เลือกตั้ง ’66 : เปิดข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 66 ภาคเหนือ

เลือกตั้ง ’66 : เปิดข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 66 ภาคเหนือ

กกต.เปิดตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 มี.ค. มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14 พ.ค. แยกรายจังหวัดรวม 77 จังหวัด มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ​52,287,045 คน

กรุงเทพมหานคร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 4,469,280 คน รองลงมาเป็น จ.นครราชสีมา มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,124,587 คน, อุบลราชธานี 1,477,644 คน, ขอนแก่น 1,453,689 คน และเชียงใหม่ 1,333,088 คน ตามลำดับ

การเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) รวม 500 คน โดยแบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

ทีมงานองศาเหนือ สำรวจสัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งภาคเหนือ และรายจังหวัดของภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด จำแนกตามช่วงอายุ รวมถึงย้อนดูว่า เขตเลือกตั้งในปี 2566 และ 2562 แบ่งเขตอย่างไร เพิ่มหรือลดอย่างไร ที่ไหนบ้าง

เมื่อดูข้อมูลประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแยกรายอายุรายเดือน ธันวาคม 2565 กรมการปกครอง โดยจำแนกรายภาคพบว่า ภาคเหนือ มีจำนวนผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิเลือกตั้ง 9,391,411 คน

เมื่อเรียงจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ

  • กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,334,230 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 157,327 คน

Gen Y 26-41 ปี / 384,181 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Gen X  42-57 ปี / 362,181 คน

Boomers 58-16 ปี / 366,120 คน

Silent 77 ปีขึ้นไป / 64,493 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 95,516 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 430,613 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด Gen Y 26-41 ปี คือร้อยละ 28.79% GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันดับ 2 Baby Boomer ปี คือร้อยละ 27.44%  อันดับ 3 GEN X 27.15%

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 เชียงใหม่ จำนวนการแบ่งเขต 10 เขต ส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 คน จากเขตเดิมปี 2562 มี 9 เขต      

เขต 1 : อำเภอเมืองเชียงใหม่ (ยกเว้นตำบลหนองหอย ตำบลวัดเกต ตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลท่าศาลา)

เขต 2 : อำเภอสารภี อำเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตำบลหนองหอย ตำบลวัดเภต ตำบลหนองป่าครั่ง และตำบลท่าศาลา) และอำเภอสันกำแพง (เฉพาะตำบลสันกลาง ตำบลบวกค้าง และตำบลแช่ช้าง)

เขต 3 : อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง (เฉพาะตำบลต้นเปา ตำบลสันกำแพง ตำบลทรายมูล ตำบลห้วยทราย ตำบลแม่ปูคา ตำบลออนใต้ และตำบลร้องวัวแดง)

เขต 4 : อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม (เฉพาะตำบลเหมืองแก้ว ตำบลแม่สา และตำบลดอนแก้ว)

เขต 5 : อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอกัลยานิวัฒนา อำเภอแม่ริม (เฉพาะตำบลริมเหนือ ตำบลสันโป่ง ตำบลขี้เหล็ก ตำบลสะลวง ตำบลห้วยทราย ตำบลแม่แรม ตำบลโป่งแยง และตำบลริมใต้)

เขต 6 : อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอไชยปราการ (เฉพาะตำบลศรีดงเย็น และตำบลหนองบัว)

เขต 7 : อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ (เฉพาะตำบลแม่ทะลบ และตำบลปงตำ)

เขต 8 : อำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง

เขต 9 : อำเภอแม่วาง อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม (เฉพาะตำบลแม่ศึก ตำบลแม่นาจร และตำบลช่างเคิ่ง)

เขต 10 : อำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด อำเภอแม่แจ่ม (เฉพาะตำบลบ้านทับ ตำบลปางหินฝน ตำบลกองแขก และตำบลท่าผา)

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ 83.33 %

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 180,638 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 29,992 คน

Gen Y 26-41 ปี / 60,531 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Gen X  42-57 ปี / 47,648 คน

Boomers 58-16 ปี / 34,176 คน

Silent 77 ปีขึ้นไป / 8,291 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 18,640 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 42,467 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด Gen Y 26-41 ปี คือร้อยละ 33.51%  อันดับ 2 GEN X คือร้อยละ 26.38%  – Y+X เกินร้อยละ 50 ของประชากร

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 แม่ฮ่องสอน จำนวนการแบ่งเขต 2 เขต จากเขตเดิมปี 2562 มี 1 เขต ส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ อ.ปาย อ.ปางมะผ้า อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ อ.ขุนยวม

เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ อ.แม่ลาน้อย แม่สะเรียง และ อ.สบเมย  มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 458 หน่วย จากเขตเดิม 1 เขต    

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ 83.46 %

จังหวัดลำปาง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 615,045 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 61,617 คน

Gen Y 26-41 ปี / 157,963 คน

Gen X  42-57 ปี / 176,658 คน

Boomers 58-16 ปี / 184,462 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Silent 77 ปีขึ้นไป / 34,345 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 35,432 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 218,807 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด คือร้อยละ Baby Boomer 29.99 %  อันดับ 2 GEN X คือร้อยละ 28.72% อันดับ 3   GEN Y ร้อยละ 25.68% – สัดส่วน x y และ baby boomer ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 ลำปาง : แบ่งเขต 4 เขต เหมือนปี 2562 มี ส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 46 คน  

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอห้างฉัตรและอำเภอเมืองลำปาง [ยกเว้นตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) ตำบลชมพู (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และตำบลพิชัย (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง)

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองปาน, อำเภอวังเหนือ, อำเภองาว, อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านแลงและตำบลบ้านเสด็จ)

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่เมาะ, อำเภอแม่ทะ และอำเภอเมืองลำปาง [เฉพาะตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) ตำบลชมพู (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และตำบลพิชัย (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง)

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเกาะคา, อำเภอเสริมงาม, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดลำปาง คือ 80.06 %

จังหวัดลำพูน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 335,262 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 31,647 คน

Gen Y 26-41 ปี / 91,465 คน

Gen X  42-57 ปี / 93,320 คน

Boomers 58-16 ปี / 101,378 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Silent 77 ปีขึ้นไป / 17,452 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 18,358 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 118,830 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด คือร้อยละ Baby Boomer 30.24 %  อันดับ 2 GEN X คือร้อยละ 27.83 % – Bommer และ GEN X เกินร้อยละ 50 ของประชากร

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 ลำพูน : แบ่งเขต 2 เขต เหมือน ปี 2562 มี ส.ส. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 คน  

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมือง อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านธิ

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโอ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ อำเภอป่าซาง

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดลำพูน คือ 87.34%

  • กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

จังหวัดเชียงราย จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 946,475 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 113,107 คน

Gen Y 26-41 ปี / 264,723 คน

Gen X  42-57 ปี / 270,529 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Boomers 58-16 ปี / 256,376 คน

Silent 77 ปีขึ้นไป / 41,740 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 67,709 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 298,116 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด คือร้อยละ GEN X คือร้อยละ 28.58 % – อันดับ 2 GEN X คือร้อยละ 27.97 % – และอันดับ 3 Baby Boomer คือร้อยละ 27.09% / สัดส่วน x y และ baby boomer ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 เชียงราย : แบ่งเขต 7 เขต เหมือน ปี 2562 ผู้สมัคร ส.ส. เชียงราย 7 เขต มีผู้สมัคร รวม 79 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย (ยกเว้นตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด ตำบลดอยลาน และตำบลห้วยสัก)

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลนางแล และตำบลท่าสุด) อำเภอเวียงชัย, อำเภอเวียงเชียงรุ้ง, และอำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลแม่จัน ตำบลป่าตึง ตำบลป่าซาง ตำบลสันทราย และตำบลท่าข้าวเปลือก)

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่ลาว, อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลดอยลานและตำบลห้วยสัก) อำเภอพาน และ อำเภอป่าแดด

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเทิง, อำเภอพญาเม็งราย, อำเภอขุนตาล และอำเภอเชียงของ (เฉพาะตำบลบุญเรือง)

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอแม่สาย, อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลแม่ไร่ ตำบลแม่คำ ตำบลศรีค้ำ และตำบลจอมสวรรค์)

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอเชียงแสน, อำเภอดอยหลวง, อำเภอเวียงแก่น, อำเภอเชียงของ (ยกเว้นตำบลบุญเรือง) และอำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลจันจว้าและตำบลจันจว้าใต้)

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดเชียงราย คือ 77.79 %

จังหวัดน่าน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 390,055 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 42,685 คน

Gen Y 26-41 ปี / 107,284 คน

Gen X  42-57 ปี / 115,716 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Boomers 58-16 ปี / 105,085 คน

Silent 77 ปีขึ้นไป / 19,285 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 24,628 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 124,370 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด คือร้อยละ GEN X คือร้อยละ 29.67 % – อันดับ 2 GEN Y คือร้อยละ 27.5 % – และอันดับ 3 Baby Boomer คือร้อยละ 26.94 % / สัดส่วน x y และ baby boomer ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 น่าน :  แบ่งเขต 3 เขต เหมือน ปี 2562 ผู้สมัคร ส.ส. น่าน มีผู้สมัคร รวม 29 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองน่าน, อำเภอภูเพียง และอำเภอท่าวังผา

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านหลวง, อำเภอเวียงสา, อำเภอนาน้อย, อำเภอนาหมื่น, อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปัว, อำเภอเชียงกลาง, อำเภอสองแคว, อำเภอทุ่งช้าง, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอบ่อเกลือ

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดน่าน คือ 80.01 %

จังหวัดพะเยา จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 388,095 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 40,614 คน

Gen Y 26-41 ปี / 101,963 คน

Gen X  42-57 ปี / 114,552 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Boomers 58-16 ปี / 113,769 คน

Silent 77 ปีขึ้นไป / 17,197 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 23,621 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 130,966 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด คือร้อยละ GEN X คือร้อยละ 29.52 % – อันดับ 2 GEN Y คือร้อยละ 26.27 %  / สัดส่วน x y และ baby boomer ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 พะเยา : แบ่งเขต 3 เขต เหมือน ปี 2562 ผู้สมัคร ส.ส.พะเยามีผู้สมัคร รวม 25 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองพะเยาและอำเภอแม่ใจ

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอภูซาง, อำเภอเชียงคำ และอำเภอจุน

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอปง, อำเภอเชียงม่วน, อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดพะเยา คือ 78.76%

จังหวัดแพร่ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 367,300 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 36,651 คน

Gen Y 26-41 ปี / 93,506 คน

Gen X  42-57 ปี / 108,259 คน  

Boomers 58-16 ปี / 109,056 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Silent 77 ปีขึ้นไป / 19,828 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 21,319 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 128,884 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด Baby Boomer 29.69% คือร้อยละ อันดับ 2 GEN Y คือร้อยละ 29.47 %  

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 แพร่ : แบ่งเขต 3 เขต ปี 2562 2 เขต  ผู้สมัคร ส.ส.แพร่มีผู้สมัคร รวม 25 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอสูงเม่น (ยกเว้นตำบลหัวฝายและตำบลบ้านปง) และอำเภอเมืองแพร่ (ยกเว้นตำบลแม่คำมี ตำบลห้วยม้า ตำบลแม่หล่าย ตำบลแม่ยม ตำบลวังธง ตำบลท่าข้าม และตำบลวังหงส์)

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสอง, อำเภอร้องกวาง, อำเภอหนองม่วงไข่ และอำเภอเมืองแพร่ (เฉพาะตำบลแม่คำมี ตำบลห้วยม้า ตำบลแม่หล่าย ตำบลแม่ยม ตำบลวังธง ตำบลท่าข้าม และตำบลวังหงส์)

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอลอง, อำเภอวังชิ้น, อำเภอเด่นชัย และอำเภอสูงเม่น (เฉพาะตำบลหัวฝายและตำบลบ้านปง)

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดแพร่ คือ 79.01%

  • กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ

จังหวัดตาก จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 367,300 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 36,651 คน

Gen Y 26-41 ปี / 93,506 คน

Gen X  42-57 ปี / 108,259 คน 

Boomers 58-16 ปี / 109,056 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Silent 77 ปีขึ้นไป / 19,828 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 21,319 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 128,884 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด GEN X คือร้อยละ 30.6 % อันดับ 2 GEN Y คือร้อยละ 28 %  

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 ตาก : แบ่งเขต 3 เขต เหมือนปี 2562 มีผู้สมัคร ส.ส.ตาก มีผู้สมัคร รวม 3 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอวังเจ้า, อำเภอเมืองตาก, อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก (เฉพาะตำบลแม่สลิด ตำบลตากออก และตำบลสมอโคน)

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภออุ้มผาง, อำเภอพบพระ และอำเภอแม่สอด (ยกเว้นตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ และตำบลท่าสายลวด)

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอท่าสองยาง, อำเภอแม่ระมาด, อำเภอบ้านตาก (ยกเว้นตำบลแม่สลิด ตำบลตากออก และตำบลสมอโคน) และอำเภอแม่สอด (เฉพาะตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ และตำบลท่าสายลวด)  

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดตาก คือ 76.81%

จังหวัดพิษณุโลก จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 688,462 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 84,170 คน

Gen Y 26-41 ปี / 186,170 คน

Gen X  42-57 ปี / 209,958 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Boomers 58-16 ปี / 171,801 คน  

Silent 77 ปีขึ้นไป / 35,800 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 50,560 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 207,601 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด GEN X คือร้อยละ 30.5 % อันดับ 2 GEN Y คือร้อยละ 27.128 %  อันดับที่ 3 Baby Boomer คือร้อยละ 24.95% สัดส่วน x y และ baby boomer ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 พิษณุโลก : แบ่งเขต 5 เขต เหมือนปี 2562 มีผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก มีผู้สมัคร รวม 64 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง ตำบลพลายชุมพล ตำบลท่าทอง ตำบลบึงพระ ตำบลวัดพริก และตำบลวังน้ำคู้)

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพรหมพิรามและอำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลไผ่ขอดอน ตำบลบ้านกร่าง ตำบลจอมทอง ตำบลมะขามสูง ตำบลปากโทก ตำบลหัวรอ ตำบลบ้านป่า ตำบลดอนทอง และตำบลสมอแข)

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอวังทองและอำเภอเนินมะปราง

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบางกระทุ่ม, อำเภอบางระกำ และอำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตำบลท่าโพธิ์และตำบลงิ้วงาม)

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอวัดโบสถ์, อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดพิษณุโลก คือ 74.14%

จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 786,761 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 98,481 คน

Gen Y 26-41 ปี / 216,173 คน

Gen X  42-57 ปี / 245,836 คน  – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Boomers 58-16 ปี / 186,402 คน

Silent 77 ปีขึ้นไป / 39,869 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 58,920 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 226.271 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด GEN X คือร้อยละ 31.25% อันดับ 2 GEN Y คือร้อยละ 27.48 %  อันดับที่ 3 Baby Boomer คือร้อยละ 23.69% สัดส่วน x y และ baby boomer ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 เพชรบูรณ์ : แบ่งเขต 6 เขต ปี 2562 มี 5 เขต มีผู้สมัคร ส.ส.เพชรบูรณ์ มีผู้สมัคร รวม 63 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ยกเว้นตำบลท่าพล ตำบลนางั่ว และตำบลป่าเลา)

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอน้ำหนาว, อำเภอหล่มสัก (ยกเว้นตำบลท่าอิบุญ ตำบลสักหลง ตำบลหนองสว่าง ตำบลฝายนาแซง ตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลน้ำก้อ ตำบลน้ำชุน ตำบลบุ่งน้ำเต้า และตำบลบุ่งคล้า) และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะตำบลท่าพล ตำบลนางั่ว และตำบลป่าเลา)

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเขาค้อ, อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหล่มสัก (เฉพาะตำบลท่าอิบุญ ตำบลสักหลง ตำบลหนองสว่าง ตำบลฝายนาแซง ตำบลน้ำเฮี้ย ตำบลน้ำก้อ ตำบลน้ำชุน ตำบลบุ่งน้ำเต้า และตำบลบุ่งคล้า)

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอวังโป่ง, อำเภอชนแดน และอำเภอหนองไผ่ (เฉพาะตำบลห้วยโป่ง ตำบลนาเฉลียง ตำบลยางงาม ตำบลหนองไผ่ และตำบลบัววัฒนา)

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบึงสามพัน, อำเภอหนองไผ่ (ยกเว้นตำบลห้วยโป่ง ตำบลนาเฉลียง ตำบลยางงาม ตำบลหนองไผ่ และตำบลบัววัฒนา) และอำเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะตำบลสามแยก ตำบลบึงกระจับ ตำบลโคกปรง และตำบลยางสาว)

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอศรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรี (ยกเว้นตำบลสามแยก ตำบลบึงกระจับ ตำบลโคกปรง และตำบลยางสาว)

 จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ 72.55%

จังหวัดสุโขทัย  จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 480,847 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 53,517 คน

Gen Y 26-41 ปี / 122,674 คน

Gen X  42-57 ปี / 151,331 คน  – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Boomers 58-16 ปี / 127,087 คน

Silent 77 ปีขึ้นไป / 26,238 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 31,444 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 153,325 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด GEN X คือร้อยละ 31.47% อันดับ 2 Baby Boomer คือร้อยละ 26.43 %  อันดับที่ 3 GEN Y คือร้อยละ 25.51% สัดส่วน x y และ baby boomer ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 สุโขทัย : แบ่งเขต 4 เขต ปี 2562 มี 3 เขต มีผู้สมัคร ส.ส.สุโขทัย มีผู้สมัคร รวม 38 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุโขทัย (ยกเว้นตำบลวังทองแดงและตำบลเมืองเก่า), อำเภอศรีสำโรง (ยกเว้นตำบลวัดเกาะ ตำบลบ้านซ่าน ตำบลบ้านไร่ ตำบลราวต้นจันทร์ และตำบลนาขุนไกร) และอำเภอกงไกรลาศ (เฉพาะตำบลไกรใน ตำบลไกรกลาง ตำบลกกแรต และตำบลบ้านใหม่สุขเกษม)

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอบ้านด่านลานหอย, อำเภอคีรีมาศ และอำเภอกงไกรลาศ (ยกเว้นตำบลไกรใน ตำบลไกรกลาง ตำบลกกแรต และตำบลบ้านใหม่สุขเกษม)

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอทุ่งเสลี่ยม, อำเภอสวรรคโลก (ยกเว้นตำบลปากน้ำ ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง และตำบลป่ากุมเกาะ), อำเภอศรีสำโรง (เฉพาะตำบลวัดเกาะ ตำบลบ้านซ่าน ตำบลบ้านไร่ ตำบลราวต้นจันทร์ และตำบลนาขุนไกร) และอำเภอเมืองสุโขทัย (เฉพาะตำบลวังทองแดงและตำบลเมืองเก่า)

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอศรีสัชนาลัย, อำเภอศรีนคร และอำเภอสวรรคโลก (เฉพาะตำบลปากน้ำ ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง และตำบลป่ากุมเกาะ)

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดสุโขทัย คือ 74.34%

จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 369,327 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 43,154 คน

Gen Y 26-41 ปี / 91,377 คน

Gen X  42-57 ปี / 114,210 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Boomers 58-16 ปี / 99,355 คน

Silent 77 ปีขึ้นไป / 21,231 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 25,537 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 120,586 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด GEN X คือร้อยละ 30.92%  อันดับที่ 2 Baby Boomer คือร้อยละ 26.9 %

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 อุตรดิตถ์ : แบ่งเขต 3 เขต ปี 2562 มี 2 เขต มีผู้สมัคร ส.ส.อุตรดิตถ์ มีผู้สมัคร รวม 30 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอทองแสนขัน, อำเภอท่าปลา, อำเภอน้ำปาด, อำเภอฟากท่า, อำเภอบ้านโคก และอำเภอพิชัย (เฉพาะตำบลนายางและตำบลนาอิน)

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอลับแล, อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย (ยกเว้นตำบลนายางและตำบลนาอิน)

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดอุตรดิตถ์คือ 73.81%

  • กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 569,482 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 70,815 คน

Gen Y 26-41 ปี / 158,905 คน

Gen X  42-57 ปี / 176,733 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Boomers 58-16 ปี / 135,843 คน

Silent 77 ปีขึ้นไป / 27,186 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 42,369 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 163,029 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด GEN X คือร้อยละ 31.03%  อันดับที่ 2 GEN X คือร้อยละ  27.9% อันดับที่ 3 Baby Boomer คือร้อยละ 23.85 % สัดส่วน x y และ baby boomer ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 กำแพงเพชร : แบ่งเขต 4 เขต เหมือนปี 2562 มีผู้สมัคร ส.ส.กำแพงเพชร มีผู้สมัคร รวม 42 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองกำแพงเพชร (ยกเว้นตำบลสระแก้วและตำบลไตรตรึงษ์)

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกสัมพีนคร, อำเภอพรานกระต่าย, อำเภอลานกระบือ, อำเภอไทรงาม (ยกเว้นตำบลหนองแม่แตง ตำบลหนองไม้กอง และตำบลไทรงาม) และอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลสระแก้ว)

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอคลองลาน, อำเภอปางศิลาทอง, อำเภอคลองขลุง และอำเภอเมืองกำแพงเพชร (เฉพาะตำบลไตรตรึงษ์)

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอขาณุวรลักษบุรี, อำเภอบึงสามัคคี, อำเภอทรายทองวัฒนา และอำเภอไทรงาม (เฉพาะตำบลหนองแม่แตง ตำบลหนองไม้กอง และตำบลไทรงาม)

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดกำแพงเพชรคือ 72.19%

จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 842,836 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 99,456 คน

Gen Y 26-41 ปี / 224,907 คน

Gen X  42-57 ปี / 252,098 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Boomers 58-16 ปี / 215,557 คน

Silent 77 ปีขึ้นไป / 50,818 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 59,577 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 266,375 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด GEN X คือร้อยละ 29.31%  อันดับที่ 2 GEN Y คือร้อยละ 26.68%  อันดับ 3 Baby Boomer คือร้อยละ 25.58 % สัดส่วน x y และ baby boomer ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 นครสวรรค์ : แบ่งเขต 6 เขต เหมือนปี 2562 มีผู้สมัคร ส.ส.นครสวรรค์ มีผู้สมัคร รวม 70คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองนครสวรรค์ (ยกเว้นตำบลพระนอน ตำบลหนองปลิง ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน และตำบลบ้านแก่ง)

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอโกรกพระ, อำเภอพยุหะคีรี และอำเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะตำบลพระนอน ตำบลหนองปลิง ตำบลหนองกรด ตำบลหนองกระโดน และตำบลบ้านแก่ง)

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบรรพตพิสัย, อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอชุมแสง

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอหนองบัว, อำเภอท่าตะโก และอำเภอไพศาลี (ยกเว้นตำบลโพธิ์ประสาท ตำบลสำโรงชัย และตำบลตะคร้อ)

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอตาคลี, อำเภอตากฟ้า และอำเภอไพศาลี (เฉพาะตำบลโพธิ์ประสาท ตำบลสำโรงชัย และตำบลตะคร้อ)

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอลาดยาว, อำเภอแม่วงก์, อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดนครสวรรค์คือ 73.87%

จังหวัดพิจิตร จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 430,898 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 50,315 คน

Gen Y 26-41 ปี / 112,880 คน

Gen X  42-57 ปี / 129,905 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Boomers 58-16 ปี / 112,798 คน

Silent 77 ปีขึ้นไป / 25,000 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 29,535 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 137,798 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด GEN Y คือร้อยละ 30.15 %  อันดับที่ 2 GEN X คือร้อยละ 26.2 % อันดับที่ 3 Baby Boomer 26.18% สัดส่วน x y และ baby boomer ค่อนข้างใกล้เคียงกัน

การแบ่งเขต

ในการเลือกตั้งปี 2566 พิจิตร : แบ่งเขต 3 เขต เหมือนปี 2562 มีผู้สมัคร ส.ส. พิจิตร มีผู้สมัคร รวม 28 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองพิจิตร, อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอสากเหล็ก, อำเภอวังทรายพูน, อำเภอตะพานหิน, อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบางมูลนาก, อำเภอโพทะเล, อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดพิจิตรคือ 70.71%

จังหวัดอุทัยธานี จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 261,826 คน

แบ่งตามช่วงอายุ

Gen Z 18-25 ปี / 31,437 คน

Gen Y 26-41 ปี / 70,399 คน

Gen X  42-57 ปี / 78,968 คน – เจนที่มีสัดส่วนมากที่สุด

Boomers 58-16 ปี / 64,909 คน

Silent 77 ปีขึ้นไป / 16,113 คน

เมื่อเทียบสัดส่วน First Voter และผู้สูงอายุ / First Voter 18-22 ปี 18,812 คน น้อยกว่า ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป 81,022 คน

GEN ที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุด GEN X คือร้อยละ 30.16%  อันดับที่ 2 GEN Y คือร้อ ยละ 26.89%  GEN X และ GEN Y เกินร้อยละ 50 ของประชากร

การแบ่งเขตเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งปี 2566 อุทัยธานี : แบ่งเขต 2 เขต เหมือนปี 2562 มีผู้สมัคร ส.ส.อุทัยธานี มีผู้สมัคร รวม 2 คน

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอหนองฉาง (ยกเว้นตำบลเขาบางแกรก ตำบลเขากวางทอง และตำบลทุ่งโพ)

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต อำเภอบ้านไร่ และอำเภอหนองฉาง (เฉพาะตำบลเขาบางแกรก ตำบลเขากวางทอง และตำบลทุ่งโพ)

จำนวนผู้มาใช้สิทธิในปี 2562 ของจังหวัดอุทัยธานีคือ 74.56 %

ภาพรวมภาคเหนือผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) ซึ่งหมายถึงผู้มีอายุ 18-22 ปี จำนวน 665,089 คน คิดเป็นร้อยละ 7% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

ภาพรวมภาคเหนือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งหมายถึงผู้มีอายุ 58 ปีขึ้นไป จำนวน 2,969,525 คน คิดเป็นร้อยละ 31.18% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

  • เมื่อเปรียบเทียบในภาคเหนือ 5 อันดับ จังหวัด ที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) ที่มีสัดส่วนมากที่สุด – เทียบตามจำนวนคน

อันดับ 1 เชียงใหม่ จำนวน 95,516 คน  

อันดับ 2 เชียงราย  จำนวน 67,709 คน   

อันดับ 3 นครสวรรค์ จำนวน 59,577คน   

อันดับ 4  เพชรบูรณ์ จำนวน 58,920 คน

อันดับ 5 พิษณุโลก จำนวน 50,560 คน

ถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็น จากจำนวนประชากร อันดับ 1 ตาก 10.67%  อันดับ 2 แม่ฮ่องสอน 7.76 อันดับ 3 กำแพงเพชร 7.44%

  • และเปรียบเทียบในภาคเหนือ 5 อันดับ จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นผู้สูงอายุ (58 ปีขึ้นไป) ที่มีสัดส่วนมากที่สุด  – เทียบตามจำนวนคน

อันดับ 1 เชียงใหม่ จำนวน 430,631 คน  

อันดับ 2 เชียงราย  จำนวน 298,116 คน   

อันดับ 3 นครสวรรค์ จำนวน 266,735 คน   

อันดับ 4  ลำปาง จำนวน 218,087 คน

อันดับ 5 พิษณุโลก จำนวน 207,601คน

ถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็น จากจำนวนประชากร อันดับ 1 ลำปาง 35.58% อันดับ 2 ลำพูน 35.44%อันดับ 3 แพร่ 35.09%

จังหวัดที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดของประเทศไทยในปี 2562 ลำพูน คิดเป็นร้อยละ 87.34 เป็นแชมป์ติดต่อกัน 4 สมัย รองลงมาแม่ฮ่องสอนคิดเป็นร้อยละ 83.46  และรองลงมาเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 83.33       

เขตที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ “เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 88.06 % จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขต                                         

จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยที่สุด พิจิตรคิดเป็นร้อยละ 70.71  

ชวนเข้าไปเช็ค ส.ส. ตามเขตบ้านคุณได้ที่นี่

https://election.csitereport.com/?fbclid=IwAR2EPaHpdt89wz9CDjDUOrpb6wW31iC9rhXY6MfG2abFnr5Q-EeykswBNFs

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://rocketmedialab.co/election-66-3/?fbclid=IwAR2CstYX5lNx3lf9KpHGA473wDqvFKPg5D403XSybsOxjyEhABjSzOOlOPc 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ