ผู้แทน กบจ. ภาคประชาสังคม จ.พะเยา ส่งมอบแผนภาคประชาชน เป้าหมายสู่การผลักดันเป็นนโยบาย

ผู้แทน กบจ. ภาคประชาสังคม จ.พะเยา ส่งมอบแผนภาคประชาชน เป้าหมายสู่การผลักดันเป็นนโยบาย

พะเยา/  เมื่อเร็วๆ นี้  เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์งานพัฒนาภาคประชาชน   ณ  โรงแรมสบายเบส  อ.เมือง  จ.พะเยา   มีผู้เข้าร่วมจากตัวแทนคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 8 อำเภอ , ผอ.สำนักงานจังหวัด , พมจ.พะเยา, อบจ. , พช.,สนง.วัฒนธรรมจังหวัด  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  และสำนักงานภาคเหนือ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ

โดยมีสาระสำคัญ คือ  1.ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (กนบ.) , คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กบก.) ,คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)   เป้าหมาย  แนวทางพัฒนาภาคและจังหวัดพะเยา  ผอ.ฝ่ายแผนและนโยบาย สนง.จังหวัดพะเยา

2

2.ทบทวนแผนยุทธศาสตร์งานพัฒนาภาคประชาสังคม  เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา  3. ส่งมอบแผนยุทธศาสตร์งานพัฒนาภาคประชาสังคมกับหน่วยงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลักดันเป็นนโยบายผ่านคณะกรรมการบริหารหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)

โดยมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ การเสนอชื่อผู้แทนสภาองค์กรชุมชน   ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชน   และเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมือง  เพื่อเป็นคณะกรรมการจัดทำแผน 5 ปี ตามกลุ่มคลัสเตอร์ , การเชื่อมโยงแผน/นโยบาย  กฎหมายผ่าน กบจ., การบรรจุแผนเข้าสู่กลไกอำเภอโดยทาง อบจ.รับเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป

3
ครูมุกดา   อินต๊ะสาร  ผู้แทนภาคประชาสังคม (ซ้าย) มอบแผนยุทธศาสตร์งานพัฒนาให้แก่ผู้แทน พมจ.พะเยา

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ