ประมวลภาพ: เปิดเทอมหลังโควิด-19

ประมวลภาพ: เปิดเทอมหลังโควิด-19

วันนี้ (1 ก.ค. 2563) เปิดเรียนวันแรก ของการปรับเวลาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสอดรับกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย จากเดิมวันที่ 15 พ.ค. เป็นวันที่ 1 ก.ค. 2563

ผู้สื่อข่าวสำรวจบรรยากาศในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้มีการเตรียมพร้อมในการจัดระบบคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อทำความสะอาด และการเว้นระยะห่างในทุกกิจกรรม วันนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองทุกคน ขณะที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข และหน่วยงานต่าง ๆ มาดูแลและสังเกตการณ์ในการคัดกรองนักเรียนด้วย

ส่วนการเดินทาง โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี จึงมีนักเรียนและประชาชนทั่วไปใช้บริการโดยสารทางเรือจำนวนมาก ซึ่งก็ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการเปิด – ปิดภาคเรียน ไว้ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1/2563
เปิดเรียน 1ก.ค. -13 พ.ย. 2563
ปิดภาคเรียนที่ 1 จำนวน 17 วัน นับตั้งแต่ 14-30 พ.ย. 2563

ภาคเรียนที่ 2/2563
เปิดเรียน 1 ธ.ค. 2563-9 เม.ย. 2564
ปิดภาคเรียนที่ 2 จำนวน 37 วัน นับตั้งแต่ 10 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564

และวันเรียนที่ขาดหายไปให้สถานศึกษาสอนชดเชยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนครบตามหลักสูตร

author

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ