มทร.อีสาน ประชุมร่วม บพท. วิเคราะห์นวัตกรรมพร้อมใช้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เร่งพัฒนาพื้นที่

มทร.อีสาน ประชุมร่วม บพท. วิเคราะห์นวัตกรรมพร้อมใช้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เร่งพัฒนาพื้นที่

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มอบ อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.บุญศิริ ปิดตาแสง อาจารย์ราชัญ อุดมคำ อาจารย์ ดร.สิทธิเดช เหล่าจูม อาจารย์ ดร.ปนัดดา จันทะกล เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ นวัตกรรมพร้อมใช้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ภายใต้โมเดลแก้จน (OM) ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2566 🏷 โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ได้กล่าวแสดงความยินดี ที่นักวิจัย มทร.อีสาน ได้นำความรู้ความสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่ง มทร.อีสาน เป็นมหาวิทยาลัยฯ ที่มีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีวิทยาเขตกระจายอยู่ในพื้นที่อีสานหลายจังหวัดด้วยกัน ได้มอบนโยบายให้คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ดำเนินการตามพันธกิจและให้การสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยได้ลงพื้นที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และมอบให้ รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งผู้บริหารประกอบด้วย อาจารย์ ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิจัยเชิงพื้นที่ บริการวิชาการและยุทธศาสตร์ และอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น 🌱 ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยแผนงานขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มโอกาสและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ชื่อแผนงานวิจัย การประยุกต์ใช้ และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม ในปีนี้ มทร.อีสาน ได้รับผิดชอบดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 📝 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อประชุมชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการฯ การรับฟังการนำเสนอรายละเอียดกระบวนการดำเนินโครงการพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ การนำเสนอบทบาทภารกิจและกระบวนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยระดับจังหวัด การแบ่งกลุ่มย่อย การวิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิจัยในพื้นที่กับทีมสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการระดมความคิดเห็น แนวทางการพัฒนานักบริหารจัดการเชิงพื้นที่พร้อมทั้งการระดมความคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายและเตรียมการสัมมนางานวิจัยการพัฒนาพื้นที่เพื่อการพัฒนาเมืองต่อไป

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ