24 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

24 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 24 เดือนกันยายน 2559

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                ที่ห้องประชุม รร.เซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสร์อท เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จ.ตาก  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ.ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลการกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก  โดยในการประชุมได้มีการนำเสนอผลการศึกษาและร่างรายงานพร้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากและยังมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนกว่า 300 คน ซึ่งกนอ. ได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 5 พื้นที่ได้แก่ (ตาก สงขลา มุกดาหาร ตราด และสระแก้ว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเบื้องต้นของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทั้งในมิติกายภาพ (การจัดผังพื้นที่ การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) มิติการเงิน (การลงทุน ผลตอบแทน) มิติการจัดการ (รูปแบบการลงทุน การบริหารจัดการ) มิติการตลาด (การสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐและลูกค้า การรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย) เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป//////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน

                ที่หอประชุมชงโคโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลนครแม่สอด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับเครือข่ายชมรมผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูนักเรียนจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน ให้กับนายไพรัตน์ อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โดยทาง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายกุล เครือวีระ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสเป็นประธานในพิธีการจัดงาน และ มีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร ถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี นายภิรมย์ ทองคุ้ม ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 350 คน

                ซึ่งมีหมายกำหนดการโดย คณะผู้บริหารพร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนพร้อมเพรียงกันที่หอประชุมโรงเรียน พร้อมรับชมการแสดงของนักเรียนพร้อมมอบมาลัยดอกไม้ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน  จากนั้นพิธีกรกล่าวเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่จะเกษียณอายุราชการนั่งประจำที่  พิธีกรเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน มอบมาลัยกรพร้อมรดน้ำและกล่าวอวยพร พิธีกรเชิญคณะกรรมการนักเรียน มอบของที่ระลึก – ประธานคณะกรรมการนักเรียน กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่จะเกษียณอายุราชการ  พิธีกรเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่จะเกษียณอายุราชการกล่าวคำอำลาตามลำดับ  นักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงประจำสถานศึกษา เพลงแม่พิมพ์ของชาติ เพลงครูในดวงใจและเพลงพระคุณที่สาม

                นายไพรัตน์ อินริราย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2499 เข้ารับราชการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2522 ปี 2522 – 2526 เป็นครูโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 

ในปี 2527 – 2528 เป็นอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

ในปี 2529 เป็นอาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

ในปี 2548 เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี 

ปีพ.ศ. 2555 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโดยช่วยราชการโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสและได้เกษียณอายุราชราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ชมรมสันติสุขหรือเบาหวานจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนกันยายน2559

                ที่ห้องประชุมมรกต ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด ชมรมสันติสุขหรือเบาหวาน โดยนาบอนันต์ จี๋คีรี ประธานชมรมสันติสุขจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนกันยายน2559 โดยมีสมาชิกชมรมสันติสุขหรือเบาหวานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน โดยในช่วงเช้าทางสมาชิกเข้าร่วมลงทะเบียน พร้อมร่วมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ การประเมินสมรรถภาพประจำปี จากนั้นอาจารย์บัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมได้กล่าวอวยพรและคุณงามความดีของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการพร้อมการจัดงานเลี้ยงส่งผู้เกษียณอายุและร่วมมอบของที่ระลึก ปิดท้ายด้วยรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนกันยายน2559

                        ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกันยายน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง ณ.ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายปัญญา ธัญญพิพัทธ์ หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โรงพยาบาลแม่สอด จัดกิจกรรมวันมหิดล ระลึกถึง พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน

                ที่อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด นำคณะผู้บริหาร แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป และพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดล เป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธย จากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  ในเบื้องต้นได้ทรงศึกษาวิชาทหารเรือ ณ ประเทศเยอรมัน จากนั้นเสด็จกลับเข้ามารับราชการในกองทัพเรือ ต่อมา ทรงมีอาการประชวรเรื้อรังไม่ทรงสามารถรับราชการหนักเช่นการทหารเรือได้ ประกอบกับทรงสนพระทัยในกิจการทางด้านการแพทย์ จึงทรงพระอุตสาหะ เสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุขและวิชาแพทย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงสอบได้ประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในกาลต่อมา  สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นอกจากการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป พิธีถวายราชสักการะ ตัวแทนองค์กรแพทย์นำของเยี่ยมไปมอบให้กับผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในหอผู้ป่วยและผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกแล้ว ยังมีการแสดงฟ้อนรำของชุมชนสักทองเทศบาลนครแม่สอดอีกด้วย////////////////

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดรับแจ้ง มีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุบนรถโดยสารประจำทางขณะเดินทางกลับบ้าน ที่อำเภอแม่สอด

                 ร.ต.อ.ประเสริฐ ถาวร รอง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สอด จ.ตาก รับแจ้งมีคนเสียชีวิตอยู่ภายในรถทัวร์ ของบริษัทเชิดชัย ทัวร์ จำกัด ขณะนี้จอดอยู่สถานีขนส่งผู้โดยสารแม่สอด รุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยพิทักษ์กาญจน์ จุดแม่สอด  บริเวณสถานีขนส่งฯพบรถทัวร์เสริมพิเศษหมายเลขทะเบียน 10-1298 ปทุมธานี เลขข้างรถ 913-6 พบศพนายสมชัย นิตบุญ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41หมู่ 6 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เสียชีวิตอยู่บนเบาะที่ 3 ชั้นล่างในสภาพนอนหงายขาห้อยอยู่ข้างทางเดิน ตรวจไม่มีบาดแผลใดๆมีแต่ถุงยาจำนวนมาก ในขณะที่มีญาติพี่น้องหลายคนที่มารอรับต่างตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   จากการสอบถามนางแก้ว นิตบุญ อายุ 64 ปี พี่สาวคนตายเปิดเผยว่า นายสมชัย ไปทำงานที่ กทม.นับสิบปีเพราะเป็นหนุ่มโสดไม่เคยส่งข่าวคราวและติดต่อไม่ได้  ระยะหลังจึงได้ติดต่อมาและบอกว่าป่วยแต่ไมทราบเป็นโรคอะไร รวมทั้งบอกว่าจะกลับบ้านวันนี้ จึงเตรียมตัวพากันมารอรับ แต่ปรากฏว่ากลับไม่ถึงบ้าน  ในขณะที่นายทรงวุฒิ พรมบุตร อายุ 36 ปี โชเฟอร์รถทัวร์ กล่าวว่า ออกจาก กทม.ช่วง 3 ทุ่ม มาถึงด่านห้วยยะอุ ห่าง อ.แม่สอด ประมาณ 45 กิโลเมตร ตำรวจขึ้นมาตรวจแล้วเรียกไม่ตื่นจึงพบว่าเสียชีวิตแล้ว จากนั้นจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด มาตรวจพิสูจน์ศพดังกล่าว //////////////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา 

เกิดเหตุระทึกกลางเมืองตาก บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำปิง พบระเบิดปิงปองคาดวัยรุ่นซุกซ่อนหลังเจอด่านตรวจ โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

                พ.ต.อ.เดชชาติ  วัฒนะพนม ผกก.สภ.เมืองตาก  พร้อมด้วยชุดสายตรวจ และเจ้าหน้าที่ EOD เข้าทำการตรวจสอบเหตุระเบิดบริเวณศาลาริมแม่น้ำปิง  ถนนกิตติขจร  ต.เชียงเงิน อ.เมือง จ.ตาก  ที่เกิดเหตุพบเศษเทปพันสายไฟและหินที่เกิดจากการระเบิดกระจายอยู่ภายในศาลาแปดเหลี่ยมดังกล่าว  ที่พื้นมีร่องรอย คราบไหม้ สีเทา ที่เกิดจากแรงระเบิดไปก่อนหน้านี้  และ ใกล้กันยังพบวัตถุต้องสงสัยถูกพันด้วยเทปพันสายไฟสีดำ  ขนาดประมาณขวดลูกกลิ้งโรลออน  อีก 1 ลูก  ซุกซ่อนอยู่ ในกระถางต้นไม้ ระเบียงศาลา  โดยนางพิมพา กาน้อย อายุ 61 ปี บอกว่า ตนเองเป็นข้าราชบำนาญ  ใช้เวลาว่างทำหน้าที่จิตอาสา มาเก็บกวาดทำความสะอาดศาลาริมน้ำใกล้ๆ บ้านเป็นประจำทุกวัน โดยขณะที่ตนเอง กำลังเก็บกวาดทำความสะอาดอยู่นั้น มองเห็นวัตถุต้องสงสัย ถูกพันด้วยเทปพันสายไฟสีดำ 2 ลูก วางซ่อนอยู่ในกระถางต้นไม้   จึงใช้ไม้เขี่ยลงมาเมื่อตกกระทบพื้น จึงเกิดการระเบิดเสียงดัง  ตนจึงรีบกระโดดวิ่งหนีตายด้วยความตกใจกลัว พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ รีบมาทำการเก็บกู้ระเบิดที่เหลือ  ทั้งนี้จากการตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่ พบว่า ระเบิดดังกล่าวเป็นระเบิดดัดแปลงมาจากประทัดยักษ์ ที่นำมาแกะรวมกันให้มีขนาดใหญ่ โดยใช้หินขัดเสียดสีเมื่อตกกระทบ ทำให้เกิดการระเบิดไม่มีอานุภาพอันตรายถึงแก่ชีวิต  โดยคาดว่าน่าจะเป็นของวัยรุ่น ที่นำมาทิ้ง เพราะก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตั้งจุดตรวจ อยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองตาก จากนั้น เจ้าหน้าที่ EOD ได้ทำการเก็บกู้และทำลาย  พร้อมเก็บหลักฐานลายนิ้วมือ เพื่อจะได้สืบสวนหาตัววัยรุ่นดังกล่าว มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป /////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเร่งสั่งการนายอำเภอแม่ระมาดเข้าตรวจสอบถนนที่เสียหาย หลังมีภาพสาวนุ่งกระโจมอกอาบน้ำกลางถนนในโลกโซเชล พบเป็นถนนในความดูแลของ อบจ.ตาก และประสานให้เข้ามาแก้ไขแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 23 กันยายน 59 กรณีสาวปาล์มมี่ นางสาวอธิชา กุศลตระกูลพัฒน์ อายุ 22 ปี เด็กสาวชาวปะกากะยอ ที่โพสต์รูปอาบน้ำกลางถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อที่บ้านตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก จนเป็นที่ฮือฮาในความคิดสร้างสรรค์ มีสมาชิกในโลกโซเชลเข้าไปดูจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะตำหนิหน่วยงานของรัฐที่ไม่เข้าไปดูแลความทุกข์สุขชาวบ้าน ซึ่งเรื่องดังกล่าวนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ทราบเรื่องได้รีบสั่งการให้นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด เจ้าของพื้นที่เข้าไปประสานเรื่องดังกล่าวทันที  

โดยนายวาทิต เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้เข้าไปสำรวจถนนเส้นทางดังกล่าวแล้ว จุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างบ้านต้นผึ่ง หมู่ที่ 1 และบ้านตีนธาตุ หมู่ 2 เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์กว้าง 6 เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อขนาดเล็กใหญ่ประมาณ 600 เมตร ซึ่งเป็นถนนอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ขณะนี้ได้ส่งหนังสือให้มาทำการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแล้ว นายวาทิต ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า น้องปาล์มมี่ ถึงจะเป็นสาวชาวปะกากะยอแต่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีจึงมีความคิดว่าหากน้องเรียนจบจะเชิญมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอำเภอแม่ระมาด  ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ อ.แม่ระมาด ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวพื้นเมืองชาวปะกากะยอไทย เพื่อตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ระหว่างทางพบว่า เส้นทางเข้าหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก รถที่ใช้เส้นทาง ต้องพยายามเลี่ยงหลุมบ่อเกือบตลอดทาง  

นางเสาร์แก้ว เนื้อเงินดี ผู้เป็นน้าสาวให้ข้อมูลว่า น้องปาล์มมี่ทำงานอยู่กรุงเทพ เดินทางมาสอบเรียน กศน. ที่บ้าน 2-3 วัน แล้วเดินทางกลับไปแล้ว  ขณะที่เดินทางมาบ้าน น้องปาล์มมี่มักจะบ่นว่า ถนนทางเข้าหมู่บ้านมีแต่หลุมบ่อ ไม่มีใครมาสนใจขาดการพัฒนาหลายปีแล้ว  จึงตัดสินใจไปกับเพื่อนถ่ายภาพแล้วโพสต์ลงเฟสบุ๊ค     นางเสาร์แก้ว เปิดเผยอีกว่า ถนนทางเข้าหมู่บ้านตีนธาตุ หมู่ 4 หมู่ 2 เป็นหลุมเป็นบ่อมานานนับปี ไม่มีใครมาสนใจดูแล ตั้งแต่ปีที่แล้วจนจะสิ้นปีอีกครั้งก็ไม่มีใครมา มีอุบัติเหตุเด็กๆในหมู่บ้านประสพเหตุเย็บถึง 19 เข็มมาแล้ว /////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

 

 

 

 

 

 

 

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ