นิสิตทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา

นิสิตทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 Miss Long Chhovin นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยกรธรรมชาติ นิสิตทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังปัจฉิมโอวาทเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและจะเดินทางกลับภูมิลำเนา (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ณ ห้องประชุมห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทูลเกล้าถวายทุนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 12 ปี มีบัณฑิตทุนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา และเดินทางกลับไปพัฒนาประเทศของตนเองแล้ว 51 คน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ