ฟังเสียงประเทศไทย : อนาคตคนชุมชนและคลองแม่ข่า

ฟังเสียงประเทศไทย : อนาคตคนชุมชนและคลองแม่ข่า

ถ้าให้นึกถึง “เชียงใหม่” หมุดหมายปลายทางของใครหลายคน ภาพหน้าบ้านที่เห็นอาจจะเต็มไปด้วยความสวยงาม ที่โดดเด่นทั้งประเพณี วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนที่เป็นมิตร และสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนับไม่ถ้วน แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าในรั้วบ้านของชาวเชียงใหม่ มีปัญหาหนึ่งที่คนในพื้นที่เผชิญมายาวนานหลายสิบปี

ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียของ ‘คลองแม่ข่า’ คลองคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ คลองแม่ข่าลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิงตามธรรมชาติ ที่ในอดีตเคยเปล่งประกายด้วยความใสสะอาด เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำ หากินด้วยการจับกุ้ง หอย ปลา ปูในคลอง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมืองขยายตัว สวนทางกับคลองที่เคยเป็นชีวิตวิถีของคนริมน้ำก็ค่อยหายไป สภาพเสื่อมโทรมลง จากที่เคยเป็นบ้านของสัตว์น้อยใหญ่ ก็กลายเป็นที่อยู่ของขยะและสิ่งเน่าเสียอื่น ๆ แทน  

ขณะที่หลายฝ่ายร่วมถึงชาวบ้านริมคลองพยายามช่วยกันฟื้นคลองสายนี้ ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งบนรอยต่อมีรอยแผลอยู่และแผลนี้ยังต้องการการรักษาต่อ แต่โจทย์หลักคือการจัดการร่วมกับชุมชน ทั้งบ้านเรือนที่อยู่อย่างหนาแน่น และรวมถึงผู้คน วิถีชีวิต จะสามารถร่วมออกแบบชุมชนของตัวเองได้อย่างไร

ในวันนี้ที่ยังคงเผชิญกับปัญหาที่สะสมอยู่ คลองแม่ข่าวันนี้ หลายคนคงได้เห็นภาพคลองแม่ข่าจากสื่อต่าง ๆ กับการพลิกโฉมพื้นที่ดูสะอาดเป็นระเบียบ นำเสนอผ่านภาพถ่ายวิวทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไป หลังจากที่มีการพลิกโฉมภูมิทัศน์ หรือการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงใหม่ มุมหนึ่งคือความสวยงามและความก้าวหน้าของการฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต แต่อีกด้านก็มีความห่วงใยเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และคนริมคลอง  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นคลองสายนี้ ทั้งเรื่องการจัดการน้ำ สภาพนิเวศธรรมชาติของคลองที่การออกแบบแบบนี้ในระยะยาวจะดูแลอย่างไร และคนในพื้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วม กับการออกแบบนี้อย่างไร

วันนี้ที่ รายการ #ฟังเสียงประเทศไทย เดินทางมายังตอนที่ 5 ครั้งนี้ทีมงาน ชวนอยากพาคุยกับคนในพื้นที่ เราอาจไม่พบคำตอบหากไม่ได้เข้าไปคุยกับคนในพื้นที่ ชวนไปดูเรื่องราวคลองแม่ข่าผ่าน อดีต ปัจจุบันและร่วมมองอนาคตร่วมกันว่าคลองแม่ข่า และคนริมคลองในพื้นที่อยากให้พัฒนาไปในทิศทางใด ?

แม่ข่า ไม่ใช่แค่ลำน้ำ แต่คือผู้คน

แผนที่มีชีวิต

สามารถคลิ๊กดูภาพและฟังเสียงเรื่องราวจากอดีตของคนริมคลอง

น้ำแม่ข่า หรือคลองแม่ข่า

 • น้ำแม่ข่าหรือคลองแม่ข่า 1ใน 7 ชัยมงคลในการตั้งเมืองเชียงใหม่ของพญาเม็งราย เพื่อเป็นหมุดหมายความเจริญรุ่งเรือง
 • ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ด้านทิศตะวันตก 4 ลำห้วย คือ ห้วยแม่หยวก ห้วยแม่ขัวมุง ห้วยช่างเคี่ยน และห้วยแก้ว ส่วนด้านทิศเหนือ คือ น้ำแม่สาและน้ำแม่ชะเยือง ซึ่งมีต้นน้ำอยู่บนดอยสูงในเขตอำเภอแม่ริม
 • ไหลคดเคี้ยวอ้อมเมืองไปมาจากเหนือลงใต้ ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอเมือง และอำเภอหางดง ระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร

ความสำคัญของน้ำแม่ข่าในอดีต

 • หน้าที่เป็นคูเมืองที่ช่วยปกป้องตัวเมืองเชียงใหม่
 • เป็นลำน้ำที่ช่วยในการระบายน้ำจากเขตตัวเมืองเชียงใหม่ลงไปยังแม่น้ำปิง
 • แหล่งน้ำใช้ทั้งเพื่อเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค
 • เส้นทางหลักในการสัญจรทางน้ำที่สำคัญ

ขอบเขตคลองแม่ข่า

 • ช่วงต้นน้ำอยู่ในพื้นที่เขตตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม ระยะทาง 8.2 กม.
  มีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ 6 ชุมชน
 • ช่วงกลางน้ำ อยู่ใน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด
   เริ่มตั้งแต่หมู่บ้านสุขิโต ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไปจนสุดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณถนนมหิดลก่อนถึงเขตเทศบาลตำบลป่าแดด มีระยะทาง10.2 กม. มีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ 26 ชุมชน
 • ช่วงปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่เขตเทศบาลตำบลป่าแดดไปจนถึงจุดที่น้ำแม่ข่าไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง มีระยะทาง 12 กม. มีชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ 11 ชุมชน

รวมมีชุมชนเกี่ยวข้องกับคลองแม่ข่า 43 ชุมชน

คนชุมชนริมคลองแม่ข่า

 • ชุมชนริมคลองแม่ข่ามีความหลากหลาย มีทั้งคนเมือง คนกลุ่มชาติพันธุ์ อาข่า ลีซู ล่าหู่ ไทใหญ่ และเมียนมา
 • ประชากรส่วนมากเป็นกลุ่มคนยากจน มีรายได้น้อย แต่ก็เป็นฟันเฟืองที่เคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ จากการเป็นแรงงาน ทำงานรับจ้าง ขายของที่ระลึก ขายของกิน ในย่านท่องเที่ยวไนท์บาซ่า ถนนคนเดิน

การพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า

 • พ.ศ. 2510 -2512 มีการตัดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ข้ามน้ำปิง พื้นที่หนองใหญ่ (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยงคลองแม่ข่า) เริ่มถูกถมและบางส่วนเป็นที่ดินของเอกชน
 • พ.ศ. 2525-2545 โครงการระบายน้ำเสีย โดยผันน้ำปิงเข้าคลองแม่ข่า
 • พ.ศ. 2546 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยริมคลอง โดยโครงการบ้านมั่นคง

การพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า

 • พ.ศ. 2551 โครงการคืนน้ำดีให้ลำคูไหว – คืนน้ำใสให้แม่ข่า เกิดเครือข่ายชุมชนรักษ์แม่ข่า (เครือข่ายชาวบ้าน 14 ชุมชน) กิจกรรมปรับขยับบ้านออกจากคลอง เก็บขยะ เท EM เพื่อปรับสภาพน้ำ และขุดลอกคูคลอง
 • พ.ศ. 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ มีการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ ได้เนินการเข้าตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่คลองแม่ข่าบางส่วน
 • แผนแม่บทคลองแม่ข่า พ.ศ.2561-2565 จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายสำคัญและเร่งด่วนสำหรับพื้นที่คลองแม่ข่า โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน

 • มีทั้งที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีฉโนดที่ดิน มีการเช่าที่ราชพัสดุ และบุกรุกแบบผิดกฎหมาย
 • มีการพยายามจัดการที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน โดยความร่วมมือกับพอช. พม. เพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนและชุมชนริมคลองแม่ข่า

 • ความปลอดภัย และความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย
 • ความไม่มั่นคงด้านรายได้
 • การสร้างบ้านเรือนและถนนปิดกั้นทางน้ำ ทับทางน้ำ มีการรุกล้ำพื้นที่ริมคลองแม่ข่า
 • ปัญหาคุณภาพน้ำ มีการทิ้งขยะ ทิ้งน้ำเสียลงลำคลอง วัชพืช น้ำเน่าเสีย
 • ขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาล้าน้ำจากชุมชนและผู้ประกอบการ

จุดแข็ง

 • ชัยมงคล ความเชื่อ ศรัทธา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของคนเชียงใหม่
 • สังคมให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาน้ำเน่าเสียของคลองแม่ข่า
 • มีแหล่งน้ำต้นทุนและปริมาณของน้ำต้นทุน  ที่ไหลมาจากที่ต่าง ๆ หลากหลายสาขา ระบบการไหลของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
 • มีสถาบันการศึกษาในพื้นที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
 • เป็นคลองหลักในการระบายน้ำออกจากเมือง
 • ความเข้มแข็งของภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาสังคมในพื้นที่ที่มีการทำงานแบบมีส่วนร่วม
 • มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

จุดอ่อน

 • คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม จากการทิ้งขยะ ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ
 • ไม่สามารถระบุขอบเขตพื้นที่ ที่ชัดเจนได้ ทำให้เป็นปัญหาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
 • การรุกล้ำ ปิดกั้นลำน้ำ ทั้งจากการขยายตัวของชุมชน การปลูกสิ่งก่อสร้าง ถนนหนทาง
 • จิตสำนึกและความตระหนักในการเป็นเจ้าของร่วมกันของชุมชน ประชาชน และผู้ประกอบการ
 • เป็นที่รองรับน้ำเสียจากชุนชน น้ำเสียขาดการบำบัดที่ดีจะไหลลงสู่คลองแม่ข่า ทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็น
 • การเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่งผลให้ขาดความต่อเนื่อง ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง ไม่มีความต่อเนื่องและไม่มีระบบงบประมาณ และแผนจัดการทั้งระบบ
 • การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดเท่าที่ควรส่งผลให้เกิดการลุกล้ำาลำน้ำและการทิ้งขยะ

โอกาส

 • นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายในการพัฒนาประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • กระแสการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
 • นโยบายการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0ส่งเสริมให้ นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อการสำรวจ พัฒนาและแก้ไขปัญหา
 • มีการกำหนดเป็นวาระของจังหวัด

อุปสรรค

 • ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติทั้งที่เกิดจาก มนุษย์และธรรมชาติโดยตรง
 • การอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้รับการดูแลรักษา ลำน้ำธรรมชาติจึงขาดหายและไม่มีน้ำไหลผ่าน
 • ข้อจำกัดด้านกฎหมาย

การพัฒนา คน-คลอง-เมือง จึงเป็นอะไรที่มากกว่า การเป็นแค่ที่มาท่องเที่ยวถ่ายรูป โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นฐานรากของอนาคต ทีมงานฟังเสียงประเทศไทยจึงชวนคนริมคลองแม่ข่า และตัวแทนคนเชียงใหม่ มาร่วมกันออกแบบมองไปข้างหน้า ถึงอนาคต คน ชุมชน และคลองแม่ข่า โดยมีตัวเลือกตั้งต้นในการคุยและชวนมองอนาคต จาก 3 ภาพนี้ โดยที่คุณผู้อ่าน สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกได้

A : น้ำคือชีวิต คืนความใสให้คลอง

 • จัดระเบียบผู้คนที่อาศัยริมคลองใหม่ โดยใช้ฐานข้อมูลและกฎหมายที่เข้มข้นผ่านการมีส่วนร่วม ผู้คนที่อาศัยริมคลองบางส่วนต้องย้ายออกไปที่ใหม่ตามที่รัฐจัดให้ตามความเหมาะสม บางส่วนได้รับความเดือนร้อนจากการต้องย้ายออกไปที่ใหม่  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจ แต่เกิดความเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ดั้งเดิม มีการส่งเสริมการปรับปรุงบ้านเรือน + เกิดพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง เป็นพื้นที่เปิดเพื่อการพัฒนาในอนาคตด้านต่าง ๆ โบราณสถานได้รับการปกป้อง มีระบบจัดการระบบน้ำเสีย และจัดระบบน้ำให้ไหลผ่านได้ตลอดทั้งปี

B : “คนในอยู่ได้ คนนอกมาดี” 

 • “บ้านไม่ใช่เป้าหมาย”  แต่บ้านคือเครื่องมือที่จะนำพาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยชุมชนและหน่วยงานรัฐร่วมกัน สร้างฐานการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้กับคนในพื้นที่ และคนทั่วไป  ด้วยการใช้เทคโนโลยีผ่านแพลตฟอร์มผ่านโซเซียลมีเดียและเว็บไซต์ หรือแฟนเพจ เพื่อระดมไอเดียและทุน ในมิติต่าง ๆ  เกิดการสร้างบ้านใหม่ที่เหมาะสม ชาวบ้านอยู่กันอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อนๆ  แต่ต้องคืนพื้นที่บางส่วน เพื่อการพัฒนาให้เกิดพื้นที่สาธารณะของชุมชน และเมือง โบราณสถานได้รับการปกป้อง  เกิดการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ที่เป็นดอกผลที่เกิดขึ้นจากการมีที่อยู่อาศัย นำไปสู่การสร้างอาชีพ คนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ เกิดการแบ่งปันระหว่างคนในกับคนนอกพื้นที่ แลกเปลี่ยนกันและสร้างธุรกิจร่วมในชุมชน เช่น การท่องเที่ยววิถีคนริมคลอง ซึ่งได้รับความสนใจและเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมือง 

C : คลองพื้นที่เพลิดเพลิน เป็นมิตรและมีชีวิตชีวา

 • ฟื้นคลอง คืนประวัติศาสตร์ มีการปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัย รื้อบ้านเดิม ที่ใช้พื้นที่ในแนวราบค่อนข้างมาก จัดการพื้นที่ให้เหมาะสม กับการอยู่อาศัย แต่ผู้อยู่อาศัยต้องร่วมลงทุนกับภาครัฐ และบริหารร่วมโดยรัฐท้องถิ่น   ชาวบ้านอยู่กันอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อนๆ มีพื้นที่สาธารณะกระจายในชุมชน 1 สวน  1ชุมชน เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์หมุนเวียน โบราณสถานได้รับการปกป้อง เชื่อมต่อรากเหง้าทางวัฒนธรรม ร่วมกันฟื้นเรื่องราวที่ทรงคุณค่า สร้างจุดขายสร้างอัตลักษณ์ โดยเฉพาะด้านการการท่องเที่ยว เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมือง มีจัดการน้ำเสียและน้ำต้นทุนตามธรรมชาติมาเติมเพื่อรักษาระดับน้ำให้เท่ากันได้ตลอดทั้งปี ริมคลองมีทางเท้าริมตลิ่ง เกิดเศรษฐกิจใหม่เป็นย่านการค้าสำคัญ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเพิ่มพูนขึ้นในอนาคตโดยการลงทุนร่วมและหว่างคนในชุมชนและคนนอกชุมชน

คุณผู้อ่านร่วมรับ “ฟัง” ด้วยหัวใจที่เปิดรับส่ง “เสียง”แลกเปลี่ยนกันด้วยข้อมูลที่รอบด้านเพื่อร่วมหาทางออกให้กับ “ประเทศไทย” กับรายการฟังเสียงประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565  เวลา 17.30 – 18.00 น. ทางไทยพีบีเอสหรือรับชมทีวีออนไลน์ทางwww.thaipbs.or.th/live และร่วมโหวตเลือกภาพความน่าจะเป็นได้

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ