เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน ร่วมกันจัดทำ “โครงการรวมใจคนสมุทรสาครไม่ทิ้งกัน”

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน ร่วมกันจัดทำ “โครงการรวมใจคนสมุทรสาครไม่ทิ้งกัน”

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) รอบใหม่ ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครที่พบการแพร่กระจายในพื้นที่ทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้น จนนำไปสู่การประกาศคำสั่งมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และการ Lock down ในระดับจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น การปิดหอพักศรีเมืองและตลาดกลางกุ้ง ปิดสถานที่ชั่วคราวหรือจำกัดเวลาเปิด – ปิดเพื่อลดลดความแออัด การจำกัดเวลาในการออกนอกเคหสถานของประชาชน การห้ามต่างด้าวเข้า – ออกนอกพื้นที่จังหวัด เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ เนื่องจากการหยุดประกอบอาชีพหรือประกอบอาชีพได้ลดน้องลง อีกทั้ง สถานการณ์ยังมีแนวโน้มที่ยืดเยื้อจนไม่สามารถยุติได้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ ให้สามารถจัดการปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ได้นั้น คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบล กองทุนสวัสดิการชุมชน และองค์กรภาคประชาชนใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบ้านแพ้ว และอำเภอกระทุ่มแบน จึงได้จัดทำโครงการ “รวมใจคนสมุทรสาครไม่ทิ้งกัน” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในทุกพื้นที่ตำบล สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในส่วนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น รวมไปถึง เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในดำเนินการช่วยเหลือต่อไปได้ โดยได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1. ระยะเร่งด่วน

1) สำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากแต่ละพื้นที่ โดยสภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการ องค์กรภาคประชาชนอื่นๆ ในแต่ละตำบล

2)  วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อส่งต่อให้หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง

3) จัดทำถุงยังชีพ อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์อื่นตามความจำเป็นของผู้ได้รับผลกระทบ เช่น กางเกงอนามัยสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ

4) แจกพันธุ์ผัก สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปลูกพืชไว้บริโภค หรือจำหน่าย

2. ระยะกลาง

1) หาข้อมูลการรับสมัครงาน แหล่งงานอาชีพต่าง ๆ

2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งงานอาชีพต่าง ๆ ลงไปยังสภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อกระจายข้อมูลต่อให้ประชาชนทราบ

2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งงานอาชีพต่าง ๆ ลงไปยังสภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน องค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อกระจายข้อมูลต่อให้ประชาชนทราบ

3) ส่งเสริมการปลูกพืชสำหรับบริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่าย และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

3. ระยะยาว

1) ตั้งกองทุนของภาคประชาชนโดยคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคราว

การดำเนินงานในระยะเร่งด่วน เครือข่ายคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่กว่า 30 ตำบล ได้มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จำนวน 768 ราย โดยได้มีการจัดทำและแจกจ่ายถุงยังชีพ อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์อื่นตามความจำเป็น ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการสำรวจข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และจะมีการเร่งดำเนินการตามแผนงานที่เหลือต่อไป

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ