22 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

22 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 22 เดือน กันยายน 2559

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ  ฉันติกุล  นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่สำนักปลัด เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่นำโดย นายธีระ  ปิยะธนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลสระบัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 คน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี การจัดการสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิการจัดการการขยะในพื้นที่ และการจัดการน้ำในพื้นที่ ในฐานะเป็นพื้นที่หลักของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และการเป็นพื้นที่ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ นครแม่สอด

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

โรงพยาบาลแม่สอด จัดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสร้างสุขภาพดีวิถีไทย

ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสร้างสุขภาพดีวิถีไทย โดยมีนายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด ได้ร่วมกันจัดมหกรรมการออกกำลังกายผู้สูงอายุสร้างสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายร่วมกัน โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมมหกรรมออกกำลังกาย ทั้งหมด 20 ชุมชน คือ ชุมชนตาลเดี่ยว  ชุมชนอิสลาม  ชุมชนประชารักษ์  ชุมชนปู่แดง  ชุมชนมณีไพรสณฑ์ ชุมชนดอนไชย ชุมชนบ้านเหนือสามัคคี ชุมชนร่วมใจ ชุมชนอินทรคีรี  ชุมชนสันต้นปิน  ชุมชนจ๊อกจอ  ชุมชนสองแคว 1 ชุมชนสองแคว 2  ชุมชนวัดหลวง  ชุมชนร่วมแรง  ชุมชนสักทอง  ชุมชนบัวคูณ  ชุมชนชุมพลพัฒนา ชุมชนบ้านทุ่ง

นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า การมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา และเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกคน  สุขภาพดีนั้นจะต้องเป็นสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ  และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข  กิจกรรมหนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และส่งเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี นั่นคือ  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้นไม่มีโทษ แต่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางด้านร่างกาย  จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพในทุกส่วนให้แข็งแรง  ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ   ทางด้านจิตใจช่วยให้จิตใจสดชื่น  แจ่มใส  ผ่อนคลายความตึงเครียด  ซึ่งจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

โรงเรียนราษฎร์วิทยา มอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย เนื่องวันเยาวชนแห่งชาติ

        ที่ห้องการพยาบาลบริการผู้ป่วย อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สอด นางอรพิน บุญชะม้อย หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ได้เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแม่สอด เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้

          วันเยาวชนแห่งชาติ จึงนับว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคม อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น … มีคำกล่าวที่ว่า เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เยาวชนก็เช่นกัน หากได้รับการปลูกฝังที่ดี และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้ว ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคต

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุตายน

ทีมนักกีฬาฟุตบอลนครแม่สอด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรอบคัดเลือกกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ในโครงการแข่งขันกีฬาประสานพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 / 2559

ที่สนามฟุตบอลอำเภอแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำทีมนักกีฬาฟุตบอลนครแม่สอด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายรอบคัดเลือก ซึ่งพบกับทีมจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ซึ่งนำทีมโดย นายนพพร คำแยง เลขานายก อบต.ด่านแม่ละเมา .ในโครงการการแข่งขันกีฬาประสานพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 / 2559 ซึ่งทางอำเภอแม่สอดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ  ในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น ทำให้ทรัพยากรมนุษย์ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการพัฒนาด้านกีฬาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด และพื้นที่ใกล้เคียงและยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ ของท้องถิ่นต่อไป โดยผลการแข่งขัน ทีมนักฟุตบอลจากนครแม่สอดเป็นฝ่ายชนะทีมจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

เกิดอุบัติเหตุ บนถนนสายตาก-วังเจ้า คาดหลับในเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือเพราะมีก๊าซรั่วหวั่นเกิดเหตุร้ายแรง

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 22 ก.ย. 59 พ.ต.ท.สมยศ มัดจุ สารวัตร(สอบสวน) สภ.เมืองตาก อ.เมือง จ.ตาก รับแจ้งมีอุบัติเหตุที่ ถนนพหลโยธิน สายตาก-วังเจ้า กม.ที่ 543 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จึงประสานหน่วยกู้ภัย รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบรถเก๋งวอลโว่สีแดง ทะเบียน 4ฬ-3849 กทม. ชนติดกับต้นไม้บริเวณกลางถนน  สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ด้านหลังรถมีก๊าซ LPG รั้วออกมาจำนวนมาก ภายในที่นั่งด้านคนขับมีร่างคนอัดติดกับพวงมาลัย ทราบชื่อคือนายบำรง รังผึ้ง อายุ68 ปี ราษฎรต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถ พร้อมกับมีก๊าซรั่วไหลออกมา มีกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องร้องบอกไม่ให้คนสูบบุหรี่เข้าใกล้ เพื่อป้องกันก๊าซระเบิด พร้อมกับทุบกระจกให้แตกเพื่อให้ก๊าซระบายออกจากตัวรถ เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องช่วยกันนำเครื่องตัดถ่างงัดเอาร่างผู้บาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

สอบสวนทราบว่า นายบำรุง ขับรถมาจากทางจังหวัดกำแพงเพชร มุ่งหน้าจะกลับอำเภอแม่สอดมาคนเดียว มาถึงที่เกิดเหตุเกิดอาการวูบหลับ ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ที่ร่องกลางถนนอย่างแรง เดชะบุญแก็สไม่ระเบิด

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา

 

 

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ