Karen Night 2022 ปกาเกอะญอรุ่นใหม่ในอเมริกา

Karen Night 2022 ปกาเกอะญอรุ่นใหม่ในอเมริกา

ณ เวทีเล็กๆในหอการแสดงของ Metro State University of Minnesota มีนักศึกษาชาวปกาเกอะญอที่กำลังศึกษาอยู่ที่นี่พวกเขากำลังถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตชาติพันธุ์ตนเองผ่านงาน Karen Night แก่ผู้ชมที่เป็นชาวอเมริกันและเพื่อนนักศึกษา

Karen Night เป็นกิจกรรมของกลุ่มนักศึกษาชาติพันธุ์

ปกาเกอะญอที่เกิดและเติบโตในประเทศอเมริกา การจะรักษาวัฒนธรรมท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในแผ่นดินนี้ เป็นเรื่องที่ท้าทายต่อปกาเกอะญอคนรุ่นใหม่ไม่น้อยเลยทีเดียว ไม่ว่าบริบทสังคม สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน ล้วนมีอิทธิพลต่อชีวิตของพวกเขา

ถ้ากล่าวถึง Karen Night คงเหมือนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมทั่วไป มีการแสดงการละเล่นวัฒนธรรมพื้นบ้านต่อสาธารณชน มีการจัดแสดงชุดประจำชาติพันธุ์ให้แขกผู้เข้าร่วมงานได้รับชม

รวมถึงการร้องเพลงชาติพันธุ์ เป็นต้น แม้ว่า Karen Night ไม่ใช่ Soft Power ที่จะสามารถดึงดูดให้คนหลาย ๆ กลุ่ม หลายประเภท ให้หันมาสนใจในวัฒนธรรมปกาเกอะญอ

แต่สำหรับปกาเกอะญอในแผ่นดินอเมริกันหรือกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ พวกเขามองว่านี้คือพื้นที่การสื่อสาร ที่จะทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักในหมู่คนอเมริกันมากขึ้น Gay Ka Mwee หนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่า “ฉันอยากถ่ายทอดวัฒนธรรมปกาเกอะญอท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย อยากให้ปกาเกอะญอเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะเรายังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก น้อยคนที่จะรู้จักเรา ไม่ว่าใน อเมริกา หรือ ประเทศอื่นก็ตาม ดังนั้นฉันอยากถ่ายทอดเรื่องราวของปกาเกอะญอให้ชนชาติอื่น ๆ ได้รับรู้ ท่ามกลางความแตกต่างทางชาติพันธุ์”

พวกเขาต้องการจะสื่อสารเรื่อง ความเสมอภาคในฐานะการเป็นพลเมืองกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาอาศัยในแผ่นดินที่ไม่ใช่เป็นประเทศแม่ของพวกเขา พวกเขาต้องการที่จะสื่อสารในเรื่องคุณค่าของความแตกต่างในเรื่องชาติพันธุ์ ภาษา ความคิด รวมถึงวัฒนธรรมของพวกเขาเอง

แม้ Karen Night นั้นจะถูกจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง แต่สำหรับนักศึกษาชาวปกาเกอะญอกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มนี้ ที่อยู่ไกลจากบ้าน ไกลจากแผ่นดินเกิด พวกเขาเลือกจะใช้กิจกรรมหรือการแสดง เพื่อเชื่อเชิญ คนอเมริกันหรือนักศึกษาชาติอื่น ให้เข้าใจถึงวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของพวกเขา ผ่านทางงานแสดง Karen Night

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ