ยื่นฟ้องศาลปกครองอุดรธานี กระบวนการแห่งความหวังสู้เหมืองโปแตช

ยื่นฟ้องศาลปกครองอุดรธานี กระบวนการแห่งความหวังสู้เหมืองโปแตช

29 มีนาคม 2566 ณ ศาลปกครองอุดรธานี (ถนนอุดร-หนองคาย) ต.บ้านขาว อ.เมือง จ.อุดรธานี นักปกป้องสิทธิชุมชนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ยื่นฟ้องต่อศาลให้เพิกถอนการออกประทานบัตรโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนทั้งหมดเกี่ยวกับการออกประทานบัตร

พร้อมยืนยัน แนวทางการเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิชุมชนได้ใช้กระบวนการต่อสู้ผ่านอำนาจอธิปไตยของรัฐทั้ง 3 ฝ่าย  คือ

1.อำนาจนิติบัญญัติ ได้แก่ การร่วมผลักดันข้อเสนอในรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติ ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิทธิชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมกับรัฐ เพื่อบำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. อำนาจบริหาร กลุ่มอนุรักษ์ฯ มีการยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านโครงการฯ ตั้งแต่ระดับนายก อบต. กระทั่งถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งผ่านมาแล้วทั้งหมด  7 คน

3. อำนาจตุลาการ กลุ่มชาวบ้าน ใช้ช่องทางการต่อสู้ผ่านกระบวนการยุติธรรม โดยการฟ้องศาลปกครองอุดรธานี มาแล้ว 1 ครั้ง เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่ง เพิกถอนรายงานในใบไต่สวน ทั้ง 4 คำขอ ตามประทานบัตร และเพิกถอนกระบวนการขั้นตอนที่มีการดำเนินการต่อเนื่องตามรายงานในใบไต่สวน ซึ่งศาลก็ได้มีคำพิพากษา ให้เพิกถอนรายงานใบไต่สวนดังกล่าว รวมถึง ล่าสุดในวันนี้ 29 มีนาคม 66 เพื่อฟ้องเพิกถอนประทานบัตรโครงการ

นอกจากนี้ นักปกป้องสิทธิชุมชนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ได้อ่านคำประกาศจะไม่เลือกพรรคการเมืองที่สนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตช ในวาระที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ