อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์ร่วม “อุบลราชธานี เมืองน่าอยู่ เพื่อสังคมสุขภาวะ แบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน”

อุบลฯ ประกาศเจตนารมณ์ร่วม “อุบลราชธานี เมืองน่าอยู่ เพื่อสังคมสุขภาวะ แบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน”

จังหวัดอุบลราชธานีประกาศเจตนารมณ์ร่วม “อุบลราชธานี เมืองน่าอยู่ เพื่อสังคมสุขภาวะ แบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน” บนเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด มุ่งขับเคลื่อน ต่อยอด และพัฒนามติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ 27 กันยายน 2566 สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2566 ในหัวข้อ “สานพลังเครือข่าย ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน” มีภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานราชการ อปท. หน่วยงานสาธารณสุข ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมเวที ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.นพ.สราวุฒิ  บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ได้เป็นประธานในการเปิดเวที พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ความท้าทายในการสานพลัง เพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะ ที่ดีในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน”

ในเวทีได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันระหว่างภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ในช่วงท้าย ได้ประกาศ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะดำเนินการสานพลังเครือข่าย ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ไปสู่ อุบลราชธานี เมืองน่าอยู่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน มี นพ.สุรพร ลอยหา ประธานสมัชาชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี นำกล่าว เจตนารมณ์

คำประกาศเจตนารมณ์ร่วม “อุบลราชธานี  เมืองน่าอยู่  เพื่อสังคมสุขภาวะ แบบมีส่วนร่วม  อย่างยั่งยืน

1. มุ่งขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเพื่อให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ การประสานและเชื่อมโยงการทำงานจากทุกภาคส่วนอย่างกัลยาณมิตร  และพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะที่เป็นประเด็นปัญหาด้านสุขภาพหรือสุขภาวะคนอุบลราชธานี หรือที่เรียกว่า “ขาขึ้น”ไปสู่การรับรองเป็นมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และประสาน ผลักดันให้ทุกหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดไปปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า “ขาเคลื่อน” ให้เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/จนถึงหมู่บ้าน  

2. มุ่งเสริมสร้างเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดให้เป็นพื้นที่กลาง พื้นที่ต้นแบบและเป็นฐานที่แข็งแรงของกระบวนการประชาธิปไตยทางตรง เชื่อมต่อและรองรับกระบวนการมีส่วนร่วมของสังคมจากฐานล่าง อย่างหลากหลาย และกว้างขวาง รองรับนโยบายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ และผลผลิตที่เป็นนโยบายสาธารณะ พัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นพลังสำคัญในการสานต่อกระบวนการและการปฏิรูประบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคมในอนาคต  

3. มุ่งขับเคลื่อน ต่อยอด และพัฒนามติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

– ร่วมกันดำเนินการแบบบูรณาการ จัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และขยายผลพื้นที่ปฏิบัติการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– ร่วมกันดำเนินการเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบจัดการสิ่งปฏิกูล ภายในท้องที่ของตนเองให้มีมาตรฐาน ด้วยการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกรองทุกอำเภอ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และให้ครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2575 รวมทั้งเร่งรัดให้มีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนให้ชัดเจน และท้องถิ่นจัดระบบการจัดการให้สอดคล้องกับการคัดแยกขยะขยะของประชาชนให้ชัดเจนภายในปี พ.ศ. 2569

– ร่วมกันดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนมีการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มศักยภาพโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความเท่าเทียม และความจำเป็นขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ” โดยมีเป้าประสงค์ คือ เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ พัฒนาการสมวัย มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 103 จุด ในปี พ.ศ. 2569 

– ร่วมกันดำเนินการและสร้างความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรการเข้าสู่สังคมสูงวัยเพื่อการเตรียมความพร้อมของคนทุกช่วงวัยอย่างมีส่วนร่วม สร้างพื้นที่เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและคนทุกวัย

– ร่วมกันดำเนินการและยกระดับการเข้าถึงสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในประชาชนทุกวัย

ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งหวังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำคัญในการสานพลังเครือข่าย ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด ไปสู่ “อุบลราชธานี เมืองน่าอยู่ เพื่อสร้างเสริมสุขสังคมภาวะในพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  27 กันยายน  พ.ศ. 2566


ขอขอบคุณภาพข่าวจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

author

เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง related posts

ปฏิทินกิจกรรม EVENT CALENDAR

เข้าสู่ระบบ