วุฒิสภามอบรางวัล หอเกียรติยศ ‘องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า’ 72 องค์กร

วุฒิสภามอบรางวัล หอเกียรติยศ ‘องค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า’ 72 องค์กร

เครือข่ายองค์กรชุมชนนำใบประกาศที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมแสดงความยินดีที่เป็นส่วนสำคัญในการรับรางวัลนี้

รัฐสภา / วันนี้ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.  ที่อาคารรัฐสภา  มีพิธีมอบรางวัล  ‘องค์กรส่งเสริมคนดี  คนเก่ง  คนกล้า’     โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สองเเป็นผู้มอบรางวัล        โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ได้รับรางวัล  รวมทั้งหมด 72 องค์กร  เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) รวม 3 หน่วยงาน ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ มีนายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลในครั้งนี้

2
นายกฤษดา สมประสงค์ ผอ.พอช. เป็นผู้แทนการรับรางวัล (ซ้ายมือของภาพ) โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นผู้มอบรางวัล (ขวามือของภาพ)

รางวัล ‘องค์กรส่งเสริมคนดี  คนเก่ง  คนกล้า’    โดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัย  และนวัตกรรม  วุฒิสภา  จัดโครงการมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น  โดยเล็งเห็นว่า การสร้างและส่งเสริม คนดี คนเก่ง คนกล้า เป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนในสังคมปัจจุบันที่ต้องการเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การดำเนินการที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการสร้างคนดี คนเก่งและส่งเสริมคนดี ให้เป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญร่วมกันโดยเริ่มจากต้นทางถึงปลายทาง กล่าวคือ จากสถาบันครอบครัว สถานศึกษา กลุ่มอาชีพ ท้องถิ่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

3
3 หน่วยงานภายใน กระทรวง พม.ที่ได้รับรางวัลหอเกียรติยศ จาก วุฒิสภา

ด้านพอช. เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานภายใน กระทรวง พม.ที่ได้รับรางวัล ซึ่งประกอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมส่งเสริมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งที่ผ่านมา พอช.ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนมาโดยตลอดโดยในคราวการจัดงานวันครบรอบการสถาปนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครบรอบ 20 ปี เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติองค์กรชุมชนที่มีความเข้มแข็งบริหารจัดการที่ดีเป็นตัวอย่างที่ควรยกย่องเชิดชู เช่น
1.)สภาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งมีการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีท้องถิ่น
2.) สภาองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและการขับเคลื่อนการป้องกันการปราบปรามการทุจริตภาคประชาชน
3.)สภาองค์กรชุมชนตำบลที่มีการบูรณาการความร่วมมือในรูปของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
4.)เครือข่ายสวัสดิการชุมชนในระดับจังหวัดที่มีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในระดับจังหวัด
5.)โครงการบ้านมั่นคงที่มีการช่วยเหลือในสถานการณ์ช่วงการแพร่ระบาดของโรค covid-19’
6.)ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชน ที่เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตสมาชิก
7.)กลุ่มคนรุ่นใหม่(New Gen)ที่เข้ามาทำงานในชุมชนและช่วยเหลือชุมชนในด้านที่อยู่อาศัย
8.)กลุ่มข้าราชการและบุคคลที่เข้ามาสนับสนุนองค์กรชุมชนในด้านที่อยู่อาศัย

8

รวมแล้วทั้งหมด 8 ด้านด้วยกัน มีผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับรางวัลกว่า 280 คน ซึ่งการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวทางคณะกรรมาธิการได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานที่โปร่งใสมีส่วนร่วมและส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า และสร้างโอกาสการพัฒนา เข้ากับเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของรางวัลองค์กรแห่งเกียรติยศ จากวุฒิสภา ในครั้งนี้

7

ในงานนี้ เครือข่ายองค์กรชุมชนยังได้มาร่วมจัดนิทรรศการ และนำใบประกาศที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมแสดงความยินดีที่เป็นส่วนสำคัญในการรับรางวัลนี้ ประกอบด้วย 1.)เครือข่ายสวัสดีการชุมชนจังหวัดชัยนาท 2.)สภาองค์กรชุมชนเขตตลิ่งชัน 3.)ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนเขตบางบอน แกนนำเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับประเทศ และยังได้รับเกียรติจากนางวารุนี สกุลรัตนธารา และดร.จรรยา กลัดล้อม กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผช.ผอ.พอช. นางสาววีนัส ตีรพัฒนพันธุ์ ที่ปรึกษางานนโยบาย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย

5
6

4

9
14

16
15
ภาพบรรยกาศภายในงานมอบรางวัลองค์กรหอเกรียรติยศส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ