โรงเรียนปริยัติธรรมร่วมกับ สปสช. จัดอบรมพระสงฆ์และบุคลากรในโรงเรียนให้เข้าถึงกองทุนสุขภาพตำบลขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

โรงเรียนปริยัติธรรมร่วมกับ สปสช. จัดอบรมพระสงฆ์และบุคลากรในโรงเรียนให้เข้าถึงกองทุนสุขภาพตำบลขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปส.) ร่วมกับโรงเรียนปริยัติธรรมจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาล การทำงานในเชิงป้องกัน การพัฒนาโครงการเพื่อขอสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล  ณ โรงแรมฮอลิเดย์กาเด้นเชียงใหม่ โดยมีเครือข่ายร่วมจัดได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะครูในโรงเรียนปริยัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

            พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสิทโธ,ผศ,ดร. อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าววว่า พระสงฆ์มีข้อจำกัดหลายประการในการดูแลสุขภาพของตนเอง นอกจากนี้ในโรงเรียนปริยัติธรรมมีนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์จำนวนมาก บางรูปยังไม่มีเลข 13 หลัก เวลาเจ็บป่วยผู้บริหารโรงเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก หรือแม้กระทั่งไม่เข้าใจสิทธิ์ของตนเอง ที่ผ่านมามีความพยายามในการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนในการให้ความรู้ และพัฒนาทักษะการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อจัดกิจกรรมในเชิงป้องกันสุขภาพในกลุ่มสามเณรโรงเรียน ทำให้เห็นว่าพระสงฆ์เราก็สามารถที่จะเข้าไปของบประมาณกองทุนในการทำงานเพื่อดูแลพระสงฆ์ในการป้องกันสุขภาพได้ เพราะหลายแห่งไม่กล้าขอ ประกอบกับไม่เข้าใจกระบวนการอนุมัติโครางการอย่างถ่องแท้

          ด้านนายประมวล ปาละก้อน หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า สปสช. มีบทบาทในการส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในการเข้าถึงสิทธิ์ แม้กระทั่งพระสงฆ์ที่ผ่านมา ทาง สปสช. ก็มีการส่งเสริมให้พระสงฆ์มีความรู้ ความเข้าใจสิทธิ์ในการรักษา และมีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในโรงเรียนปริยัติธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารความรู้เรื่องสิทธิ์ การตรวจสอบ การย้ายสิทธิ์ ตลอดถึงรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

          การอบรมครั้งนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาสังคม นอกจากนี้ยังเชิญหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาให้ความรู้ ความเข้าใจกับพระสงฆ์ในการเสนอโครงการเพื่อขรับทุนไปทำงานสร้างสุขภาพในโรงเรียนอีกด้วย

          นับเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมให้พระสงฆ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเสริมสร้างสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ และการเข้าใจถึงสิทธิ์การเข้าถึงหน่วยบริการของรัฐเพื่อลดความเจ็บป่วยในพระสงฆ์ สามเณร ตามเจตนารมณ์ของ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ