“ขอบ้านหลังเล็กๆสักหลัง เพียงแค่อยู่อาศัยให้มั่นคง” บ้านมั่นคงพลูตาหลวง

“ขอบ้านหลังเล็กๆสักหลัง เพียงแค่อยู่อาศัยให้มั่นคง” บ้านมั่นคงพลูตาหลวง

พิธีวางศิลาฤกษ์

ชลบุรี/29สิงหาคม2566  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับหน่วยงานภาคี สร้างความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก้ไขปัญหาชุมชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนพื้นที่ ตามนโยบายการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ในภาคตะวันออก   จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนา โครงการบ้านมั่นคงเมืองพลูตาหลวง โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธนัช นฤพรพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอสัตหีบ นายอมตะ ใคร่ครวญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง  หน่วยงานภาคีภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมด้วยเครือข่ายชุมชน เข้าร่วมกว่า 500 คน ณ แปลงที่ดิน 82 ไร่ ชุมชนเมืองพลูตาหลวง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

2 0
ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนา

ในปีพ.ศ.2562 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับแกนนำหมู่บ้านสำรวจผู้เดือดร้อนและพัฒนาจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ พบว่ามีผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจำนวน 563 หลังคาเรือน ในหมู่ที่ 1 ตำบลพลูตาหลวง 388 และบริเวณหมู่ 4 ตำบลสำนักท้อน 175 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง เกิดกระบวนการรับรองสิทธิ 318 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการรับรองสิทธิ 245 ครัวเรือน พร้อมทั้งจัดกระบวนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง

3 0
นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพลูตาหลวง จำกัด ที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเชื่อมโยงเครือข่าย กลุ่ม องค์กรชุมชนในตำบล สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา สร้างที่อยู่อาศัยของผู้เดือดร้อนในพื้นที่ ทำให้ผู้เดือนร้อนในตำบลพลูตาหลวงมีความตื่นตัวในการร่วมกันดำเนินงานในทุกขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ในนามหน่วยงานระดับจังหวัด มีความยินดีที่จะร่วมให้การสนับสนุน และเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเข้าร่วมการช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นนโยบายที่มีความสำคัญต่อหน่วยงานหลากหลายภาคส่วนที่จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการบ้านมั่นคงเมืองพลูตาหลวง จะเป็นโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ตั้งไว้ และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตได้

4 0
นายประภากร รัตนธรรม รองประธานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพลูตาหลวง จำกัด

นายประภากร รัตนธรรม รองประธานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพลูตาหลวง จำกัด กล่าวว่า  โครงการบ้านมั่นคงพลูตาหลวง เริ่มจากพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ปี พ.ศ. 2504 โดยประชากรเหล่านี้เป็นแรงงานที่ดำเนินการพัฒนาสร้างสนามบิน อาศัยบนที่ดินฐานทัพเรือสัตหีบและรวมตัวกันเป็นชุมชนในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2514 ฐานทัพเรือสัตหีบได้มีการเวนคืนพื้นที่ชุมชนเพื่อจะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ แต่มีครัวเรือนบางส่วนไม่สามารถรื้อย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ เนื่องจากเป็นผู้ยากจน มีรายได้น้อย ต่อมาปีในปี พ.ศ.2561 รัฐบาลมีแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ทำให้มีการเวนคืนพื้นที่ชุมชนเพื่อดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ ส่งผลให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งทางชุมชนได้รับความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ร่วมกันจัดที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับจำนวน 80 ไร่ ของกรมป่าไม้ หลังสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง เพื่อรองรับผู้เดือดร้อนและแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวชุมชนพลูตาหลวง

5 0
นายอมตะ ใคร่ครวญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง

นายอมตะ ใคร่ครวญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงได้มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ คือ “พลูตาหลวงน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมนำคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจรุ่งเรือง เฟื่องฟูการท่องเที่ยว” โดยมีเป้าหมาย ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์/พันธกิจ ของ พอช.   องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง มีแผนงานพัฒนาท้องถิ่น ที่ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ตำบลพลูตาหลวงอย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และพื้นที่พัฒนาตามนโยบายเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตทุกมิติ รวมถึงปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ของผู้มีรายได้น้อยในตำบล เนื่องจากในตำบลพลูตาหลวง มีผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ทั้งที่อยู่อาศัยทรุดโทรม และผู้บุกรุกที่ดินรัฐ รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา ทำให้เดือดร้อนในที่อยู่อาศัย   โครงการบ้านมั่นคงเมืองพลูตาหลวง เป็นโครงการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในตำบลพลูตาหลวง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวงมีบทบาทในการสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา ตลอดจนเชื่อมโยง ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการบ้านมั่นคงเมืองพลูตาหลวง ดำเนินการได้อย่างราบรื่น

6 0
นายธนัช นฤพรพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

นายธนัช นฤพรพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั้งในเมืองและชนบท มีเป้าหมายหลัก คือ การแก้ปัญหา ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเมือง สร้างความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน พัฒนาสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมชุมชน และเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจ่ายของชุมชนโดยโครงการจะเน้นการแก้ปัญหาความมั่นคงในการอยู่อาศัย และสร้างโอกาส การพัฒนาในชุมชนแออัดที่มีอยู่แล้ว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกับกลไกการพัฒนาท้องถิ่น รูปแบบของที่อยู่อาศัย อาจมีได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ดิน ลักษณะของชุมชนและความสามารถในการจ่ายของชาวบ้าน เช่น อาจปรับปรุงเฉพาะระบบสาธารณูปโภคในที่เดิม การปรับปรุงผังก่อสร้างใหม่บางส่วน การก่อสร้างใหม่ทั้งชุมชนหรือการขยับขยายที่เพื่อสร้างใหม่ ซึ่งทำให้รูปแบบของบ้านมั่งคงในหลายพื้นที่มีหน้าตารูปแบบบ้านแตกต่างกันไป เพราะรูปแบบบ้านจะเกิดจากแนวคิดการออกแบบจากคนภายในชุมชนร่วมผู้ออกแบบ โครงการบ้านมั่นคงเมืองพลูตาหลวง พอช. ได้มอบงบประมาณ จำนวน 39,910,000 บาท แบ่งเป็น งบพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 25,335,000  บาท งบอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย 14,075,000.บาท งบบริหารจัดการชุมชน 500,000.บาท  ส่วนการแก้ปัญหาเป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกๆหน่วยงาน ความร่วมมือเกิดจากทุกฝ่าย จะเห็นว่าการแก้ปัญหาโครงการบ้านมั่นคงเมืองพลูตาหลวง เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตได้

7 0
พอช.มอบงบประมาณ จำนวน 39,910,000 บาท

          ส่วนในการก่อสร้างมีการจัดรูปแบบการบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จ้างผู้รับเหมาทั้งค่าวัสดุและค่าแรง โดยใช้นวัตกรรมการก่อสร้างแบบ Precast หรือ การหล่อประกอบในพื้นที่ รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้าง การตรวจรับโครงการ ของสมาชิกและช่างชุมชนในพื้นที่ และเครือข่ายจังหวัดชลบุรี   เป็นโครงการการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโดยการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินใหม่ จำนวน 563 หลัง  มีแบบบ้านทั้งหมด 6 แบบ และมีแผนที่จะดำเนินการปลูกสร้างบ้านเฟส 1 จำนวน 117 หลัง ในเดือนกันยายนนี้

8 0
มีแบบบ้านทั้งหมด 6 แบบ
9 0
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
Img 5543
Img 5628

Img 5546
Img 5907
Img 5568

Img 5622
Img 5620


author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ