“การจัดการน้ำ: ผู้นำต้องฟังเสียงจากรากหญ้า”

“การจัดการน้ำ: ผู้นำต้องฟังเสียงจากรากหญ้า”

กำหนดการ
เวทีภาคประชาชน “การจัดการน้ำ: ผู้นำต้องฟังเสียงจากรากหญ้า”
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ร้านหนังสือ Book Re:public ถ.คลองชลประทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในวาระที่มีการจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Water Summit) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม ภายใต้หัวข้อ "ความมั่นคงด้านน้ำ" โดยมีเป้าหมายให้ผู้นำของแต่ละประเทศมาพบกันเพื่อนำเสนอการตัดสินใจจากระดับนโยบายลงสู่ระดับรากหญ้า ส่งเสริมการเจรจาระหว่างผู้นำในภูมิภาค และเพื่อสร้างความร่วมมือในภูมิภาค

แต่กลับพบว่าประเด็นปัญหาและข้อมูลของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคไม่ได้ถูกหยิบยกมาเป็นวาระในการพูดคุยของผู้นำ ทั้งโครงการในประเทศ และโครงการข้ามพรมแดน อาทิ เขื่อนบนแม่น้ำโขงและสาละวิน นอกจากนี้ ภาคประชาชนยังเห็นว่าการจัดการน้ำของไทยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นการจัดการน้ำแบบรวมศูนย์อำนาจ ขาดการเคารพต่อประชาชนในท้องถิ่น และไม่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ชุมชนลุ่มน้ำในภาคเหนือและภาคอีสาน รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม จึงจัดเวทีภาคประชาชนขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงจากรากหญ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกละเลยโดยตลอด โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ถูกลืมจากการจัดการน้ำโดยรัฐและเอกชน

ทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นถึงสิทธิชุมชนที่ต้องได้รับการรับรอง และความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม

10.00-11.30 น. เวทีให้ข้อมูล-ฟังเสียงจากประชาชน
แผนจัดการน้ำโดยภาครัฐ เงินกู้ 3.5 แสนล้าน คำถามที่ต้องตอบ โดย หาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการจัดการน้ำแบบบูรณษการ (ประเทศไทย), มนตรี จันทวงศ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.เหนือ)

ชุมชนและต้นทุนจากแผนจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน โดย ตัวแทนจากผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนแม่ขาน เขื่อนแม่แจ่ม

มหากาพย์แม่น้ำโขง จากเขื่อนจีนถึงเขื่อนไซยะบุรี โดย นิวัฒน์ ร้อยแก้ว กลุ่มรักษ์เชียงของ และตัวแทนชาวบ้านจากลุ่มน้ำโขงภาคอีสาน

เขื่อนสาละวิน เขื่อนกลางสนามรบ โดย ผู้แทนผู้ได้รับผลกระทบเขื่อนสาละวิน
กรณีเขื่อนอื่นๆ หยุดสร้างเขื่อนใหม่ เร่งแก้ไขปัญหาเขื่อนเก่า โดย ตัวแทนชาวบ้านจากปากมูน และจากกรณีเขื่อนโป่งอาง จ.เชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย เพียรพร ดีเทศน์ องค์กรแม่น้ำนานาชาติ International Rivers

11.30-12.00 น. แถลงข่าว และกิจกรรมสะท้อนความเห็นจากรากหญ้า “การจัดการน้ำ: ผู้นำต้องฟังเสียงจากประชาชน”

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ที่ live.tvthainetwork.comและwww.webtvthaipbs.com
ร่วมถ่ายทอดสดโดย อาสาสมัครสื่อพลเมือง กลุ่มฉานยูธ เยาวชนลุ่มน้ำสรอย และนศม.เชียงใหม่

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ