ม.พะเยา แนะแนวสัญจร โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2567

ม.พะเยา แนะแนวสัญจร โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2567

         ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษาจัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ชี้แจงข้อมูลการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 รวมถึงแจ้งเกี่ยวกับหลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรดหรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษา

       ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นิสิตมีอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาหรือ UP Identity ทั้งสุขภาพ สุนทรียภาพ และบุคลิกภาพ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การดูแลนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่ออยู่และเรียนในมหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่างมีความสุข  

    

   ซึ่งแบ่งออกเป็น ภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้เข้าร่วม 450 คน ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนพิชัย ผู้เข้าร่วม 275 คน และ จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ผู้เข้าร่วม 254 คน, โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ผู้เข้าร่วม 333 คน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,312 คน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและการรับสมัครทั้งหมดได้ที่ https://admission.up.ac.th/

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ