‘สานพลังเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง’

‘สานพลังเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง’

สระบุรี วันที่ 15 มีนาคม 2566 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสระบุรี นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี นำโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี (นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์)  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานภาคกลางและตะวันตก จัดเวทีสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี มีกลุ่มเป้าหมายสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกว่า 111 ตำบล และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุมฯ

นางกมลปฐมพร กัณหา ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม พร้อมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรีทั้ง 111 ตำบล ซึ่งทำหน้าที่เป็นเวทีกลางในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานผ่านประเด็นงานต่างๆ เช่น การส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน เป็นต้น

F5f24c82 C70d 4528 86b9 123d668cf015

เวลาต่อมานายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี พร้อมให้กำลังใจเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ที่เป็นที่พึ่งกับประชาชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านการรับรู้ปัญหาและการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการส่งเสริมภายใต้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน ปี 2551 สะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรีจากการสร้างผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน สร้างเวทีกลางในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อหาแนวทางการพัฒนาจากความต้องการประชาชน การจัดเวทีในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องสภาองค์กรชุมชนได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างตรงจุดต่อไป

พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบป้ายโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรีที่ได้รับงบประมาณทั้ง 5 โครงการ รวมงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 6,749,210 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

ภายหลังพิธีมอบป้ายโครงการฯ นางสาวพัชร เอี่ยมพ่วง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ตอกย้ำแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นเจ้าของงานพัฒนา เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงโครงสร้าง ภายใต้เป้าหมายและทิศทางการทำงานของ พอช. ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางแผนและบูรณาการความร่วมมือกับภาคีพัฒนาในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองโดยกระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งโครงสร้างการทำงานที่ครอบคลุมในทุกระดับ และประเด็นงานที่ พอช. สนับสนุนงบประมาณ เช่น การแก้ไขและพัฒนาที่อยู่อาศัย การสนับสนุนสวัสดิการชุมชน การขับเคลื่อนงานตามภารกิจสภาองค์กรชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในคราวการประชุมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 มีการรายงานผลการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับภาคีพัฒนาในจังหวัด เช่น การป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี และการอบรมโปรแกรมบริหารการเงินและบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน (codi_swf) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี การยื่นแผนภาคประชาชนจังหวัดสระบุรีให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และการพัฒนาศักยภาพขบวนองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.เขต 1) เป็นต้น พร้อมด้วยทำความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมีธรรมาภิบาลไปพร้อมกันด้วย และในการประชุมดังกล่าว ยังได้มีการทบทวนโครงสร้างคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี และทบทวนผู้แทนระดับจังหวัด 2 ท่าน เพื่อเข้าร่วมประชุมเวทีสภาองค์กรชุมชนในระดับชาติต่อไป

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ