เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีสร้างความเข้าใจบทบาทภารกิจของผู้แทนกลุ่มโซนอำเภอทั้ง 4 โซนภายในจังหวัดพะเยา

เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีสร้างความเข้าใจบทบาทภารกิจของผู้แทนกลุ่มโซนอำเภอทั้ง 4 โซนภายในจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ทีมคณะขับเคลื่อนองค์กรภาคประสังคม ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ดอกคำใต้ ตำบลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

โดยมีผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา(พมจ.) และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ภาคเหนือเข้าร่วม ซึ่งในเวทีมีผู้แทนจาก 4 กลุ่มโซนอำเภอประกอบด้วยโซนที่1 อำเภอเมืองพะเยา-อำเภอแม่ใจ โซนที่ 2 อำเภอดอกคำใต้-อำเภอภูกามยาว โซนที่ 3 อำเภอจุน-อำเภอปง-อำเภอเชียงม่วน โซนที่ 4 อำเภอเชียงคำ-อำเภอภูซาง

112389

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีโดยปลัดสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้และประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอกคำใต้ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของเวทีและแนะนำแนวทางในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย โดยคุณครูมุกดา อินต๊ะสาร ประธานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา

112393

นำเสนอผลงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอกคำใต้ ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชื่อมโยงสู่ประเด็นอื่นๆจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัล ดอกเตอร์ป๋วย อึ้งภากร จากครรมารดาถึงเชิงตะกอน

112387
112390

แบ่งกลุ่มตามโซนในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลในพื้นที่ของแต่ละโซนมีการบริหารจัดการเกิดผลกระทบในเชิงลบเชิงบวกเป็นอย่างไรและควรมีแผนแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาต่อไปอย่างไร ที่จะให้เกิดการฟื้นฟูพัฒนาสู่ความมั่นคงยั่งยืน

112384
112386

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ