‘ปลัด พม.’ มอบความช่วยเหลือชาวชุมชนโรงปูนโดนไฟไหม้

‘ปลัด พม.’ มอบความช่วยเหลือชาวชุมชนโรงปูนโดนไฟไหม้

นายอนุกูล  ปลัดกระทรวง พม. (ที่ 9 จากซ้ายไปขวา) มอบงบสร้างบ้านพักชั่วคราวจาก พอช.ให้แก่ชาวชุมชน

 ชุมชนโรงปูน / นายอนุกูล  ปีดแก้ว   ปลัดกระทรวง พม. มอบความช่วยเหลือชาวชุมชนโรงปูน  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ ที่ประสบเหตุไฟไหม้ช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมา  จำนวน 41 ครอบครัว  โดยมอบงบสร้างที่พักชั่วคราว  738,000 บาท  เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง  จำนวน  153,000 บาท  และสิ่งของช่วยเหลือจากภาคเอกชน  ฯลฯ 

กรณีชุมชนโรงปูน  เขตห้วยขวาง  เกิดเหตุไฟไหม้  เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา  มีผู้เดือดร้อน  บ้านเรือนเสียหาย  รวม 41 ครอบครัว   โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชาวชุมชนโรงปูนไปแล้วนั้น

2
สภาพความเสียหาย

ล่าสุดวันนี้ (11 พฤษภาคม) เวลา  15.00  น.   ที่ชุมชนโรงปูน   นายอนุกูล  ปีดแก้ว  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวง พม.  นายสยาม  นนท์คำจันทร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทเอกชน  ได้เดินทางมามอบความช่วยเหลือแก่ชาวชุมชนโรงปูนที่ประสบเหตุไฟไหม้

นายอนุกูล  ปีดแก้ว  ปลัดกระทรวง พม.  กล่าวว่า  การส่งมอบความช่วยเหลือให้พี่น้องชุมชนโรงปูนที่ประสบเหตุไฟไหม้ในวันนี้ วัตถุประสงค์หลักมิใช่เพียงการมอบเงินหรือสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้น   แต่ทุกคนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องการมาส่งมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องทุกท่านที่ต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งต้องการทั้งพลังกายและพลังใจเป็นอย่างมาก เพื่อก้าวผ่านวิกฤตของครอบครัวและชุมชนไปให้ได้

3
นายอนุกูลตรวจสภาพความเสียหาย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มุ่งให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ  ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย  สิทธิสวัสดิการ  และความเป็นอยู่ของคนทุกช่วงวัย  แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราทำงานเพียงลำพัง  ผมขอเรียนว่าความช่วยเหลือที่ส่งมอบให้ในครั้งนี้  เกิดจากการเชื่อมประสานพลังของทุกภาคส่วน  ที่ร่วมไม้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในยามปกติและยามเผชิญเหตุการณ์วิกฤต

ผมหวังว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มให้แก่พี่น้องชาวชุมชน โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้นำชุมชน  และภาคีเครือข่าย ซึ่งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อชุมชนและสังคม”   ปลัดกระทรวง พม.กล่าว

ทั้งนี้นายอนุกูลได้มอบความช่วยเหลือให้แก่ชาวชุมชนโรงปูน  ประกอบด้วย  1.งบสร้างที่พักชั่วคราวจาก พอช. รวม  738,000 บาท  2.เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) รวม  153,000 บาท  3.เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)  จำนวน 3,000 บาท  และบริษัทเอกชนมอบสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัย  รวมทั้งข้าวสารอาหารแห้งเพื่อจัดทำครัวกลางช่วยเหลือกัน

4

นางสาวจิราภา ทิพย์พานทอง ผู้แทนชุมชนโรงปูนที่ประสบเหตุไฟไหม้  กล่าวว่า  จากเหตุไฟไหม้ทำให้เกิดผลกระทบต่อชาวชุมชน  รวมทั้งหมด 52 ครอบครัว   ผู้เดือดร้อน  148 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ 22 คน  เด็กและเยาวชน 30 คน และผู้พิการ 1 คน  ซึ่งที่ผ่านมา  กรุงเทพมหานคร  สำนักงานเขตห้วยขวาง  พอช.  และพี่น้องจากเครือข่ายที่อยู่อาศัย  รวมทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น  เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค และงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งครัวกลางเพื่อประกอบอาหาร และจัดหาที่พักชั่วคราวให้แก่ชาวชุมชนที่โดนไฟไหม้แล้ว   จึงขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวชุมชนในครั้งนี้

5
ชาวบ้านอยู่อาศัยในเต๊นท์ที่พักชั่วคราว

               ส่วนการช่วยเหลือชาวชุมชนโรงปูนที่บ้านเรือนเสียหายจากเหตุไฟไหม้นั้น   ในเบื้องต้น พอช. ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างที่พักชั่วคราว  ครัวเรือนละ 18,000 บาท  จำนวน 41 ครัวเรือน  รวม  738,000 บาท 

หลังจากนั้นจะมีการก่อสร้างบ้านใหม่เป็นบ้านพักถาวรตามโครงการ ‘บ้านมั่นคง’  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง   โดย พอช.จะสนับสนุนให้ชุมชนหรือผู้เดือดร้อนรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหา  พอช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุน  เช่น  สนับสนุนงบประมาณ  สินเชื่อ  เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่  โดยชุมชนมีส่วนร่วม  เช่น  จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการ  ร่วมกันออกแบบบ้าน  วางผังที่อยู่อาศัย  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการสร้างบ้าน  ฯลฯ

6
บ้านพักชั่วคราวกำลังก่อสร้าง

               ที่ผ่านมา  นับแต่เกิดเหตุไฟไหม้  พอช. ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจงสร้างความเข้าใจกับชาวชุมชนโรงปูนเพื่อร่วมกันจัดทำโครงการบ้านมั่นคง  โดยจัดประชุมครอบครัวผู้ประสบเหตุไฟไหม้  เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านพักชั่วคราวและบ้านพักถาวร   ร่วมกันออกแบบวางผังบ้าน  และคัดเลือกคณะกรรมการ  โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3  โซน  คณะกรรมการมีทั้งหมด 9 คน  เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและก่อสร้างบ้านใหม่ให้ชาวชุมชนโรงปูนได้มีที่อยู่อาศัยใหม่โดยเร็ว

โดยขณะนี้ชาวบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่ พอช.ออกแบบวางผังสร้างบ้านถาวร  มี 3 ขนาด  คือบ้านชั้นเดียวขนาด 4×7 ตารางเมตร และ   6 X 7 ตารางเมตร  และบ้าน 2 ชั้น ขนาด 4×7 ตารางเมตร  หลังจากนี้ชาวชุมชนจะทำเรื่องขอเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  เพื่อสร้างบ้านใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

7
การประชุมชาวชุมชนเพื่อเตรียมเรื่องที่พักอาศัย

เรื่องและภาพ :   สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ