ทบทวนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

ทบทวนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล”
ดำเนินการโดย คณะทำงานด้านสถานะและสิทธิของบุคคล (คสบ.)
สนับสนุนโดย  DIAKONIA

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

   รายงานจาก UNHCR ได้บอกว่าประเทศไทยมีประชากรที่ไร้สัญชาติมากกว่า 1 ล้านคน (August 26, 2010)  ประกอบกับข้อมูลจากกรมการปกครอง สรุปยอดคนต่างด้าวทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีจำนวน 4,253,583 คน (สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 5 พฤษภาคม 2555 เอกสารประกอบคนไทยพลัดถิ่น) บุคคลเหล่านี้อาศัยอยู่ มีทั้งผู้อพยพหนีเข้ามาอย่างผิดกฎหมายและเป็นบุคคลดั้งเดิมอาศัยอยู่มานาน ปัจจุบันยังมีปัญหาสถานะตามกฎหมายการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม นำไปสู่ปัญหาสังคมโดยเฉพาะเด็กที่เกิดและเติบโตมาเป็นอนาคตของประเทศ ประกอบกับกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควรจะต้องมีการจัดการประชากรภายในประเทศให้มีสถานะที่ชัดเจน
   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาร่วม 100 ปี รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาโดยคณะรัฐมนตรีมีมติในห้วงเวลา    ต่าง ๆ รับรองสถานะเป็นกลุ่ม ๆ ไป และกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดสถานะแต่ละกลุ่มภายใต้กฎหมายเกี่ยวข้องกับสัญชาติ และกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไป และยังมีบางช่วงได้มีมติครม. 7 ธ.ค. 53 ได้ยกเลิกมติครม. 17 มติ และได้ระงับการรับคำร้องการกำหนดสถานะรวม 13 กลุ่ม ให้รอกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ แล้วได้มีมติ ครม. 24 เม.ย.55 ได้อนุมัติและเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ จากการศึกษาดูแล้วเห็นว่ากระบวนการการจัดทำยุทธศาสตร์และการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องและผู้ประสบปัญหาและเตรียมประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสถานะจะมีปัญหาต่อการปฏิบัติแล้วนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดเวทีสร้างความเข้าใจและเสนอแนวทางกับรัฐบาลที่จะได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

ประเด็น/เนื้อหา
   1. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล (มติครม. 18 ม.ค.48)
   2. ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ (มติครม. 24 เม.ย.55)
   3. ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ
   4. พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.2551 /พ.ศ.2555
   5. พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2551
   6. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522
   7. พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
   8. มติครม. 7 ธ.ค.53
9. ฯลฯ

สถานที่ โรงเเรมพงค์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันเวลา 16-18 ธันวาคม 2555

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ