แถลงการณ์ “เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา”

แถลงการณ์ “เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา”

แถลงการณ์เครือข่าย “2 เอา 2 ไม่เอา” คัดค้านรัฐประหาร คัดค้านความรุนแรงทุกรูปแบบ เคารพการใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตย

ท่ามกลางภาวะวิกฤตการเมืองที่มีแนวโน้มจะนำไปสู่ความรุนแรงระหว่างกลุ่มต่างๆ และการรัฐประหาร รวมทั้งทำลายโอกาสในการปฏิรูปประเทศบนวิถีทางประชาธิปไตย พวกเรา “เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กรและบุคคลต่างๆ วิตกกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ จึงมีจุดยืนและข้อคิดเห็นต่อประชาชนทุกฝ่ายดังต่อไปนี้

 1. คัดค้านการรัฐประหาร : พวกเราคัดค้านความพยายามแก้ไขวิกฤตการเมืองด้วยวิถีทางนอกระบบ การรัฐประหารไม่สามารถยุติความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มการเมืองและประชาชนฝ่ายต่างๆได้ และจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงระหว่างผู้ก่อการรัฐประหารกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง จนนำไปสู่สงครามกลางเมืองและโศกนาฏกรรมที่มิอาจเยียวยา
 2. คัดค้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ : พวกเราคัดค้านการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะมาจากประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เราขอยืนยันว่าสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและจัดกิจกรรมทางการเมืองโดยสันติ เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ที่ไม่ควรคุกคามด้วยความรุนแรงและบรรยากาศแห่งความหวาดกลัว นอกจากนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อรักษากฎหมายและความสงบสุขของสังคม จะต้องเป็นหลักสากล ไม่กระทำเกินกว่าเหตุ และระมัดระวังอย่างถึงที่สุดไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิตของประชาชน
 3. เคารพการใช้สิทธิการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ : การเลือกตั้งเป็นสิทธิทางการเมืองของประชาชนทุกคน ที่ไม่มีใครหรือกลุ่มใดสามารถละเมิดได้ และต้องดำเนินไปตามกรอบรัฐธรรมนูญและวิถีทางประชาธิปไตย ทั้งนี้ควรทำให้การเลือกตั้งเป็นกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ
 4. สนับสนุนการปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตย : ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปฏิรูปที่ประชาชนทุกภาคมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที ควบคู่ไปกับการเลือกตั้ง การปฏิรูปโดยมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้กับคนบางกลุ่มไม่สามารถเป็นหลักประกันว่าจะทำให้ระบบการเมืองตอบสนองประชาชน ลดความเลื่อมล้ำ และแก้ปัญหาคอรัปชั่นได้อย่างแท้จริง การปฏิรูปจึงต้องอยู่บทวิถีทางประชาธิปไตย เช่น ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาการทำประชามติ รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ กดดัน รัฐบาลจากการเลือกตั้งโดยภาคประชาสังคม เป็นต้น

พวกเราเห็นว่าพรรคการเมืองทุกพรรคต้องแสดงเจตจำนงและให้สัญญาประชาคมที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปอย่างจริงจัง โดยไม่กีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เคารพในความแตกต่างหลากหลาย สร้างกลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วม มีกลไกตรวจสอบติดตาม เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างฝ่ายการเมืองกับประชาชน และลดเงื่อนไขที่จะนำสังคมไปสู่ภาวะเผด็จการเสียงข้างมากและเผด็จการเสียงข้างน้อย

ทั้งนี้เครือข่ายฯ จะดำเนินการจัดเวทีพลเมืองปฏิรูปประเทศไทย (Civic Reform Forum) เพื่อสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ประชาชนมีส่วนร่วมต่อไป

สุดท้าย “เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา” เชื่อมั่นว่าสังคมไทยสามารถก้าวข้ามและออกจากวิกฤตครั้งนี้โดยไม่ต้องนองเลือด หากประชาชนและกลุ่มการเมืองทุกฝ่ายเคารพและยอมรับกติกาพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ตระหนักว่าเราต้องอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเห็นต่างเพราะทุกคนมีความเสมอภาคกันในฐานะเจ้าของประเทศ และมีสิทธิเท่าเทียมในการร่วมกันปฏิรูปสังคมไทย

รายชื่อองค์กรและบุคคล ผู้สนับสนุนแนวทางของเครือข่าย “2 เอา 2 ไม่เอา”

องค์กร

 1. สมัชชาป้องประชาธิปไตย (สปป.)
 2. สมัชชาคนจน
 3. ศูนย์เฝ้าระวังภาคใต้  (DEEP south watch)
 4. เวทีเสวนาประชาธิปไตยภาคใต้
 5. มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
 6. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 7. มวลมหาประชาคุย
 8. เครือข่ายสลัมสี่ภาค 
 9. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  (P-move)
 10. กลุ่มโลกสวย  ปฏิรูปการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยด้วยสันติวิธีและเครือข่ายภาคประชาสังคม

บุคคล

 1. กฤตยา อาชวนิจกุล / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. กฤษกร ศิลารักษ์ / P-move
 3. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล / กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายภาคประชาสังคม
 4. กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธย / กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายภาคประชาสังคม
 5. เกษม เพ็ญภินันท์ / คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. เกษียร เดชะพีระ / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. คำรณ ชูเดชา / กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายภาคประชาสังคม
 8. จอน อิ้งภากรณ์ / โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน
 9. จักรชัย โฉมทองดี / กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายภาคประชาสังคม
 10. จะเด็จ เชาวน์วิไล / กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายภาคประชาสังคม
 11. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 12. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
 13. ชูวิทย์ จันทรส / กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายภาคประชาสังคม
 14. ไชยันต์ รัชชกูล / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 15. ชำนาญ จันทรืเรือง / มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 16. ซากีย์ จันทร์เรือง / สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 17. เดชรัต สุขกำเนิน / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 18. ตะวัน มานะกุล  / เครือข่าย 2 เอา 2 ไม่เอา
 19. ธร ปีดิดล / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 20. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ / วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 21. นิพนธ์ พัวพงศกร / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 22. นิธิ เอียวศรีวงศ์
 23. บรรยง พงษ์พานิช
 24. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ / คณะรัฐศาสตร์ มหาลัยรามคำแหง
 25. บารมี ชัยรัตน์ / สมัชชาคนจน
 26. ปกป้อง จันวิทย์ / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 27. ประจักษ์ ก้องกีรติ / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 28. ประภาส ปิ่นตบแต่ง / คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 29. ปัทมาวดี ซูซูกิโพชนุกูล / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 30. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 31. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
 32. ฝ้ายคำ หาญณรงค์ / กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายภาคประชาสังคม
 33. พวงทอง ภวัครพันธุ์ / คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 34. พระไพศาล วิศาโล
 35. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ / คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 36. มูฮัลหมัดอิลยาส หญ้าปรัง / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 37. ยศ สันตสมบัติ / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาบาลัยเชียงใหม่
 38. ยุกติ มุกตาวิจิตร / คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 39. วรรฌวิภางค์ มานะโชติพงษ์ / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 40. วสันต์ ปัญญาแก้ว / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 41. วัฒนา สุกัณศึก / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 42. วันรัก สุวรรณวัฒนา / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 43. วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ / กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายภาคประชาสังคม
 44. วิโรจน์ ณ ระนอง / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 45. วิโรจน์ อาลี / คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 46. วีรพงษ์ เกรียงสินยศ / กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายภาคประชาสังคม
 47. เวียงรัฐ เนติโพธิ์ / คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 48. ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี / ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
 49. สมชัย จิตสุชน / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 50. สมชัย ภัทรธนานันท์ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 51. สมชาย ปรีชาศิลปกุล / มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 52. สมบัติ บุญงานอนงค์
 53. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ / มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 54. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ / สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย
 55. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี / คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 56. สกุณี อาชาวนันทกุล / ป่าสาละ
 57. สามารถ สภวี / กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายภาคประชาสังคม
 58. สายชล สัตยานุรักษ์ / มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
 59. สารี อ๋องสมหวัง / กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายภาคประชาสังคม
 60. สุภา ใยเมือง / กลุ่มโลกสวยเพื่อการปฏิรูปและเครือข่ายภาคประชาสังคม
 61. สุริชัย หวันแก้ว / ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 62. เสกสรรค์ ประเสริญกุล
 63. อนุสรณ์ อุณโณ / คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 64. อภิชาต สถิตนิรามัย / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 65. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์   มหาลัยเที่ยงคืน
 66. อังคณา นีละไพจิต / มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
 67. อัมมาร สยามวาลา / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 68. อานันท์ กาญจนพันธุ์ / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ