26 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

26 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 26 เดือนกันยายน 2559

จังหวัดตากจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ องค์ราชัน มหาราชินี

                ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก นายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ องค์ราชัน มหาราชินี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 200 คน  กิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรัก สร้างความสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง อาชีพ ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ผู้ร่วมฝึกอบรม ยังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ลูกเสือชาวบ้านถือว่าเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีอุดมการณ์ มีความเสียสละ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การนำเอาวิธีการของลูกเสือชาวบ้านมาเป็นสื่อของความสัมพันธ์และกระบวนการอยู่ร่วมกัน ร่วมมือ ร่วมใจ และสามัคคีอย่างมีความสุข ก็เพื่อลดปัญหาการแตกแยกในสังคม และสามารถนำความรู้ไปขยายผลสู่ประชาชนต่อไป///////////////////////

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

 

จังหวัดตากจัดกิจกรรม วันกำจัดของเสียอันตราย และจังหวัดสะอาด สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะอันตราย

                ที่ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันกำจัดของเสียอันตราย และจังหวัดสะอาด “ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก   กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานจัดการขยะของเสียอันตรายจังหวัดตาก ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในการผลักดันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะของเสียอันตราย   สำหรับพื้นที่จังหวัดตากนั้น ยังจำกัดด้วยพื้นที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งยังไม่มีสถานที่รวบรวมขยะอันตราย ซึ่งมีเพียงการเก็บรวบรวมของแต่ละองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นำไว้ในสถานที่กำจัดขยะของแต่ละอำเภอ และในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็ได้รวบรวมเก็บไว้ในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้จังหวัดตากได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การนำขยะอันตรายไปกำจัดได้อย่างถูกวิธีต่อไป ///////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่สอด – ท่าสายลวดครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
                ที่หอประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด เขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแม่สอดท่าสายลวด จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่สอดท่าสายลวดครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 59 โดยมี นายประวัตร พันกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นประธานในการเปิด งาน ครั้งนี้ และนายวิมล แปงติ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สอดประธานกลุ่มโรงเรียนแม่สอดท่าสายลวดเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน การจัดงานวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่สอดท่าสายลวดครั้งที่ 66 ในครั้งนี้ มีกลุ่มสถานศึกษาจำนวน 5 แห่งประกอบไปด้วย โรงเรียนแม่สอด โรงเรียนบ้านแม่ตาว โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนบ้านท่าอาจ และโรงเรียนบ้านวังตะเคียนเข้าร่วมทำการแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรมอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเคารพซึ่ง กฎกติกามารยาท ตลอดจนถึงระเบียบวินัยที่พึง ประพฤติปฏิบัติในขนาดที่ร่วม เข้าทำการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ตามกำหนดต่อไป

*//////////////////////////////////////////////////////////

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทอง จัดกิจกรรมประจำเดือนกันยายนพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพ

ที่บริเวณที่ทำการชุมชนสักทอง เขตเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นางอัมพร ปันเถิน  ประธานชุมชนสักทองพร้อมนางวราพันธ์ มุ่งการ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสักทอง  นำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือน  พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย   ซึ่งการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุนั้น  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ดูแลภาวะจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    ซึ่งในวันนี้กิจกรรมเริ่มด้วยการตรวจวัดความดันโลหิต  วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก ต่อด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ   การรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุพร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารที่เหมาะสมกับวัย จากทางเจ้าหน้าที่ของทางคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 17/2559

                 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 17/2559 โดยมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  การเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนกิจการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ,  การประชุมอนุกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559  , การศึกษาดูงานจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 – 23 กันยายน  2559  ของคณะอนุกรรมมาธิการการปกครองท้องถิ่น  , การยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา ในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างสนามกีฬานานาชาติ ซึ่งจะเป็นสนามกีฬาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อำเภอแม่สอด และอำเภอใกล้เคียง ร่วมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน อันเป็นการสานสัมพันธ์ด้านมิติของกีฬา โดยสนามนี้คาดว่าจะสร้างสำเร็จภายใน 2 ปี นี้

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม ที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  ติดตามงานที่มอบหมาย (ปลัดและหัวหน้าสวนการงานชี้แจง) พร้อมเอกสารแนบ 

    – โรงเรียนกีฬา

    – โรงเรียนผู้อายุ

    – รางวัลช่อสะอาด

    – นครแม่สอดไนท์บาร์ซ่า

    – ระเบียบการจ่ายเงินสะสม

    – โครงการปีงบประมาณ 58/59/60 

    – โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

    – ติดตามเรื่องการขออนุมัติการทำลายเอกสารทางราชการ

    – อื่นๆ   

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  การสำรวจจำนวนประชากรภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง  เตรียมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการกฎหมายและกิจการตำรวจ 

                               สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  – จัดเตรียมสถานที่

  – ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งท้องถิ่นพิเศษ “นครแม่สอด” 

                                            และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  – ประสานงานจังหวัดตาก

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน การทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล 

   (คุณอภิรักษ์ เขาวิลาส)

    กำหนดประชาคมวันที่  10 ตุลาคม 2559 โดยมีหัวข้อ / ประเด็นประชาคม ดังนี้  

1. เรื่องการสนับสนุนกรปฏิรูปการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอบคุณท่านนินนาท ชลิตานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ  และท่านธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น 

2. การแก้ไขเพิ่มเติมร่างประมวลกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. การถ่ายโอนภารกิจกระทรวงแรงงานในการควบคุมแรงงานต่างด้าว

4. การรับรองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด

 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ป้องกันการทุจริตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อรวบรวม ข้อมูลในการเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริตของ ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง   ความคืบหน้าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยู่ในขั้นตอนใด 

ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง  อื่นๆ  ///////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ