คนทวายประกาศค้าน ‘อีเอสไอเอ’ ทุกโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ชี้ไม่เคารพต่อสิทธิ-วิถีชีวิต

คนทวายประกาศค้าน ‘อีเอสไอเอ’ ทุกโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ชี้ไม่เคารพต่อสิทธิ-วิถีชีวิต

5 ธ.ค. 2558 สมาคมพัฒนาทวาย (Dawei Development Association) เผยแพร่จดหมาย โดยมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า ระบุว่าชาวบ้านจากหมู่บ้านกาโลนท่า (Kalonetar) เมืองทวายประเทศพม่าประท้วงไม่ยอมรับการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental & Social Impact Assessment: ESIA) ของทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการสร้างถนนที่จัดทำโดยบริษัทของไทย

20150512210926.jpg
ภาพ: การรณรงค์ “ไม่เอาเขื่อน” และ “ไม่โยกย้าย” เพื่อแสดงท่าทีต่อบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ของชาวบ้านกาโลนท่า เมื่อปี 2555

 

20150512210934.jpg
ภาพ: ที่ตั้งของโครงการเขื่อนที่จะต้องอพยพชาวบ้านกาโลนท่าออกจากพื้นที่กว่า 1,000 คน 

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558 ชาวบ้านจากหมู่บ้านกาโลนท่าซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อนเพื่อนำน้ำไปใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย อันเป็นโครงการที่ริเริ่มโดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ ปี 2551 เผยแพร่จดหมาย เรื่อง ไม่ยอมรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการถนน ถึง ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

โดยในวันเดียวกันนั้น ทาง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำการศึกษาประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายได้เข้าไปขอจัดประชุมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบดังกล่าว 

เนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าโครงการทำผิดหลักการมาตั้งแต่เริ่มต้น เพราะมีการดำเนินการก่อสร้างมากมายเกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนหน้านั้นมานานแล้ว โดยไม่เคยรับฟังเสียงประชาชน และพวกเขาต้องสูญเสียวิถีชีวิต ที่ดินทำกิน และทรัพยากรที่พวกเขาพึ่งพาไปมากมาย 

การไม่คำนึงถึงและไม่เคารพในสิทธิของชาวบ้านเป็นผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงต่างๆ มากมาย และไม่เคยได้รับการตอบสนองเมื่อเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ชาวบ้านในหลายพื้นที่ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายจึงออกจดหมายเปิดผนึก ประกาศไม่ยอมรับการดำเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลโครงการที่ได้ละเมิดสิทธิต่างๆ ของชาวบ้าน พร้อมทั้งประกาศว่าจะไม่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นโครงการส่วนใดของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายด้วย 

อนึ่ง ชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก็จะยื่นจดหมายไม่ยอมรับนี้ด้วยเช่นกัน 

จดหมาย ของชาวบ้านจากหมู่บ้านกาโลนท่า ระบุรายละเอียด ดังนี้

 

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่ 3 ธันวาคม 2558

เรียน ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย
เรื่อง ไม่ยอมรับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมของทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการถนน

ตั้งแต่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเริ่มต้นในปี 2551 โครงการทวายไม่เคยมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบใดๆ รัฐบาลพม่าและรัฐบาลไทย รวมถึงผู้พัฒนาโครงการไม่เคยให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของชนพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ และยังล้มเหลวที่จะสร้างพื้นที่ให้กับชาวบ้านในการเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ความล้มเหลวเหล่านี้ได้นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องยังได้ก่อให้เกิดความสูญเสียกับวิถีชีวิตชุมชน และที่ดินทำกิน ไร่สวน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนก็ถูกทำลายไปอย่างนับไม่ถ้วน
 
พวกเรา ชาวบ้านจากชุมชนดั้งเดิมที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ขอเรียกร้องให้ผู้พัฒนาโครงการ คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และรัฐบาลพม่า รัฐบาลไทย ปกป้อง และเคารพต่อสิทธิและวิถีชีวิต และเพื่อการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและความมั่นคง รวมถึงเคารพต่อสิทธิตามหลักการของความยินยอมอันต้องเป็นไปอย่างอิสระ ได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้าและเพียงพอ (Free, Prior and Informed Consent) ของพวกเรา

เนื่องจากความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาที่มิได้ให้ความสำคัญกับเราในกระบวนการตัดสินใจ พวกเราจึงไม่มีความไว้ใจว่า “โครงการพัฒนา” ที่ท่านกล่าวอ้าง จะนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงในชุมชนของเราได้ เพราะข้อร้องทุกข์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งถึง บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ก็ไม่เคยได้รับการตอบสนองใดๆ

เราเชื่อว่า การก่อสร้างมากมายเกินไปได้เกิดขึ้นแล้ว และเกิดก่อนที่ชุมชนต่างๆ จะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ ในกระบวนการตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น เราไม่เคยมีส่วนร่วมใดๆ เลยในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการสร้างถนนตัดผ่านพรมแดน การสร้างท่าเรือเพื่อการเข้าถึง หรืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก การประเมินผลกระทบต่างๆ ของโครงการเหล่านี้ควรจะกระทำก่อนที่โครงการจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ความล้มเหลวที่มิได้รับฟังเสียงชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการได้ทำให้พวกเราเชื่อว่า บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ไม่ได้เห็นคุณค่าความสำคัญของสิทธิและความคิดเห็นของพวกเรา และการที่มาดำเนินการปรึกษาหารือในขณะที่กำลังต้องการทำอยู่นี้ ก็เป็นไปเพียงเพื่อให้เห็นว่าได้ทำตามกระบวนการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศพม่าเท่านั้นเอง

พวกเราเชื่อว่า พวกเรามีสิทธิที่จะกำหนดอนาคตที่ยั่งยืนของเรา บนผืนแผ่นดินดั้งเดิมของพวกเรา พวกเราชาวบ้านกาโลนท่าจะไม่ย้ายออกจากพื้นที่ดั้งเดิมของเรา และเราจะไม่ยอมรับโครงการใดๆ ที่ไม่เคารพในหลักการของความยินยอมอันต้องเป็นไปอย่างอิสระ ได้รับรู้ข้อมูลล่วงหน้าและเพียงพอ (Free, Prior and Informed Consent) ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังกล่าว พวกเราจึงขอประกาศว่าพวกเราจะไม่สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายหรือโครงการถนนเชื่อมต่อของทวาย และด้วยเหตุนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ พวกเราจึงไม่มีความปรารถนาที่จะเข้าร่วมกับการปรึกษาหารือใดๆ เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมของคุณ 

ด้วยความเคารพ
ชาวบ้านกาโลนท่า

สำเนาถึง:
– นายเปรมชัย กรรณสูต, ประธานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด 
– นาย ฮัน เส่ง, ประธานคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
– รัฐบาลแคว้นตะนาวศรี
– สื่อมวลชน

 

ติดตามข้อมูล: สมาคมพัฒนาทวาย (Dawei Development Association)
www.ddamyanmar.com/
www.facebook.com/Dawei-Development-Association
www.facebook.com/DaweiWatchThailand

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ