อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมพบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวสัญจร 2557 งานรับเข้าศึกษา
          วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานศึกษาและแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 นำทีมโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา


  ช่วงแรก “ว่าด้วยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา” อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวถึง ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้เข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และกระบวนการจัดการศึกษาที่ตอบรับกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะ Community Change Agent ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ 2 ปริญญา Pre-Degree Non-Degree ตลอดจนการเทียบโอนประสบการณ์ บนแพลตฟอร์ม UP Academy เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และสังคมสูงวัย (Aging Society) ที่ต้องมีชีวิตที่ยืนยาว (Long life) และมีสุขภาพดี (Healthy Life) โดยการบริหารตามพันธกิจที่สอดรับกับนโยบายของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ทั้งด้านการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ การเชื่อมโยงกับชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม (Societal well-being) โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าสู่การจัดอันดับใน THE World University Ranking 2024 ที่เป็น 1 ใน 19 มหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยเป็นอันดับที่ 12 ร่วมของประเทศ และยังได้รับการจัดอันดับ จาก The Impact Ranking 2023 ในอันดับที่ 9 Scimago Institutions Rankings 2023 ในอันดับที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างภาคภูมิ

ช่วงที่ 2 เป็นกิจกรรม Now & Trend: The Opportunity โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ แลน้อย และอาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน กล่าวถึง การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต โอกาสทางการศึกษา การสร้าง Skill Set 5C+ ให้กับนิสิตที่ประกอบด้วย Creativity Critical-Thinking Communication Collaboration และ Community Skills ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ได้กล่าวถึง UP Academy หลักสูตร Pre-Degree ให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถลงทะเบียนเรียนก่อนได้ และสามารถเลือกรับเกรดหรือไม่รับ เพื่อแสดงในใบแสดงผลการศึกษา นอกจากนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ได้พูดถึงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ และ  รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้นิสิตได้ใช้ชีวิต อยู่และเรียนอย่างมีความสุข          ช่วงที่ 3 เป็นกิจกรรม Now & Trend: คณะ/วิทยาลัย พบกับ คณบดีจากคณะ/วิทยาลัย ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพูดคุยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย ใน Concept ประสบการณ์สร้างปัญญา “ก้าวไปข้างหน้ากับมหาวิทยาลัยพะเยา” จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีรภูธร ได้แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลและสามารถติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ช่วงสุดท้าย เป็นการชี้แจงเรื่อง “แนวทางการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2567” โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
          ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยครูแนะแนว จากจังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย สุโขทัย หนองบัวลำพู และอุตรดิตถ์ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก


กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวสัญจร 2557 งานรับเข้าศึกษา

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวสัญจร 2557 งานรับเข้าศึกษา

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวสัญจร 2557 งานรับเข้าศึกษา

กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวสัญจร 2557 งานรับเข้าศึกษา

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ