‘ปรัชญา ปิ่นแก้ว’ ผู้กำกับร้อยล้านร่วมจุดไฟสร้าง ‘นักเล่าเรื่องชุมชน’

‘ปรัชญา ปิ่นแก้ว’ ผู้กำกับร้อยล้านร่วมจุดไฟสร้าง ‘นักเล่าเรื่องชุมชน’

ผู้กำกับชื่อดังจะมาเป็นวิทยากรอบรมในวันที่ 17 พ.ค.นี้

พอช. /  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ จัดอบรมสร้าง ‘นักสื่อสารชุมชน’  เพื่อนำเรื่องราวดีๆ จากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศเผยแพร่สู่สาธารณะ   โดยจัดอบรมในรูปแบบ ‘Online’  และ ‘Onsite’  ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค.  ประเดิมอบรมวันแรก  17 พ.ค.นี้   โดย  ‘ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล’ ประธานบอร์ด พอช.  และ ‘ปรัชญา  ปิ่นแก้ว’ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดังจาก ‘องค์บาก’ , ‘ต้มยำกุ้ง’  ฯลฯ  ที่ทำรายได้หลายร้อยล้านบาท  จะมาร่วมจุดไฟสร้าง ‘นักเล่าเรื่องจากชุมชน’

               นางสาวสุธิดา  บัวสุขเกษม  หัวหน้าสำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  กล่าวว่า  พอช. นอกจากจะมีภารกิจในการสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศให้เกิดความเข้มแข็งในด้านต่างๆ  เช่น  การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย  การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน   การส่งเสริมอาชีพ  รายได้  การจัดสวัสดิการชุมชน   ส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนแล้ว

พอช.ยังมีภารกิจในการนำรูปธรรมการพัฒนาชุมชนในประเด็นต่างๆ   เหล่านี้  มานำเสนอต่อสังคม  ผ่านสื่อสาธารณะ  เช่น  สื่อออนไลน์   เว็บไซต์  คลิป VDO.  รายการวิทยุ   โทรทัศน์   หนังสือพิมพ์  ฯลฯ  เพื่อให้ ‘พอช. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านงานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์’

“นอกจากนี้ พอช.ยังสนับสนุนให้ชุมชน  เครือข่ายองค์กรชุมชน  ผู้นำชุมชน  ตลอดจนคนรุ่นใหม่  ได้นำเรื่องราวดีๆ จากชุมชน  เช่น  รูปธรรมการพัฒนาชุมชนด้านที่อยู่อาศัย  การพัฒนาอาชีพ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ดูแลป่าไม้  แหล่งน้ำ  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  นำมาเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะ  เพื่อเป็นการเรียนรู้  ขยายรูปธรรมการพัฒนาไปสู่ชุมชนหรือพื้นที่อื่นๆ   รวมทั้งนำต้นแบบการพัฒนาเหล่านี้ไปสู่การจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างความเปลี่ยนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย”  นางสาวสุธิดากล่าว

2
พี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่ จ.อุทัยธานี มีเรื่องราวดีๆ จากชุมชนมากมาย

สร้างนักสื่อสาร ‘เล่าเรื่องราวดีๆ จากชุมชน’

โดยในปีงบประมาณ 2566 สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชน ฯ มีแผนงานขับเคลื่อน “การพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีการสื่อสารสาธารณะ” โดยวางเป้าหมายในการพัฒนา 3 ด้าน  คือ 1. พัฒนาคน  เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชุมชนเจ้าของประเด็นงานในพื้นที่รูปธรรมให้เป็นนักสื่อสารชุมชน 2.พัฒนาเนื้อหา  โดยใช้กระบวนการส่งเสริมให้ขบวนองค์กรชุมชน นักสื่อสารชุมชน จัดทำข่าวสาร บทความ  คลิป VDO. งานพัฒนา ฯลฯ  เพื่อนำเสนอประเด็นการจัดการตนเองของชุมชนในด้านต่างๆ  สื่อสารกับสังคมและสาธารณะ

และ 3.พัฒนาช่องทาง  สร้างเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน และช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาในพื้นที่ของตนเองให้ขยายต้นแบบ  รูปธรรมงานพัฒนาให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไป

“ที่ผ่านมา  ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ  มีรูปธรรมการพัฒนาที่หลากหลาย  น่าสนใจ   เช่น  จังหวัดสุรินทร์  มีการมอบสวัสดิการให้แก่คนเลี้ยงควาย  เมื่อควายออกลูกจะมอบเงินให้  เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเลี้ยงควาย  นำมูลควายมาทำปุ๋ย  เป็นการส่งเสริมชาวนาให้ปลูกข้าวอินทรีย์   จังหวัดน่าน  ที่บ้านน้ำพาง  อำเภอแม่จริม  ชาวบ้านช่วยกันเปลี่ยนเขาหัวโล้นจากการปลูกข้าวโพด  หันมาทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ปลูกกาแฟ  โกโก้  ดูแลป่าต้นน้ำ สร้างพื้นที่สีเขียว  ซึ่งเรื่องราวดีๆ แบบนี้ยังไม่ค่อยได้เผยแพร่ออกไป  พอช.จึงสนับสนุนให้ชุมชนลุกขึ้นมาเล่าเรื่องราวของตัวเองให้สังคมได้รับรู้”  หัวหน้าสำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนฯ บอกเล่าความเป็นมาของโครงการ ‘พัฒนาศักยภาพนักสื่อสารชุมชน’

3
คนจนริมทางรถไฟในเมืองก็มีเรื่องเล่า

‘ปรัชญา’ ผู้กำกับร้อยล้านประเดิมเวทีแรก 17 พ.ค.นี้ 

โครงการ ‘พัฒนาศักยภาพนักสื่อสารชุมชน สื่อสารงานพัฒนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน’  ประจำปี 2566 จะจัดอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคมนี้   โดยจัดในรูปแบบอบรมในห้องประชุมหรือ ‘Onsite’  และผ่านระบบ Zoom แบบ Online  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้นำ   ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน   คนรุ่นใหม่  ผู้ปฏิบัติงาน พอช. และผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ‘นักสื่อสารชุมชน’  จำนวน 500 คน

โดยมีหลักสูตรต่างๆ  เช่น  1.การสร้างแรงบันดาลใจ “เรื่องเล่าจากชุมชน” และการสร้าง Contents ให้โดน ให้สร้างสรรค์  2. หลักสูตรการเล่าให้เป็นเรื่อง (การเล่าเรื่องผ่านคลิป VDO. โดยใช้โทรศัพท์มือถือ) 3.หลักสูตรเรื่องเล่าจากชุมชน  เขียนให้เป็น และถ่ายภาพให้น่าสนใจ  4. หลักสูตรนักการตลาดชุมชน “ขายยังไงให้สุดปัง!” และ 5. หลักสูตรสื่อสารงานชุมชน “จากรากหญ้าสู่อินฟลูเอนเซอร์” ในโลก Social

การจัดอบรมดังกล่าวจะจัดในรูปแบบ Onsite  ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ถนนนวมินทร์  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  และระบบ Zoom  โดยมีวิทยากรมืออาชีพที่มีชื่อเสียง  เช่น  ในวันที่ 17 พฤษภาคม  ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  และนักเศรษฐศาสตร์ผู้ติดตามชีพจรเศรษฐกิจและการเงินโลกผ่านสื่อดิจิทัล  จะมาบรรยายเรื่อง ‘พลังการสื่อสาร  พลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง’

3
ดร.กอบศักดิ์จะปลุกเร้าพลังการสื่อสารของชุมชนออกมา

‘ปรัชญา  ปิ่นแก้ว’  ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดัง  ผู้สร้าง ‘องค์บาก’ และ ‘ต้มยำกุ้ง’ ให้ปรากฏต่อสายตานักชมภาพยนตร์ทั่วโลก  จะมาจุดไฟ  ปลุกพลัง  สร้าง ‘นักเล่าเรื่องจากชุมชน’  เพื่อแนะนำการค้นหาประเด็น  เฟ้นหาเรื่องราวดีๆ  การเรียบเรียงความคิด  และนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจ  เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์สื่อต่างๆ ออกมา   โดยผู้กำกับร้อยล้านจะบรรยาย ‘เรื่องเล่าจากชุมชน’  เพื่อนำเรื่องราวใกล้ตัวออกสื่อสารสู่สาธารณะได้อย่างมีพลัง  !!

5
ผลงานระดับตำนานของปรัชญา  ปิ่นแก้ว  ฉายในไทยปี 2546  ทำรายได้ 99 ล้านบาท   ฉายในอเมริกาในปี 2548 ทำรายได้ประมาณ 16 ล้านเหรียญสหรัฐ  หรือประมาณ  500 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรมากความสามารถ  เช่น  ‘โกวิทย์  โพธิสาร’  อดีตผู้อยู่เบื้องหลังหลายรายการดังในสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ปัจจุบันเป็นนักเล่าเรื่องและผู้ผลิตรายการอิสระ  จะมาแนะนำการทำคลิป VDO. ด้วยสมาร์ทโฟน  และโปรแกรมตัดต่อ

‘พ่อมดติ๊กต๊อก’  จะมาแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและทำคลิป VDO ให้ปังและโดนใจผู้ชม  โดยเฉพาะผู้ที่อยากจะมีผลงานบน Tiktok  ฯลฯ

6
การจัดอบรมวันแรก 17 พ.ค.นี้

ผู้ที่สนใจรับฟังการบรรยายหรือเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Zoom  สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้จากแบนเนอร์ด้านบนนี้  (รับสมัครภายในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้)

เรื่องและภาพ :  สำนักพัฒนานวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ