20 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

20 กันยายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 20 เดือน กันยายน 2559

เทศบาลตำบลแม่กุเปิดตลาดสดเทศบาลตามโครงการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่สาธารณะ

                ที่ทำการตลาดสดเทศบาลตำบลแม่กุแห่งใหม่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตำบลแม่กุโดยนายกเพียร หาญเมืองใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กุ ให้การต้อนรับ นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อม นายกเทศมนตรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมการเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลแม่กุตามโครงการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่สาธารณะ  ปัจจุบันสภาพพื้นที่ตำบลแม่กุและพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ได้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งจำนวนประชากรดังกล่าวมีความจำเป็นในการจับจ่ายซื้อสินค้า เพื่อนำไปบริโภคในชีวิตประจำวัน ตลาดสดเทศบาลตำบลแม่กุ จึงเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าของประชาชนในชุมชน ที่จะได้มีการนำสินค้าประเภท พืชผักสวนครัว อาหารสด อาหารแห้งและอาหารสำเร็จรูปมาวางจำหน่าย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว

  แต่เดิมนั้นทางเทศบาลตำบลแม่กุมีตลาดสดที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นทางคณะผู้บริหารจึงได้ขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการจัดระเบียบร้านค้าในที่สาธารณะ ทางเทศบาลตำบลแม่กุมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านตลาดสดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลแม่กุเป็นตลาดสดที่มีมาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดสดได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเป็นไปตามหมวดหมู่ของประเภทสินค้า ที่ทางเทศบาลกำหนด

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

โรงพยาบาลแม่สอดประชุมวิชาการการจัดการขยะติดเชื้อจากการให้บริการสาธารณสุข

                ที่ห้องประชุมเพชรชมพู โรงพยาบาลแม่สอด นายแพทย์  สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่องการจัดการขยะติดเชื้อจากการให้บริการสาธารณสุข โดยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร่วมกับงานสุขาภิบาลโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการจัดการขยะติดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตำบลท่าสายลวด โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย จำนวน 300 คน  โดยจัดเป็น 2 รุ่นๆ  150 คน

          แพทย์หญิงณัฐกานต์  ชื่นชม ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล กล่าวว่า การจัดการขยะ เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายที่ต้องบริหารจัดการร่วมกันอย่างบูรณาการจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะปัญหาขยะติดเชื้อโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขถือเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นจุดกำเนิดขยะที่สำคัญ อัตราการเกิดขยะติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากงานบริการที่มีมากขึ้น  ความก้าวหน้าในการรักษาผู้ป่วย มีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งมากขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันมีการขยายบริการไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงที่อยู่ในชุมชนหลายรายมีการใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ติดตัวกลับบ้านทำแผล ฉีดยาเบาหวานที่บ้าน และผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง การเกิดขยะติดเชื้อจึงไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในโรงพยาบาลเท่านั้น หากมีการจัดการขยะติดเชื้อที่ไม่ถูกสุขลักษณะจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น  โรคท้องร่วง เชื้ออหิวาตกโรค ไทฟอยด์ โรคบิด บาดทะยัก ไวรัสตับอักเสบวัณโรคและโรคเอดส์ เป็นต้น

          นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า ปัญหาการจัดการขยะ เป็นนโยบายระดับชาติที่ต้องเร่งจัดการแก้ไข ขยะทุกประเภทล้วนสร้างผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะติดเชื้อถือเป็นขยะมูลฝอยที่มีอันตรายมากกว่ามูลฝอยทั่วไปเพราะจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่หากไม่มีการจัดการหรือกำจัดอย่างถูกวิธีแล้วจะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่พื้นที่อื่นและพื้นที่สาธารณะจนเกิดโรคระบาดได้ การจัดการขยะติดเชื้อนั้นต้องดำเนินการตามมาตรฐานตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย  มีการแยกและทิ้งขยะอย่างถูกต้องตั้งแต่จุดกำเนิดขยะ  รวบรวม ขนย้าย และทำลายอย่างถูกต้อง แต่การที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกวิธี เพื่อไม่เกิดอันตรายทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ภายนอกที่ทำการขนย้ายและทำลายขยะ ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนทั่วไป

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

จังหวัดตากจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงขึ้น

ที่ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ระหว่าง โรงสีสหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด กับ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อแสดงความร่วมมือในการส่งเสริมเกษตรกรที่เข้าร่วมระบบการรวมกลุ่มแบบนาแปลงใหญ่ และเป็นไปตามแนวทางการตลาดเพื่อให้เกษตรกรเกิดความเชื่อมั่นในการเพาะปลูกข้าวที่มีคุณภาพดี  ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนรองรับด้านการตลาดสำหรับโครงการนาแปลงใหญ่ดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่สามารถขายข้าวได้ในราคาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยให้มีการเชื่อมโยงตลาดระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ กับโรงสี หรือสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ให้รับซื้อข้าวเปลือกจากนาแปลงใหญ่ในราคาตลาดบวกเพิ่มอีกประมาณตันละ 100-300 บาท ตามชั้นคุณภาพสำหรับจังหวัดตาก  มีพื้นที่ทำนาแปลงใหญ่ 2,779 ไร่ อยู่ที่ ต.ตากตก อ.บ้านตาก จำนวนเกษตรกร 204 ราย โดยโรงสีจะรับซื้อข้าวเปลือกซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ความชื้นไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ 2,223.20 ตัน ในราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปอีก 100 บาท/ตัน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาดี อันส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก บริการฉีดวัคซีน ทำหมัน สุนัขและแมว โดยไม่คิดมูลค่า

                ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด  ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ต่างนำสุนัขและแมวไปรับบริการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ผ่าตัดทำหมัน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว โดยไม่คิดมูลค่า โดยเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน และได้ปิดการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะนำสัตว์เลี้ยงมาทำหมันแล้ว  แต่จะเปิดบริการไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน โดยตั้งแต่วัน 21 ถึง วันที 30 กันยายน จะเป็นการบริการฉีดวัคซีน และ ยาคุมกำเนิด สุนัข และ แมว เท่านั้น โดยประชาชนสามารถนำสุนัข และแมวมารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ในวันทำการ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

เกิดอุบัติเหตุ..หนุ่มขับกระบะวิ่งฝ่าฝนเสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์ข้างทาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1ราย กลางม่อนหินเหล็กไฟ

                เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จังหวัดตากได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถกระบะชนแท่งแบรีเออร์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงนำกำลังไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพแม่กุที่เกิดเหตุบริเวณกลางม่อนหินเหล็กไฟบริเวณหลัก กิโลเมตรที่ 21 บนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง หมู่ที่ 3 บ้านม่อนหินเหล็กไฟตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 รายทราบชื่อนางสาวนิตยาสานมีสาร อายุ 26 ปี ราษฎร์ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระ จังหวัดตากโดยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหน่วยกู้ชีพแม่กุปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแม่สอดใกล้กันนั้นพบรถรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า วีโก้สีดำ หมายเลขทะเบียน บท 6947 ตากสภาพด้านหน้ารถยุบได้รับความเสียหาย โดยมีนายสมพงศ์ นามวงษ์อายุ 27 ปีราษฎร์ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นคนขับจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า นายสมพงศ์ผู้ขับขี่รถยนต์กระบะให้การว่า ขนาดที่ตนขับรถมาจากอำเภอแม่สอด กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังอำเภอพบพระ พอขับมาถึงที่เกิดเหตุรถกำลังไต่ระดับความสูงของถนนบนเนินเขา และได้เร่งเครื่องรถด้วยความเร็วประกอบกับถนนเป็นทางโค้งลาคชันและมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ถนนลื่นตนไม่สามรถควบคุมรถได้รถเสียหลักหมุน พุ่งชนแท่งแบรีเออร์ข้างถนนอย่างแรงจึงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว

////////////////////////////////////////// เกษมสันต์ ไชยเดช ภาพ/ข่าว //////////////////////////////////////////

น้ำป่าทะลักเรือนนอนนักเรียน โรงเรียนแม่สลิดหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ทำให้อุปกรณ์การเรียนได้รับความเสียหาย ต้องปิดทำการเรียนการสอนโดยไม่มีกำหนด

 

                 เมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมา จนถึงรุ่งเช้าได้เกิดฝนตกหนักทำให้มีน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมโรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยาต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง กระแสน้ำได้ไหลท่วมเรือนนอนของเด็กนักเรียนประจำ ทำให้ต้องเร่งย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปอาศัยนอนในวัดแม่สลิดหลวงอย่างฉุกละหุกห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย จำนวน 80 ชุด ห้องพยาบาลของโรงเรียนเสียหาย ห้องซ้อมดนตรี ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โต๊ะและอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหาย

 

นอกจากนี้ไฟฟ้ายังดับเพราะกระแสลมพัดแรงทำให้มีต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูง กระแสน้ำป่ายังทำให้บ้านเรือนราษฎร หมู่ที่ 2 เสียหายไป 1 หลัง และเสียหายบางส่วน2 หลัง ตอม่อสะพานเหล็ก 1 แห่งในหมู่บ้านเสียหาย คอสะพานคอนกรีตทรุดเสียหาย 1 แห่งเบื้องต้นนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยาง พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารพรานอส.เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่โรงเรียนแห่งนี้ถูกน้ำป่าพัดเสียหายสาเหตุเพราะข้างโรงเรียนเป็นลำห้วยแม่สลิดเมื่อฝนตกหนักมวลน้ำทั้งหมดจะระบายลงลำห้วยนี้ก่อนจะไหลลงแม่น้ำเมย โดยโรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา มีนักเรียนประมาณ 1,900 คน ต้องปิดการเรียนการสอนไม่มีกำหนด

ภาพ / ข่าว พิชิต  พฤกษาโสภา

 

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ