการผลิต ตัดต่อ ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหา และการบริหารการผลิต
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล และสถานการณ์ข่าว เพื่อตีความหมายและออกแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละแพลทฟอร์ม
  • ควบคุม ดีไซน์ การผลิตข่าว และรายการที่ได้รับมอบหมายจากสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะและการมีส่วนร่วม เพื่อออกแบบยกระดับเนื้อหาต่อยอดประเด็นที่มาจากเครือข่ายสื่อพลเมือง (รายการอนาคตประเทศไทย และรายการนักข่าวพลเมือง)
  • วางแผนการผลิต ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  • สืบค้นข้อมูล พัฒนา เรียบเรียงเนื้อหาผ่านภาพ เสียง ชิ้นงานกราฟิกเพื่อนำมาผลิต ตัดต่อ เรียงร้อยชิ้นงาน ประกอบในรายการได้สอดคล้องและทันสถานการณ์ เผยแพร่แบบทรานส์มีเดีย (On Air On line) บนพื้นที่สื่อหลากหลาย Platform
  • ติดตาม ประเมินผล ความนิยมในการรับชมรายการ (Rating) วิเคราะห์ทิศทางการสร้างสรรค์รายการที่ ทันสมัย ทันกระแสสังคม และต่อยอดเชื่อมโยงผู้ชม จากหน้าจอพัฒนาสู่ Platforms ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดฐานผู้ชมที่มีความนิยมต่อรายการที่รับผิดชอบ
  • ตรวจสอบเนื้อหาเพื่อออกอากาศ และประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเทปเข้าระบบ และพร้อมทั้งจัดทำรายงานหลังจากเผยแพร่/ออกอากาศ ทุกครั้งที่เสร็จสิ้น
  • กรณีควบคุมการผลิตรายการในสตูดิโอ ดำเนินการส่งงานเข้าระบบ work Flow และประสานงานกับผู้ดำเนินรายการที่ได้รับมอบหมาย
  • ร่วมวางแผนการผลิต ออกแบบ ลงพื้นที่ถ่ายทำ ทั้งในและนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ เปิดหน้าพิธีกรบางรายการ

หมายเหตุ – จ้างเหมาแบบMan Power ตามระเบียบพัสดุ และปฏิบัติงาน ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร

4.Creative (On Air On Line) 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • มีทักษะการผลิตและสร้างสรรค์รายการ สามารถคิดสร้างสรรค์ และออกแบบวิธีการนำเสนอ รูปแบบรายการและเนื้อหาให้เหมาะสม น่าติดตาม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
  • มีทักษะประสานงาน เขียนบท ลำดับเรื่อง ถ่ายทำ ตัดต่อ กราฟฟิค ทำแบนเนอร์
  • สามารถประสานงานและผลิตเนื้อหา และการผลิตรายการ การถ่ายทำ ตัดต่อ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามแผนงาน ตรวจสอบ ความเรียบร้อย ความสมบูรณ์ของรายการก่อนออกอากาศ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ศึกษา สืบค้นข้อมูลได้หลากหลาย ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคิดสร้างสรรค์ และออกแบบวิธีการนำเสนอ รูปแบบรายการและเนื้อหาให้เหมาะสม น่าติดตาม
  • คิดสร้างสรรค์ เนื้อหา และวิธีการนำเสนอร่วมวางแผนงานสร้างสรรค์การผลิตรายการ ให้สอดคล้องกับแผนผลิตรายการ รวมทั้งวางแผนงานรายการเพื่อออกอากาศทางช่องทางออนแอร์ และช่องทางออนไลน์
  • ควบคุมเนื้อหา และการผลิตรายการ การถ่ายทำ ตัดต่อ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามแผนงาน ทั้งภายนอกและในสตูดิโอ เพื่อส่งงานเข้าระบบ work Flow และร่วมตรวจสอบ ความเรียบร้อย ความสมบูรณ์ของรายการก่อนออกอากาศ
  • ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการทั้งภายในสำนักที่รับผิดชอบ และผู้ผลิตภายนอกรายการ
  • ติดตามประเมินผล ความนิยมในการรับชมรายการ (Rating) วิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาและสร้างสรรค์รายการ

หมายเหตุ – จ้างเหมาแบบMan Power ตามระเบียบพัสดุ และปฏิบัติงาน ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร

5.Production Creator 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ
  • ประสบการณ์ที่ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ทักษะด้านการถ่ายภาพ ตัดต่อ ทำกราฟฟิค ย่อยข้อมูล และเล่าเรื่องแบบ Multiplatform
  • มีทักษะบริหารจัดการ Web และ Social Media
  • ทักษะด้านการ Live และความเข้าใจในอุปกรณ์ถ่ายทอดสด
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • งานด้านการผลิต /ออกแบบสร้างสรรค์การนำเสนอเนื้อหาใน Web Local Social Media และโทรทัศน์ โดยสามารถมีไอเดียต่อยอดเนื้อหา และลงมือผลิต หรือประสานงานกับทีมพื้นที่เพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจดึงดูดตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และแพลทฟอร์ม
  • บริหารจัดการ สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องของเนื้อหาใน Web Local หรือ Social Media ให้มีประสิทธิภาพ น่าสนใจและถูกต้อง พร้อมมีฐานข้อมูลของแพลทฟอร์มที่บริหาร
  • สนับสนุนการถ่ายทอดสด Live ในประเด็น หรือกิจกรรมของสำนักฯ เพื่อให้การเผยแพร่เป็นไปอย่างราบรื่นมีความน่าสนใจ เช่น จัดหาภาพที่เกี่ยวข้อง จัดทำกราฟฟิคที่เกี่ยวข้อง พร้อมผลิตสื่อที่ต่อเนื่องหลัง Live
  • งานด้านประสานเครือข่ายสื่อพลเมืองเพื่อสนับสนุน และต่อยอดพัฒนาเนื้อหาเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ได้
  • ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการสื่อสารตามแผนงานและทักษะที่มี

หมายเหตุ – รูปแบบการจ้าง เจ้าหน้าที่โครงการระยะเวลา 1 ปี และปฏิบัติงาน ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร

6.Future Journalist (CJA) จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติ
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ทักษะด้านการจัดการเนื้อหา และสร้างสรรค์สื่อที่หลากหลาย (ถ่ายภาพ ตัดต่อ ออกแบบการสื่อสารแบบ Multiplatform)
  • ทักษะประสานงานเครือข่าย /สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • Job Description
  • งานด้านบริหาร บริการงานเครือข่ายสื่อทุกระดับ ในการสร้างการมีส่วนร่วมตามภาคที่ตนเองรับผิดชอบ
  • ทำงานร่วมกับ Project Manager และ Reginal Manager ในการวางยุทธศาสตร์และทิศทางของฝ่าย
  • วางกลไกและบริหารจัดการงานเนื้อหาจากเครือข่ายสื่อพลเมือง และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเครื่องมือของไทยพีบีเอส
  • บริหารแพลตฟอร์ม C-site และสร้างกลไกการทำงานกับ เครือข่ายสื่อพลเมือง เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น
  • งานด้านการผลิตและผลักดันการสื่อสาร จัดการกองบรรณาธิการร่วมเครือข่ายสื่อฯ ในพื้นที่
  • สนับสนุนงาน Reginal Manager โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และทิศทางงานของฝ่าย สู่การปฏิบัติที่ในพื้นที่
  • สนับสนุนและผลักดันการสื่อสาร โดยติดตามสถานการณ์ข่าวและประเด็นทางสังคมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสามารถ
  • บรรณาธิการหรือผลิตเนื้อหาเพื่อยกระดับการสื่อสารด้วยกลไกและพื้นที่ชองฝ่าย เช่น C-Site Locals นักข่าวพลเมือง คุณเล่าเราขยาย ฟังเสียงประเทศไทย และแพลทฟอร์มอื่นใน ThaiPBS
  • ออกแบบการสื่อสารเนื้อหากิจกรรม หรือการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ บทความ ถ่ายภาพ ตัดต่อ หรือเรียบเรียงเนื้อหาทั้งจากเครือข่ายฯ และผลิตเองได้อย่างสร้างสรรค์
  • ประสานงานกับ Local Co respondents เพื่อการผลิตเนื้อหาหรือเชื่อมงานกับเครือข่ายสื่อพลเมือง
  • งานด้านพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สามารถริเริ่มวางแผนขยายเครือข่ายสื่อพลเมือง ด้วยการฝึกอบรม ผลักดันใช้เครื่องมือของฝ่าย เช่น C-Site หรือเชื่อมประสานการอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของเครือข่ายแต่ละระดับ
  • รวบรวมหรือริเริ่มผลิตหลักสูตรสื่อสาธารณะท้องถิ่น เพื่อให้เกิดหลักสูตรออนไลน์
  • สร้างสรรค์แนวทางกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารด้วยระบบ C-Site C-Coin Locals และเครื่องมืออื่นได้รับความสนใจ

หมายเหตุ – รูปแบบการจ้าง เจ้าหน้าที่โครงการระยะเวลา 1 ปี และปฏิบัติงาน ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร

ทุกอัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : ไทยพีบีเอส (Thai PBS) อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

 • ส่งใบสมัคร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ email : info.tvthainetwork@gmail.com
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : จิรภา 084 682 6110
  .
  ตั้งแต่วันนี้ – 4 มกราคม 2567

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ