ประสบการณ์การศึกษาดูงาน “ThaiPBS” ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ประสบการณ์การศึกษาดูงาน “ThaiPBS” ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมชมการออกอากาศรายการสถานีประชาชน

วันที่ 12 มกราคม 2566 นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 3 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย Thai PBS ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อดูการทำงานของสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

ภาพการอบรมในช่วงเช้า

ในช่วงเช้ามีการเข้าอบรมทำความรู้จักกับสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และมีการให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ สื่อสาธารณะ ทำทำไม เกิดมาเพื่ออะไร / Future scenarios for the TV and video industry by 2030 / ทิศทางของอุตสาหกรรมสื่อในอีก 10 ปีข้างหน้า

จากการอบรมทำให้เราเข้าใจในเรื่องของการเป็นสื่อมากยิ่งขึ้น เพราะสื่อสาธารณะต้องเป็นไปเพื่อผลักดันวงการสื่อและเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า ไม่มีใครเป็นผู้เสพสื่ออย่างเดียว สื่อสาธารณะต้องเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้เสพ ผู้กระจาก และผู้ให้คุณค่าด้วย

อีกทั้งยังได้ความรู้เกี่ยวกับการหาประเด็นข่าว การออกไปทำข่าว ว่าถ้าหากเราคิดประเด็นข่าวไม่ออก เราจะหาประเด็นข่าวได้จากไหน

ในปัจจุบันมีการลดการตำแหน่งหน้าที่ของคนในองค์กรสื่อและสื่อมวลชนเองเริ่มที่จะลดน้อยลงไปเนื่องด้วยทิศทางของสื่อในอนาคตที่ต้องปรับตัวตามยุคและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากนั้นไปมีการ Workshop การคิดนโยบายแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำหนดให้ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านระบบการศึกษา เศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การจัดการทรัพยากรร่วม สังคมสูงวัย และความขัดแย้ง เพื่อให้นิสิตได้ลองหาปัญหาที่พบเจอ มาคิดหานโยบายในการหาทางออกของปัญหานั้นๆ

เวลา 13.30 น. นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ได้มีโอกาศร่วมพูดคุยในรายการ “คุณเล่า เราขยาย” เกี่ยวกับบทบาทของนักข่าวพลเมือง และสื่อท้องถิ่นที่ทำงานอยู่คู่กับประเด็นทางสังคมในท้องถิ่น

จากนั้นได้เข้าร่วมรับชมการออกอากาศสด รายการสถานีประชาชน และยังได้ร่วมพูดคุยถึงเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลังจากรับชมการออกอากาศ ทางทีมงาน ThaiPBS ได้พาเยี่ยมชมกระบวนการทำงานเบื้องหลังการออกอากาศห้อง MCR และขั้นตอนการทำงานกว่าจะเป็น 1 รายการ

จากการเข้าศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับความรู้จากผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ และได้เห็นถึงกระบวนการในการทำงานของการผลิตรายการ ซึ่งทำให้นิสิตสามารถเปรียบเทียบกับกระบวนการทำงานภายในรั้วมหาวิทยาลัยได้ และทำให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาดูงานนำมาปรับใช้ในการเรียนและนำไปใช้ในอนาคตกับการทำงานได้

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ