เปิดรับประเด็นร่วมผลิตสื่อและขับเคลื่อนประเด็นภาคเหนือกับ TheNorth องศาเหนือ ปี 2565

เปิดรับประเด็นร่วมผลิตสื่อและขับเคลื่อนประเด็นภาคเหนือกับ TheNorth องศาเหนือ ปี 2565

The Northองศาเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานใน Plat from Online ของสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะภาคเหนือ กับ ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายสื่อพลเมืองและภาคียุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนประเด็นและวาระทางสังคมในภูมิภาคอย่างมียุทธศาสตร์และสอดคล้องกับกลุ่มผู้รับสารระดับภูมิภาค โดยมีเป้าหมายต่อยอดสร้างแบรนด์ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนเนื้อหาในระดับภูมิภาค เป็นพื้นที่สื่อสารวาระทางสังคมของแต่ละภูมิภาคร่วมกับเครือข่ายอย่างยั่งยืน  ผ่านการร่วมผลิตเนื้อหาสื่อออนไลน์ และขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกัน

1.คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอเป็นทีมร่วมผลิตและขับเคลื่อนประเด็นภาคเหนือ

1.1 เป็นผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการผลิตสื่อกับสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ หรือหน่วยงานอื่นของไทยพีบีเอส

1.2 มีทักษะและประสบการณ์ผลิตสื่อวีดิโอ และออกแบบสื่อสารอื่นได้หลายลักษณะ เช่น งานวีดิโอ  คลิป CL  อินโฟกราฟฟิค งานเขียน หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่หลากหลาย มีทักษะการติดตามสถานการณ์ทางสังคม สามารถหาข้อมูลและเคสที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ถ่ายภาพ ตัดต่อ เล่าเรื่องได้

1.3 มีประเด็นหรือไอเดียเนื้อหาเกี่ยวกับ “ภาคเหนือ” ที่อยากนำเสนอ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  และเข้าใจคอนเซ็ปต์รายการ รูปแบบ  วิธีการนำเสนอ และ Mood&tone ของ “TheNorth องศาเหนือ” อย่างชัดเจน 

1.5 แสดงถึงความพร้อมของทีมงานและอุปกรณ์ผลิตงานสื่อ เช่น กล้องระบบ HD คอมฯ และโปรแกรมตัดต่อหรือโปรแกรมออกแบบที่เกี่ยวข้อง

1.6 มีความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนประเด็นร่วมกับหน่วยงาน เครือข่าย และองค์กรต่างๆ  โดยสามารถเข้าร่วมประชุมออกแบบการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ทีมสำนักฯ และลงพื้นที่ผลิตงานตามแผนงานที่ตกลงกัน

2. เงื่อนไขการพิจารณา

2.1  ผู้ยื่นเสนอเป็นทีมร่วมผลิตและขับเคลื่อนประเด็นภาคเหนือ เข้ารับฟังการประกาศคอนเซ็ปต์  TheNorth องศาเหนือ  ประเด็นที่ต้องการขับเคลื่อน และแนวทางการทำงานของ TheNorth องศาเหนือ ในวัน อังคาร ที่ 11 ม.ค. 2565  เวลา  13.30 – 15.00 น.  เพื่อรับทราบเป้าหมายและกรอบประเด็นการทำงาน

         2.2 การคัดเลือกทีม พิจารณาจากความเข้าใจในคอนเซ็ปต์ของTheNorth องศาเหนือและข้อมูลประเด็นที่เสนอ โดยสงวนสิทธิ์การตัดสินของทีมสำนักฯ และที่ปรึกษา ถือเป็นที่สิ้นสุด

        2.3 เครือข่ายผู้ผลิตสื่อฯ ที่ผ่านการคัดเลือก สามารถทำสัญญาได้เพียง 1 สัญญาในแต่ละรอบเท่านั้น  ไม่สามารถทำสัญญาในแพลทฟอร์มอื่น  

3. Positioning “The Northองศาเหนือ”

ทำหน้าที่ผลิตขับเคลื่อนประเด็นในภาคเหนือผ่านการสื่อสาร เพื่อแสวงหาทิศทาง และทางออกที่เหมาะสมกับความต้องการของคนพื้นที่ภาคเหนือ (17 จังหวัดภาคเหนือ) โดยสร้างสรรค์สื่อ และพื้นที่แลกเปลี่ยน เพื่อเกิดมุมมองที่หลากหลาย และฐานข้อมูลของพื้นที่

ทั้งนี้จะมีกระบวนการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมในภูมิภาคที่ขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นวาระของสังคม  และออกแบบสื่อสารในหลากหลายแพลทฟอร์ม เพื่อขับเคลื่อนเนื้อหาโดยมี ผลผลิตสื่อแบบ Transmedia  ประกอบด้วย

  • สื่อ Online ลักษณะ Clip CL สารคดีข่าว เผยแพร่ทางเพจ The Northองศาเหนือ
  • อินโฟกราฟฟิก  แบนเนอร์ หรือชุดภาพ เผยแพร่ทางเพจ The Northองศาเหนือ
  • บทความ เรื่องเล่า หรือบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมภาพประกอบ เผยแพร่ทางเว็บ The Citizen Plus
  • ปักหมุดพิกัดพร้อมภาพและเรื่องเล่า ในประเด็นที่นำเสนอทาง C-Site Report
  • On Ground ขับเคลื่อนประเด็นร่วมกับเครือข่ายฯ ตามแผนงาน เช่น จัดเวทีในพื้นที่ FB LIVE ขยายบางประเด็น

4. กรอบประเด็นเพื่อผลิตรายการ 2565  / ก่อนประชุมกอง บก.

5.จัดส่งประเด็นและเอกสารประกอบการสมัครเป็นทีมเพื่อร่วมผลิตรายการและขับเคลื่อนประเด็นภาคเหนือ ประกอบด้วย

5.1 ประวัติส่วนตัว และประสบการณ์ผลิตงานเพื่อแสดงความพร้อมในการทำงานร่วม และข้อมูลยืนยันการเคยเข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อกับสำนักฯ หรือหน่วยงานอื่นของไทยพีบีเอส และใบเสนอราคา/ ส่งทางไปรษณีย์

ลิงก์รวมเอกสารแนบ

5.2 ข้อมูลประเด็นที่สอดคล้องกับคอบเซ็ปต์รายการ โดยจะเสนอ 1 ตอน หรือเป็นชุดรายการก็ได้ตาม / ส่งมาที่ thenorththaipbs@gmail.com

ทั้งสองส่ง**ภายในศุกร์ที่ 14 ม.ค. 2565

6. สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ ไทยพีบีเอส  ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกทีมร่วมผลิต

โดยพิจารณาจากประเด็นที่สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์และการแสดงความพร้อมในการร่วมปฏิบัติงาน โดยการตัดสินของคณะกรรมการและที่ปรึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด โดยแจ้งผลการพิจารณา วัน จันทร์ที่ 21 ม.ค. 2565 ทางเพจ The Northองศาเหนือ และ web thecitizen.plus

——

แบบเสนอประเด็นเพื่อแสดงความจำนงร่วมผลิตรายการและขับเคลื่อนประเด็นภาคเหนือ ร่วมกับThe Northองศาเหนือ ประจำปี 2565

1.ผู้เสนอประเด็น ชื่อ /ทีม /เบอร์โทรติดต่อ

2.ชื่อประเด็น  หรือ ชื่อชุดที่เสนอ       จำนวน  ตอน

3.Controlling idea :  

4.เครือข่ายที่จะขับเคลื่อนประเด็นร่วม***

5.ที่มาและเหตุผล :

6:ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :  

7.การเล่าเรื่อง :                                                                                                               
8.เคสและแหล่งข่าว :                                                                                                          
9.จุดเด่นและความแตกต่าง :                                                                                                  
10.แผนการทำงาน  :

(หมายเหตุ : สามารถจัดทำในรูปแบบที่ทีมถนัดเพื่อให้เห็นไอเดียและข้อมูลที่ต้องการผลิตได้ตามอิสระ )

——

กิจกรรม         วัน /เดือน /ปี
ประกาศรับผู้สนใจร่วมโครงการ 11 ม.ค. 2565   
ค้นหาประเด็น พัฒนาข้อมูล  และส่งใบสมัครทางเอกสารภายในศุกร์ที่ 14 ม.ค. 2565  
thenorththaipbs@gmail.com
แจ้งผลพิจารณาทีมร่วมผลิตภายในวัน ศุกร์ ที่ 21 ม.ค. 2565  ทาง เพจองศาเหนือ และ web thecitizen.plus
ประชุมทีมเริ่มแผนผลิต25 ม.ค. 2565 

สอบถามเพิ่มเติม : 02-790-2634 หรือ 065-0479777 (อักษรสิริ) 087-621-4545 (สุรพงษ์)

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ