พอช. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้กว่า 100 ครอบครัว

พอช. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้กว่า 100 ครอบครัว

การประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่าง พอช.กับหน่วยงานภาคีที่ ศอ.บต.จังหวัดยะลา  นำโดยนายกฤษดา  สมประสงค์ ผอ.พอช. (กลาง)  เมื่อ 16 มกราคม

ยะลา / ผอ.พอช. ‘กฤษดา  สมประสงค์’ นำทีมผู้บริหาร ผู้นำภาคประชาชน  จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนใต้  เช่น ศอ.บต. กอ.รมน.  พมจ. เพื่อร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัยประชาชนที่มีรายได้น้อยให้มีความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติ  นอกจากนี้ พอช.ได้ช่วยเหลือมอบงบสร้างบ้านเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัด ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาสกว่า 100 ครอบครัว

พอช. จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือพัฒนาที่อยู่อาศัยประชาชน

เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2567  เวลา 09.30 -12.00 น.    ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยให้มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย   นำโดยนายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่   ตัวแทนกรรมการบริหารสถาบันฯ ภาคประชาชน   หน่วยงานภาคีในพื้นที่  ผู้แทน กอ.รมน.  ศอ.บต.   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)  หน่วยงาน One Home ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้   เข้าร่วมประชุมกว่า   40 คน

6

วัตถุประสงค์การประชุม ในครั้งนี้ เพื่อ 1. สร้างความเข้าใจแนวทางและการสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  2. พัฒนางานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ในการสร้างโอกาสการทำงานร่วมกัน (ข้อมูล คนทำงาน งบประมาณ)  เพื่อสร้างความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยร่วมกัน  และ 3. หารือแนวทางการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่

ผลจากการประชุมครั้งนี้ทำให้ได้ข้อสรุปแนวทางการทำงานที่สำคัญร่วมกัน คือ  การบูรณาการความร่วมมือการทำงานในระดับจังหวัดร่วมกัน  เพื่อยกระดับและสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (ขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่  กอ.รมน. ศอ.บต. หน่วยงาน One Home จังหวัด และ พอช.)  โดยเริ่มจากการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัด  ยกระดับการจัดทำแผนการทำงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรมในระดับต่อไป

5
ส่วนหนึ่งของผู้แทนหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมประชุม

มอบงบช่วยเหลือภัยน้ำท่วมกว่า 100 ครอบครัว   

จากนั้นในช่วงบ่ายวันเดียวกัน (16 มกราคม) ที่มัสยิดตักวาละแอ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ นำโดยนายกฤษดา  สมประสงค์  ผู้อำนวยการสถาบันฯ  ร่วมกับเทศบาลตำบลบาลอ  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยะลา หน่วยงานภาคีในพื้นที่ จัดพิธีมอบงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเหตุภัยพิบัติและบูรณาการความร่วมมือการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา  โดยมีนายโอฬาร  บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา   เป็นประธานในพิธี

4
นายกฤษดา ผอ.พอช. (ที่ 4 จากซ้าย) มอบงบประมาณช่วยน้ำท่วม

กิจกรรมสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย  เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางบูรณาการความร่วมมือการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีตัวแทนหน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยน คือ 1.ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  2.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา 3.นายอำเภอรามัน 4.นายกเทศมนตรีตำบลบาลอ 5.ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเบตง 6.ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน ดำเนินรายการ โดยนายธนภณ เมืองเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ

การเสวนาดังกล่าวได้ข้อสรุปว่า  ตัวแทนหน่วยงาน ท้องที่ ท้องถิ่น ต่างให้ความสำคัญในการเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกัน  การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะสำเร็จได้ เพราะความร่วมมือของทุกฝ่าย จากทุกภาคส่วน  การประสานงานช่วยเหลือ  ให้ข้อมูลร่วม วางแผนการแก้ไขปัญหา ตลอดจนบูรณาการงบประมาณในแต่ละฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน  หนุนเสริมส่วนที่ขาด เติมเต็มการทำงานร่วมกัน แต่ทั้งนี้จะสำเร็จได้นอกจากหน่วยงานหลายฝ่ายจะต้องร่วมมือกันแล้ว  ผู้ประสบภัยเองก็ต้องเป็นกำลังหลักในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

3

นายโอฬาร  บิลสัน ปลัดจังหวัดยะลา  ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ และเป็นประธานมอบงบประมาณสนับสนุนการซ่อมสร้างบ้านจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ให้แก่ผู้ประสบภัยในอำเภอรามัน รวม  5  ตำบล จำนวน 33  ครัวเรือนๆ ละ 18,000 บาท   รวม  594,000  บาท

ทั้งนี้เหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา  ถือว่าเป็นภัยจากน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี  มีผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  รวม 25 อำเภอ 142 ตำบล 806 หมู่บ้าน รวม  93,220 ครัวเรือน

ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือเพื่อซ่อมสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กรณีบ้านพังทั้งหลัง (รอบที่1) จำนวนทั้งสิ้น  98  หลังคาเรือน งบประมาณรวม 1,764,000 บาท  โดยมีแนวทางสำคัญในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ เพื่อบูรณาการงบประมาณการสนับสนุนเพื่อซ่อมสร้างบ้าน  และส่งต่อข้อมูลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

2

1
เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคใต้เปิดรับธารน้ำใจช่วยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดน

เรื่องและภาพ : สำนักงานภาคใต้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ