พิพากษา ‘คดีฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์’ ปกป้อง ‘แม่น้ำบางปะกง’ พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ 20 ก.ย.นี้

พิพากษา ‘คดีฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือบ้านโพธิ์’ ปกป้อง ‘แม่น้ำบางปะกง’ พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ 20 ก.ย.นี้

17 ก.ย. 2559 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) แจ้งข้อมูลว่า วันที่ 20 ก.ย. 2559 เวลา 09.45 น. ณ ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองระยองนัดฟังคำพิพากษาคดีที่ประชาชนลุ่มน้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ยื่นฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเรือขนถ่ายสินค้า และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโกดังสินค้าของบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะการหลบเลี่ยงการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

20161709153010.jpg

คดีดังกล่าวยื่นฟ้องต่อศาลปกครองระยอง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2556 เป็นคดีหมายเลขดำที่ ส.11/2556 ระหว่าง นายสมบัติ รัตนโยธิน ที่ 1 กับพวกรวม 16 คน ผู้ฟ้องคดี และ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3

คำฟ้องระบุ ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ของโครงการท่าเทียบเรือและโกดังขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ประกอบไปด้วย ท่าเทียบเรือจำนวน 6 ท่า ความยาวรวม 457.2 เมตร เนื้อที่รวม 5,642 ตารางเมตร และอาคารโกดัง คลังสินค้า และโรงงาน อาคารคัดคุณภาพสินค้า โรงงานแปรรูปสินค้า โรงงานซ่อมบำรุง บ้านพักรับรอง อาคารสำนักงาน อาคารบ้านพักพนักงาน รวม 35 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 366,526 ตารางเมตร 

โครงการนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติแม่น้ำบางปะกง มีการประกอบกิจการเกี่ยวเนื่องเป็นโครงการเดียวกันในการขนส่งสินค้าเกษตรทางน้ำและบนบก แต่กลับแยกย่อยการยื่นขออนุญาตสร้างท่าเทียบเรือเป็น 6 ท่า และ 35 อาคาร อันมีลักษณะเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมายที่กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงขาดกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนก่อนการอนุญาตให้ดำเนินโครงการ ทั้งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ วิถีชีวิตของชุมชน 

ประชาชนลุ่มน้ำบางปะกง ในนาม “กลุ่มสมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน” จึงใช้สิทธิในการดำรงชีพอย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน และสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ

“ปกป้องแม่น้ำบางปะกงพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ สายน้ำแห่งชีวิต และวิถีชีวิตชุมชน เพิกถอนใบอนุญาตโครงการโกดังสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้าริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง”

ประเด็นเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญตามคำฟ้องโดยสรุป มีดังนี้

1. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ ที่ 2 พิจารณาออกใบอนุญาตท่าเทียบเรือและอาคารโกดังสินค้าให้แก่ บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) ไปโดยมิได้แจ้งให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) มาประกอบการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาต ทั้งที่เห็นได้ว่าคำขอรับใบอนุญาตทั้งหมดเป็นโครงการเดียวกัน และเข้าข่ายอยู่ในเกณฑ์ต้องจัดทำและได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA / EHIA 

2. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ออกใบอนุญาตให้บริษัทฯดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศบนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ จัดทำรายงาน EIA ก่อน ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด กับทั้งมิได้นำข้อเท็จจริงเรื่องความไม่เหมาะสมของพื้นที่ตั้งโครงการอันเป็นสาระสำคัญนี้มาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจในการออกใบอนุญาต ให้แก่บริษัทฯ 

3. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 อนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมให้ผู้ฟ้องคดี ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นข้อห่วงกังวลต่อโครงการก่อนการอนุมัติอนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 57 มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 290 ที่ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ 

ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอน

1. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ เพื่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ของบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด เลขที่ 1/2555-6/2555 รวม 6 ฉบับ 

2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (พิเศษ) ท่าจอดเรือ ของ บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด เลขที่ 1/2555-6/2555 รวม 6 ฉบับ และคำสั่งต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1 รวมถึงคำสั่งต่อใบอนุญาตครั้งต่อไปในอนาคต 

3. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ของบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด เลขที่ 12/2555-27/2555 และเลขที่ 31/2555-49/2555 รวม 35 ฉบับ และการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 รวมถึงคำสั่งต่อใบอนุญาตครั้งต่อไปในอนาคต 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ