เชิญร่วมกิจกรรม “คนมีราก” กับปัญหาระบบการศึกษาไทย

เชิญร่วมกิจกรรม “คนมีราก” กับปัญหาระบบการศึกษาไทย

ระบบการศึกษาไทยที่เน้นความรู้ทางวิชาการ มากกว่าการปฏิบัติจริง ทำให้ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีของเด็กและเยาวชน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 ที่จะถึงนี้ องค์กรเครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา โครงการพัฒนารูปแบบสถาบันการจัดการเรียนรู้ด้านเด็กเยาวชนบนฐานชุมชน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกันจัด เวทีการศึกษาบนฐานชุมชน ตอน คนมีราก ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เลขที่ ๓๕  ถนนรัตนโกสินทร์  ตำบลวัดเกตุ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.

มองย้อนไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบการศึกษาของไทย มักให้ความสำคัญกับหลักการความรู้ทางวิชาการ มากกว่าความรู้จากการปฏิบัติจริงและความรู้จากชุมชนท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ทำให้ผู้เรียนขาดมิติความสัมพันธ์ที่เกี่ยวร้อยกับรากฐานของตนเอง ส่งผลให้การสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและสังคม ไม่เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)ทั้งสามรอบ ตั้งแต่ปี 2544-2557 พบว่า ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ มีกลุ่มโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน รอบ 2 แต่รอบสามไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 9,418 แห่ง สาเหตุเกิดจากปัญหาด้านบุคลากร วิธีการเรียนการสอนที่เน้นท่องจำ ทำให้ผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดการแสวงหาความรู้ ขาดการเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆมาแก้ไขปัญหา ซึ่งนับวันคุณค่าความเป็นชุมชนท้องถิ่น ที่เป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจคนในชุมชนไว้ด้วยกัน กลับลดน้อยลงไปตามยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ซึ่งนิยามของ “คนมีราก” คือ เป็นผู้ที่รู้จักตนเอง รู้รากเหง้า สัมพันธ์ใกล้ชิดกับสิ่งรอบตัวอย่างลึกซึ้ง มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนและวิถีชุมชนตนเอง  เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย สามารถกำหนดอนาคตตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างเต็มศักยภาพ ผ่านประวัติศาสตร์ชุมชน ฐานทรัพยากรธรรมชาติ วิถีการทำมาหากิน ประเพณีพิธีกรรม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการฟัง การฝึกอบรม การร่วมทำกิจกรรม การลงมือทำ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการสรุปบทเรียนร่วมกัน จนสามารถนำความรู้ใหม่มาสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง ชุมชน และสังคมได้เป็นอย่างดี

โดยมีกลุ่มเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ หน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่, นักวิชาการด้านการศึกษา, องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน, องค์กรสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม, เครือข่ายสมัชชาปฏิรูปการศึกษา, นักเรียน นิสิต นักศึกษา, สื่อมวลชน, เพื่อนอาเซียน การจัดเวทีครั้งนี้จึงเป็นการขยายผลแนวคิด และรูปธรรมการจัดการศึกษาบนฐานชุมชนต่อสาธารณะ และแลกเปลี่ยนบทเรียนการสืบทอดภูมิปัญญาของกลุ่มชุมชนท้องถิ่นในอาเซียน เป็นการนำเสนอแนวคิด รูปธรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายของการศึกษาบนฐานชุมชน และขยายผลไปสู่เครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน

กำหนดการเวที การศึกษาบนฐานชุมชน ตอน คนมีราก
วันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่

เวลา

รายการ

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐

ลงทะเบียนและเดินชมนิทรรศการห้องเรียนชุมชน

 • ห้องเรียนยุวชนสร้างสรรค์ เวียงสระ ไทดำ และคลองยันจ.สุราษฎร์ธานี
 • ห้องเรียนภูมิปัญญาปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนชุมชนชนเผ่า จ.เชียงราย
 • ห้องเรียนภูมิปัญญาล้านนา ห้องเรียนศิลปวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่
 • ห้องเรียนชาวนาจ.อุบลราชธานี
 • ห้องเรียนรักษ์เขาชะเมาจ.ระยอง
 • ห้องเรียนเพื่อนอาเซียน
 • นิทรรศการกระบวนการการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน

รับประทานอาหารว่าง

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕

ชมวีดีทัศน์ เรื่อง การศึกษาบนฐานชุมชน ตอน คนมีราก 

๐๙.๑๕-๐๙.๓๐

กล่าวเปิดงานเวทีการศึกษาบนฐานชุมชน ตอน คนมีราก

โดยคุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว สสส.

๐๙.๓๐-๐๙.๔๕

ชี้แจงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดเวที การศึกษาบนฐานชุมชน ตอน คนมีราก

โดย คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ผู้จัดการโครงการพัฒนารูปแบบสถาบันการจัดการเรียนรู้ด้านเด็กเยาวชนบนฐานชุมชน และประธานมูลนิธิสืบสานล้านนา

๐๙.๔๕-๑๐.๐๐

ชมละครเด็ก เรื่องสืบสาน โดย กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐

เด็กสืบสานเล่าเรื่อง “การศึกษาบนฐานชุมชน” โดยตัวแทนจาก

 • คุณอัจฉรา   แก้วจันทร์กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี
 • คุณกชพร ขุมทองกลุ่มรักษ์เขาชะเมา จ.ระยอง
 • คุณรจนา แก้วเคนมา สถาบันสืบสานภูมิปัญญาอีสาน จ.อุบลราชธานี
 • คุณวิศิษฐ์   สิทธิดงโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา จ.เชียงใหม่
 • คุณธีรศักดิ์ จอเตะสถาบันฝึกอบรมเพื่อการจัดการตนเอง จ.เชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณคิด แก้วคำชาติ

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐

สะท้อนมุมมองการศึกษาบนฐานชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ  *

 • รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่
 • ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 • รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดำเนินรายการโดย คุณคิด   แก้วคำชาติ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

พักทานอาหารกลางวัน /การแสดงสืบสานวัฒนธรรม ๔ ภาค

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐

เพื่อนอาเซี่ยนนำเสนอประสบการณ์การจัดการศึกษาบนฐานชุมชน(มีล่ามแปลไทย)

 • เพื่อนจากองค์กร Partnership for Community Development (PCD) ประเทศจีน
 • เพื่อนจากเมืองทวาย ประเทศพม่า

ดำเนินรายการโดย  คุณสาวิตรี พูลสุขโข

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐

การแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนการศึกษาบนฐานชุมชนร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ  *

 • ดร.ชยันต์ วรรธนภูติ ประธานศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ่อครูมาลา คำจันทร์  ศิลปินแห่งชาติ
 • ผศ.ดร.พิเชฐ์   สายพันธ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**เปิดเวทีแลกเปลี่ยน

ดำเนินรายการโดย คุณสาวิตรี พูลสุขโข

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕

เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา แถลงการณ์  ขับเคลื่อนการศึกษาบนฐานชุมชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ปิดเวทีด้วยกลองสะบัดชัย

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ