27 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

27 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 27 เดือน กันยายน 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจัดเวทีการจัดการศึกษาข้ามแดน  ในบริบทชายแดนไทย เมียนม่าร์ บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

                ที่ห้องประชุมควีนคัทรียา โรงแรมควีนพาเลจ เขตเทศบาลนครแม่สอด สำนักงานกองทองสนับสนุนการวิจัย (สกว) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ อรัญญา ศิริผล หัวชุดโครงการพร้อมคณะจัดเวทีพัฒนาคำถามการวิจัยการจัดการศึกษาข้ามแดนในบริบทเฉพาะของชายแดนไทย เมียนม่าร์ บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีคณาจารย์ ครูศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ในภาคเช้ามีวิทยากรโดย นายธิรนันท์ ไชยมานันท์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดและนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตากเป็นวิทยากร แลมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นงเยาว์ เนาวรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

                การจัดเวทีพัฒนาคำถามการวิจัยการจัดการศึกษาข้ามแดนในบริบทเฉพาะของชายแดนไทย เมียนม่าร์ บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อพัฒนาคำถามการวิจัยหัวข้อการจัดการศึกษาข้ามแดนในบริบทเฉพาะของชายแดนไทย เมียนม่าร์ บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ร่วมกับคนในพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชุมชนท้องถิ่นชายแดน เพื่อให้ได้ผลคำตอบ คำถาม ความต้องการคนในพื้นที่และผลลัพธ์ของโครงการที่สอดคล้องและเป็นไปได้ต่อการจัดแผนพัฒนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ามแดนในบริบทเฉพาะของชายแดนไทย เมียนม่าร์ บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายกับหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ชายแดนไทย เมียนม่าร์ บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และเพื่อสร้างกรอบแนวคิด และข้อเสนอชุดโครงการฉบับเต็มในการดำเนินตามโครงการวิจัยต่อไป

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขชายแดนแม่สอด

 

         ที่ห้องเพชรชมพู อาคารเฉลิมพระเกียรติ     6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด        นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานทีมสหสาขาวิชาชีพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ งานด้านการสาธารณสุขชายแดน การตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ การพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA ซึ่งเน้นความปลอดภัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลแม่สอด นอกจากการรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนของโรงพยาบาลแม่สอดแล้ว คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมด่านควบคุมโรค ที่สะพานมิตรภาพ           ไทย – เมียนมาร์  อีกด้วย

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอดจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จากวันที่พาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ

 ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด จากวันที่พาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิใจ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด และคณะครูโรงเรียนเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย  โดยในครั้งนี้มีข้าราชการในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย นายไพรัตน์ อินริราย  นางสุรี ย์ อินริราย  นายทวีศักดิ์  ป้านที  นายสมคิด  กัณฑวงษ์  และนางสุกสกราว อินกลิ่น ซึ่งตลอดเวลาในอายุราชการ ทั้ง 5 ท่านได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการรุ่นหลังได้นำไปใช้เพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดีต่อไป โดยบรรยายกาศภายในงานเต็มไปด้วยร้อยยิ้มและความยินดียิ่ง

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รองนายกรัฐมนตรี มอบห้องสมุดโรงเรียนตามโครงการเสริมสร้างห้องสมุดของนักเรียนที่ด้อยโอกาสที่ จ.ตาก

พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบห้องสมุดโรงเรียนจากผู้บริหารบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน ) พร้อมทำพิธีเปิดห้องสมุด ตามโครงการเสริมสร้างห้องสมุดของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ที่โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุทิน หมูยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม และคณะผู้บริหารจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน ) ให้การต้อนรับ โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 182 คน โรงเรียนฯได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างห้องสมุดของนักเรียนที่ด้อยโอกาส จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน ) ซึ่งบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน ) ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 200,000 บาทในการดำเนินปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด โดยห้องสมุดแห่งนี้จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งยังให้บริการกับประชาชนในชุมชนที่ใฝ่เรียนรู้อีกด้วย

 ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

*///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาสามยอดดอยเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรตำบลช่องแคบอำเภอพบพระไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 27 กันยายน 59 ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักหลายชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำป่าจากเทือกเขาสามยอดดอย หมู่ที่ 14 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ทำให้ท่วมบ้านเรือนราษฎรจำนวนมาก นอกจากนี้กระแสน้ำยังทะลักเข้าท่วม รพ.สต.สามยอดดอย ทำให้รั้วสถานี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรค รวมทั้งคอมพิวเตอร์เสียหาย   นอกจากนี้ยังเกิดน้ำป่าทะลักท่วมบ้านเสรีราษฎร์ ต.ช่องแคบ โดยกระแสน้ำไหลอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรนับสิบหลัง นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดป้องกัน และนายสมพงษ์ ศรีบัว นายก อบต.ช่องแคบ นำเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อส. และชรบ.เข้าไปช่วยเหลือราษฎรขนของหนีน้ำ และจากที่มีน้ำป่าไหลข้ามถนนสายพบพระ-อุ้มผาง ทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายรายเนื่องจากถนนลื่น เดชะบุญไม่มีผู้เสียชีวิต

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

ความคืบหน้าหลังมีภาพน้องปาร์มมี่อาบน้ำกลางถนนจนโด่งดังในโลกโซลเชล อบจ.ตากเร่งเข้าซ่อมแซมเส้นทางแล้ว คาดใช้เวลาไม่เกิน 3 วัน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 หลังจากที่มีภาพน้องปาร์มมี่ ที่โพสต์รูปอาบน้ำกลางถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  จนเป็นที่ฮือฮาในความคิดสร้างสรรค์และมีสมาชิกในโลกโซเชลเข้าไปดูจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะตำหนิหน่วยงานของรัฐที่ไม่เข้าไปดูแลความทุกข์สุขชาวบ้าน ซึ่งเรื่องดังกล่าวนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จึงได้สั่งการให้นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด เจ้าของพื้นที่เข้าไปประสานเรื่องดังกล่าวทันที และทราบว่าถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก  และด้านนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก สั่งการให้ฝ่ายช่างนำรถเกรด รถบด และรถบรรทุกไปซ่อมปรับเกรดลงหินคลุกถนนสายบ้านต้นผึ้ง-บ้านตีนธาตุ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด หลังจากที่ชำรุดอย่างหนักตลอดสายระยะทาง ประมาณ 20 กม. โดยจะใช้เวลาซ่อมประมาณ 3 วัน  ขณะที่นายวิทยา กาวงศ์ สมาชิก อบต.พระธาตุ บอกว่าถนนสายนี้ อบจ.ตาก ดูแลแต่ ไม่ได้ซ่อมมาเป็นปี  ถ้ามีการซ่อมแซมเสียนก็จะเป็นการดีต่อการสัญจร เกษตรกรที่ใช้เส้นทางนี้ลากข้าวโพดหรือพืชผลทางการเกษตรก็จะได้สะดวกขึ้น  ซึ่งอีก 2-3 วันที่วัดใกล้ๆจะมีงานบุญเมื่อซ่อมเสร็จคณะศรัทธาจะได้มาทำบุญสะดวกขึ้น

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

*/////////////////////////////////////////////////////////////////////

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด ออกทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

                ที่ บริเวณชุมชนร่วมแรง เขตเทสบาลนครแม่สอด  อ.แม่สอด จ.ตาก  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด สั่งการให้ นาง สุธีรา  บุญประมุข รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รถยนต์พร้อมด้วยเครื่องพ่น หมอกควันกำจัดยุงจำนวน 5 เครื่อง เริ่มพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามสถานที่ต่างๆที่เป็นมุมอับและเป็นสถานที่ๆยุงลายชอบอาศัยอยู่ เช่น พงหญ้าริมทาง

                การออกทำการพ่นหมองควันกำจัดยุงลายในครั้งนี้เพื่อการป้องกัน ควบคุม ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญความรุนแรงของโรคนั้นสามารถทำให้ประชาชนที่ได้รับเชื้อ เสียชีวิตได้  ทางเทศบาลนครแม่สอด ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จึงทำการออกพ่นหมอกควันครอบคลุมในพื้นที่บริเวณเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเป็นการกำจัดยุงลายไม่ให้ สามารถไปแพร่เชื้อหรือขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก ซึ่งเป็นวิธีการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้อีกทาง หนึ่ง  โดยเทศบาลนครแม่สอดได้กำหนดแผนปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก โดยวิธีการพ่นเคมีภัณฑ์ตามชุมชนดังนี้ ในวันพุธที่ 28 กันยายน ช่วงเช้าที่ชุมชนปู่แดง ช่วงบ่ายที่ชุมชนดอนไชย, ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน ช่วงเช้าที่ชุมชนมณีไพรสณฑ์ ช่วงบ่ายที่ชุมชนจ๊อกจอ,ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน ช่วงเช้าที่ชุมชนชุมพลพัฒนา ช่วงบ่ายที่ชุมชนร่วมใจ ////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

                                                                                                                                                                           

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ