เตรียมยกระดับถาวรด่านชายแดนไทย-ลาว ที่ บ.ฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

เตรียมยกระดับถาวรด่านชายแดนไทย-ลาว ที่ บ.ฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

ด่านชายแดนด้านบ้านฮวก อำเภอภูซาง ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา-จุน-เชียงคำ-ภูซาง บ้านฮวกเป็นประตูเข้าสู่แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ก่อนเข้าไปสู่หลวงพระบาง การเดินทางมายังบ้านฮวก ท่านได้สัมผัสถึงเสน่ห์ความงามของธรรมชาติที่ยังคงมีความงดงาม สองข้าง บ้านฮวกยังมีมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอยู่หลายร้านให้ผู้มาเยือนได้แวะเลือกซื้อหา จากหมู่บ้านขับรถไปอีกประมาณสองกิโลเมตรก็จะถึงช่องทางกิ่วหกซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่างประเทศไทยกับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

และในทุกปีในช่วงเทศการปีใหม่จะมีการจัดงานตักบาตรสองแผ่นดินขึ้นซึ่งในปีนี้ งานตักบาตรสองแผ่นดิน ปลายเดือนธันวาคม อำเภอภูซาง ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอภูซาง ณ จุดรอยต่อชายแดนไทย – ลาว บริเวณกิ่วหก บ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นการสืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงคู่พุทธศาสนาและสังคมตลอดไป ตอลดจนเสริมสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนของจังหวัดพะเยาและเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ

ที่น่าสนใจอีกประการ ที่นี่ทุก ๆ วันที่ 10 และ วันที่ 30 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-09.00 น.ก็จะมีกิจกรรม “ตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว”เพื่อเป็นการทำมาค้าขาย และแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นบ้าน ระหว่างพี่น้องชาวลาว และพี่น้องชาวไทย ตามแนวชายแดน ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มาเยือนจังหวัดพะเยาอีกด้วย

และห่างจากที่บ้านฮวกกลับออกไปยังอำเภอเชียงคำ ประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะผ่าน “น้ำตกภูซาง” ซึ่งโงดังและเป็นที่รู้จัก เพราะเป็นน้ำตกอุ่นอุณหภูมิ 35 องศา มีแห่งเดียวในประเทศอีกด้วย มีธรรมชาติสวยงาม สามารถเดินป่าขึ้นไปชมบ่อน้ำร้อนต้นกำเนินดของน้ำตกภูซาง และสามารถเยี่ยมชมสินค้า OTOP ของอำเภอภูซางที่เครือข่าย OTOP ได้ร่วมใจกันมานำเสนอสินค้า OTOP ของดีอำเภอภูซางไว้ที่นี่อีกด้วย…

ใกล้พร้อมแล้ว..!! .ด่านบ้านฮวกที่จะพัฒนาและยกระดับเป็นด่านถาวร….
จากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555

เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประสานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเร่งรัดจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวร จึงเป็นที่มาของนโยบายการเร่งรัดการยกระดับด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

ด่านชายแดนด้านบ้านฮวก อำเภอภูซาง ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา-จุน-เชียงคำ-ภูซาง บ้านฮวกเป็นประตูเข้าสู่แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ก่อนเข้าไปสู่หลวงพระบาง การเดินทางมายังบ้านฮวก ท่านได้สัมผัสถึงเสน่ห์ความงามของธรรมชาติที่ยังคงมีความงดงาม สองข้าง บ้านฮวกยังมีมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอยู่หลายร้านให้ผู้มาเยือนได้แวะเลือกซื้อหา จากหมู่บ้านขับรถไปอีกประมาณสองกิโลเมตรก็จะถึงช่องทางกิ่วหกซึ่งเป็นช่องทางติดต่อระหว่างประเทศไทยกับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

และในทุกปีในช่วงเทศการปีใหม่จะมีการจัดงานตักบาตรสองแผ่นดินขึ้นซึ่งในปีนี้ งานตักบาตรสองแผ่นดิน ปลายเดือนธันวาคม อำเภอภูซาง ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอภูซาง ณ จุดรอยต่อชายแดนไทย – ลาว บริเวณกิ่วหก บ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นการสืบสานและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงคู่พุทธศาสนาและสังคมตลอดไป

ตอลดจนเสริมสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนของจังหวัดพะเยาและเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ

ที่น่าสนใจอีกประการ ที่นี่ทุก ๆ วันที่ 10 และ วันที่ 30 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-09.00 น.ก็จะมีกิจกรรม “ตลาดนัดชายแดนไทย-ลาว”เพื่อเป็นการทำมาค้าขาย และแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นบ้าน ระหว่างพี่น้องชาวลาว และพี่น้องชาวไทย ตามแนวชายแดน ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มาเยือนจังหวัดพะเยาอีกด้วย

และห่างจากที่บ้านฮวกกลับออกไปยังอำเภอเชียงคำ ประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะผ่าน “น้ำตกภูซาง” ซึ่งโงดังและเป็นที่รู้จัก เพราะเป็นน้ำตกอุ่นอุณหภูมิ 35 องศา มีแห่งเดียวในประเทศอีกด้วย มีธรรมชาติสวยงาม สามารถเดินป่าขึ้นไปชมบ่อน้ำร้อนต้นกำเนินดของน้ำตกภูซาง และสามารถเยี่ยมชมสินค้า OTOP ของอำเภอภูซางที่เครือข่าย OTOP ได้ร่วมใจกันมานำเสนอสินค้า OTOP ของดีอำเภอภูซางไว้ที่นี่อีกด้วย…

ใกล้พร้อมแล้ว..!! .ด่านบ้านฮวกที่จะพัฒนาและยกระดับเป็นด่านถาวร….
จากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2555 
เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เนื่องจากได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประสานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเร่งรัดจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการเปิดจุดผ่านแดนถาวรระหว่างกัน และมอบหมายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นจุดผ่านแดนถาวร

จึงเป็นที่มาของนโยบายการเร่งรัดการยกระดับด่านชายแดนบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานรับชผิดชอบโครงการ

“พะเยา” เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รวมระยะทางแนวชายแดนติดต่อทั้งสิ้นประมาณ 36 กม. โดยมีพื้นที่ติดกับ อ.เชียงคำ 16 กม. อำเภอภูซาง 20 กม. สภาพพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีช่องทางธรรมชาติที่เหมาะสมกับการค้าชายแดนซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนทั้งสองประเทศใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้า-ออก คือ “กิ่วหก” บริเวณบ้านฮวก หมู่ที่ 3 ต.ภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง จ.พะเยา

เมื่อปี 2537 ได้มีการเปิดจุดผ่อนปรนชายแดนที่กิ่วหก บ้านฮวก เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้ติดต่อสื่อสารทำการค้าต่อกันและได้มีการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิทัศน์ในเวลาต่อมา บ้านฮวก คือ จุดทำการค้าชายแดนในขณะนั้น และเป็นเพียงจุดผ่อนปรนยังไม่ถือเป็นด่านถาวร

จุดผ่อนปรมบ้านฮวก เป็นจุดการค้าชายแดนที่สำคัญ แต่เนื่องจากเป็นจุดผ่อนปรมจึงไม่สามารถดำเนินการทางศุลกากรและการค้า การลงทุนระหว่างประเทศได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากเป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราว ทำให้สินค้าต่าง ๆ ถูกจำกัดปริมาณการเข้า-ออกพื้นที่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อการเข้าออก 1 ครั้ง ในขณะที่ปริมาณความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้า และกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความต้องการสูงขึ้น

จึงมีการยยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกให้สามารถดำเนินการเข้า-ออก และแลกเปลี่ยนสินค้า ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น และก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรให้มีความคลิองตัวในการบริการ CIQ ในฐานะด่านชายแดนถาวร

อย่างไรก็ดี เมื่อโครงการแล้วเสร็จทั้งสองประเทศจะได้ประโยชน์ คือ….

1.จะทำให้การเดินทางจากภาคเหนือตอนบนของไทยไปยังเมืองหลวงพระบางมีความรวดเร็วและประหยัดเวลาการเดินทางมากขึ้น และสามารถเดินทางต่อไปยังประเทศจีน(คุนหมิง) และประเทศเวียดนาม (เดียนเบียนฟู) ต่อไปได้โดยใช้ถนนหมายเลข 3 และหมายเลข 4

2. สนับสนุนให้การค้าชายแดนของไทยที่บริเวณบ้านฮวก อ.ภูซาง จ.พะเยา และบ้านปางมอญ สปป.ลาว มีการขยายตัวมากขึ้น รวมถึงการลงทุน และการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง

และ3.จะทำให้การเดินทางและขนส่งจากประเทศไทยเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ของ สปป.ลาว ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ

ว่ากันว่า หากการดำเนินการเปิดด่านถาวรแล้วเสร็จมูลค่าการค้าการลงทุนจะเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2555 มีมูลค่าการค้ารวม 183 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวสูงที่สุดในรอบ 10 ปี เป็นผลจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และความตื่นตัวในการยกระดับด่าน ปี 2556 มูลค่าการค้ารวม กว่า 300 ล้านบาท โดยมีความเชื่อว่าในอนาคต จะเติบโตขึ้นอีกกว่าเท่าตัว..

ห่างออกไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงด่านบ้านปางมอญ แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ซึ่งก็ได้มีการเตรียมพร้อมที่จะเปิดเป็นด่านสากล ซึ่งจณะนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เสร็จเแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็น คาดว่าจะสามารถเปิดเป็นด่านสากลได้ ประมาณ เดือน เมษายน 2560 นี้..

ในส่วนของฝั่งไทย..ก็กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหา การขออนุมัติใช้พื้นที่ในส่วนของการดำเนินการก่อสร้างที่อยู่ในเขตป่าสงวน ซึ่งเป็นสาเหตุของความล่าช้าในการดำเนินการยกระดับเป็นด่านถาวร คาดว่าจะไม่สามารถเปิดเป็นด่านถาวร พร้อม ๆ กับการเปิดด่านสากล ที่ด่านปางมอญ ของ สปป.ลาวได้ทันอย่างแน่นอน

ขอขอบคุณนายอนุศาสตร์ สุริยา กำนันตำบลภูซาง ที่ให้ข้อมูลบางส่วน และที่อำนวยความสะดวก และนำเยี่ยมชมด่านชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวกในครั้งนี้..

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ