พรรคไหน? ใส่ใจเรื่องเด็กเล็ก

พรรคไหน? ใส่ใจเรื่องเด็กเล็ก

ชวนมาฟังเสียงคนเหนือ ที่จะเอาเรื่องเด็ก ๆ มาขยายพร้อมฟังข้อท้าทายต่อนโยบายพรรคการเมืองสำหรับประเด็น “สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า”

จากที่มาในปี 2558 คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติ ‘โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด’ เพื่อเป็นสวัสดิการพื้นฐานแก่เด็กเล็ก (อายุ 0-6 ปี) เป้าหมายคือการสร้างความเท่าเทียมและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างถ้วนหน้า

รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กเล็กเป็นรายหัว ในปีงบประมาณ 2565 ครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาทต่อเด็ก 1 คน แต่แม้จะเป็นนโยบายที่สำคัญต่อการวางรากฐานชีวิตของเด็กและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ แต่เงินอุดหนุนเด็กเล็กยังกระจายไม่ถึงมือของเด็กทุกคนอย่างที่ควรจะเป็น

นี่จึงเป็นหนึ่งที่มาของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า ร่วมกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภูมิภาคเหนือพร้อมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดจัดเวทีสะท้อนปัญหา ระบบรัฐสวัสดิการในกลุ่มเด็กเล็ก “สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า” เพื่อเป็นข้อเสนอให้กับพรรคการเมืองต่าง ๆ เรื่องสวัสดิการเด็กเล็ก ซึ่งก็มีตัวแทนจากหลายพรรคการเมืองเข้าร่วมรับฟัง

ผู้ร่วมเสวนาต่างช่วยกันสะท้อน “สถานการณ์เด็กเล็กภาคเหนือ” หนึ่งในนั้น สะท้อนถึงปัญหาเด็กเลเกในพื้นที่ห่างไกล พบว่ามีระบบสวัสดิการที่ยังตกหล่น รวมไปถึงจำนวนครูในศูนย์เด็กเล็กไม่เพียงพอ ทำให้การดูแลเด็กเล็กนั้น ไม่ทั่วถึง

ปัจจุบันเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ในประเทศไทย มีประมาณ 4 ล้าน 2 แสนคนโดยประมาณ แต่พบว่ามีเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุน 2 ล้าน 2 แสนคนเท่านั้น และยังมีเด็กเล็กอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบรัฐสวัสดิการ

ที่ผ่านมา แม้ว่ารัฐบาลจะมีระบบสวัสดิการเด็กเล็กแรกเกิด แต่ก็ยังจำกัด ไม่ครอบคลุมเด็กเล็กทั้งหมด ในโอกาสนี้ในช่วงสถานการณ์การเมืองตอนนี้ ที่หลายพรรคการเมืองออกมาหาเสียง พูดถึงเรื่องเด็ก เวทีนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของเด็กในภาคเหนือ เพื่อให้พรรคการเมืองนำกลับไปพิจารณาและแก้ไขปัญหา หากได้เข้าไปเป็นผู้แทนประชาชนคนเหนือต่อไป

สามารถฟังเสียงคนเหนือเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/100083435108817/videos/715964389991048

ขอบคุณภาพและเรื่องราวจากเพื่อนสื่อสาธารณะ ภูมิภาคเหนือ

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ